GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
Uit den tijd der Reformatie

Uit den tijd der Reformatie

Wolf Meesters: Grethe uit „de blauwe Engel". 2e dr. J. H. Kok N.V., Kampen.De tijd der Reformatie is het keerpunt geweest in de geschiedenis der lage landen. Onder Gods bestel waren de verschillende gewesten oorspronkelijk onderling zeer verdeeld en staatkundig ondergeschikt aan verschille ...

24 december 1949
De Reformatie
H. S.
910 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Ds S. P. de Roos, Beginselen van Kerkmuziek, 1946, Amsterdam. H. J. Paris, Uitgeverij.In dit boek staan zeer vele mooie en ook wel interessante dingen, en op muziektechnisch gebied geeft het den verstandige steun en den onverstandige wijsheid. Maar in de prinoipieele grondvragen slaat de s ...

17 december 1949
De Reformatie
K. S.
H. S.
669 woorden
Verdrukking

Verdrukking

We moeten ons erop voorbereiden, dat wij over heel-de linie in de verdrukking komen. Inzake onze zending op Soemba hebben we nog steeds de gevolgen te dragen van een achter de. schermen opereerende synodocratlsche tegenwerking. En wat Borneo betreft: ook in de pogingen om daar. voet aan den grond ...

17 december 1949
De Reformatie
K. S.
H. S.
994 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Het drama in Indië loopt ten einde. Tevergeefs hebben onze soldaten getracht hun opbracht te vervullen', orde en rust te brengen in een land, dat door revolutionaire benden systematisch wordt verwoest. Niet, dat zij — de Hollandsche jongens — hun plicht verzaakt hebben. Zij hebben gevochten, toen ...

26 november 1949
De Reformatie
H. S.
337 woorden
Een goede oplossing

Een goede oplossing

Wij weten zoo langzamerhand wel, dat het er niets toe doet, in welken vorm een roman geschreven wordt. De schrijver kiest eenvoudig dat stilistisch procédé, waarin hij het zuiverst zijn gedachten, probleemstelling, levensvisie of wat dan ook, een vorm kan geven. De lezer zal moeten gevoelen, dat ...

19 november 1949
De Reformatie
H. S.
1337 woorden
Een onopgelost probleem

Een onopgelost probleem

Annie Ferwerda-v. d. Berg: „Maak ons getrouw". - Uitgeverij In den toren, Naarden. 1949.Het is al eenige tientallen jaren geleden weer, dat de huwehiksproblr'cm-roman bloei'Ie. Toen in liet begin dezer eeuw de psychologische roman zich begon, te ontwikkelen, kon het niet anders of ook de h ...

3 september 1949
De Reformatie
H. S.
1445 woorden
Uit den Patriottentijd

Uit den Patriottentijd

Er zijn bUjkbaar twee periodes uit de Vaderlandsche geschiedenis, die een groote aantrekkingskracht bezitten voor literatoren: De tachtig-jarige oorlog en de Patriottentijd.Dit is heel goed verklaarbaar. Zelfs al geeft de moderne historische roman geen geschiedverhaal meer om de geschieden ...

18 juni 1949
De Reformatie
H. S.
1106 woorden
TWEE KINDERBIJBELS

TWEE KINDERBIJBELS

De kinderbijbel heeft zich langzamerhand een plaats 1 veroverd in onze huisgezinnen. De aanvankelijke vrees ; bij sommigen, dat het bijbellezen daardoor zou verdrongen kunnen worden, heeft plaats gemaakt voor het inzicht, dat de kinderen zeker gewend moeten worden, van heel jong af aan, aan den b ...

7 mei 1949
De Reformatie
H. S.
1732 woorden
Muus Jacobse:„Het Kind" en andere gedichten. J. H. Kok N.V., Kampen. 1949. Geb. f3.90.

Muus Jacobse:„Het Kind" en andere gedichten. J. H. Kok N.V., Kampen. 1949. Geb. f3.90.

Boekbespreking De bundel „Vuur en Wind", geschreven tijdens de jaren der bezetting, bevatte heel goede gedichten. Het leek alsof Muus Jacobse's vers een vernieuwing had ondergaan. De kleine bundeltjes die daarna verschenen losten echter deze belofte niet in. Het wa ...

16 april 1949
De Reformatie
H. S.
371 woorden
Drie debutanten

Drie debutanten

Annie Spanjer: „Aan U gewijd". Uitg. Erven A. de Jager, Groningen. Jug-f2.50.Efen aantal natuurversjes, gedichtjes op Christelijke feestdagen en persoonlijke herinneringen en belevenissen, keurig gedrukt en uitgegeven, worden hier aan lezers of lezeressen aangeboden. Aan wie ze in werkelij ...

2 april 1949
De Reformatie
H. S.
1011 woorden
van 19