GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

342 resultaten
Filteren
van 35
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over de Aalders’ critiek op Assen Ds. J. C. Aaldeirs, : predikant bij d© begieii de Asser •synode bezwaar.opperende> gem©e-nben-, heeft zijn critiek op de Asser synode thans publiek gemaalct. Om-: ^YQI: schillende xedene-n-, lijkt het mij dienstig van het antwoo ...

De Reformatie
G.
K. S.
2834 woorden
De waarde van het Oude Testament

De waarde van het Oude Testament

door W. H. GISPEN, V.D.M, te Delft. II. Het Judaïsme legde slechts den nadruk op het eerste, n.l. dat Christus het Oude Testament beschouwde als een boek met Goddelijk gezag bekleed, en vergat de bebeekenis van het werk van Christus. Dit Judaïsme is de groote ...

De Reformatie
G.
W. H. GISPEN. V.D.M. te Delft.
1787 woorden
PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

PERIKELEN DER LINGGADJATI-ARTIKELEN.

De onderteekening van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati is nu niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan.Goede wijn behoeft geen krans, zegt men.Daar nu te Batavia heelemaal geen klare en goede 'wijn geschonken is, is het begrijpelijk, dat er een ware lawine van kransen noodig was ...

De Reformatie
G.
1590 woorden
„DE JAVAAN WORDT MISHANDELD”.

„DE JAVAAN WORDT MISHANDELD”.

Wij realiseeren ons, dat de oppositie tegen het Indische beleid, gelijk dit in 1945 na de japansche capitulatie door het driemanschap Van Mook-Schermerhorn-Logemann aan het nederlandsche volk werd opgedrongen, steeds heeft volgehouden, dat dit „beleid" tot een catastrophe moest voeren.Droe ...

De Reformatie
G.
2188 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

KLARE TAAL TE PANGKAL PÏNANG VAN DEN LEIDER DER CHRISTELIJKE STAATKUNDIGE PARTIJ.De heer Mr C. C. van Helsdingen was meer dan twintig jaar leider van de Christelijke Staatkundige Partij in Ned.-Indië en al die jaren had hij als eenige afgevaardigde van die partij zitting in den Volksraad. ...

De Reformatie
G.
1124 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

DE OPLOSSING. Professor Schermerhom, voorzitter van de Commissie-Generaal, sprak op 25 September jJ. te Batavia aan een limch, aangebod«i aan de vertegenwoordigers van de europeesche en republikeinsche pers. Aan het persverslag van den R.VJD. te Batavia ontleenen w ...

De Reformatie
G.
746 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

NIET LANGER KIEKEBOE: SOEKARNO AANVAARD. De lezer weet, dat, aan den vooravond van de komst , van de Commissie Generaal op Java, een gezelschap onder leiding van Dr Koets uitging om het land *' republikeinen te verkennen. Dat was geen officiw " , bezoek, maar een o ...

De Reformatie
G.
2050 woorden
REPOEBLIK INDONESIA MADE IN JAPAN AND GERMANY.

REPOEBLIK INDONESIA MADE IN JAPAN AND GERMANY.

De Commissie-Generaal heeft, bij monde van haar voorzitter Prof. Schermerhom, al direct na aankomst op Java, zich beijverd hoopvolle verwachtingen te wekken bij ieder die maar hooren wilde, betreffende een spoedige vreedzame oplossing van „het confiict". Wie nauwkeuriger toezag kon dat enthousias ...

De Reformatie
G.
428 woorden
Toelichting bij het voorstel tot oprichting van een Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband

Toelichting bij het voorstel tot oprichting van een Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband

(I) Mede namens de andere initiatiefnemers tot den oproep, dien wij in de maand Juni deden uitgaan, roep ik U een hartelijk welkom toe. Blijkens Uw aanwezigheid hier en de van U ontvangen sympathiebetuigingen, zijt gij bereid, met ons de oprichting te overwegen van ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
2975 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(I) Sinds wij een vorig jaar in deze zaal bijeenkwamen heeft het Voorloopig Comité, door de destijds aanwezigen daartoe aangewezen, zich ernstig bezig gehouden met het uitwerken van plannen om tot definitieve vormgeving van het Grereformeerd Sociaal en Economisch V ...

De Reformatie
P. GROEN.
G.
946 woorden
van 35