GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Iets uit de geschiedenis van het weekblad „DE REFORMATIE”

Iets uit de geschiedenis van het weekblad „DE REFORMATIE”

UIT DE KRAAMKAMER. Op den 27sten Mei 1919 vergaderden in Amsterdam een aantal Heeren ter bespreking van de mogehjkheid om te komen tot oprichting van een blad gewijd aan de belangen, van het Gereformeerde leven. Het waren de heeren dr K. Dijk van Den Haag, dr G. Ke ...

De Reformatie
L. S.
2249 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. K. WiELEMAKER, BEKNOPI LEERBOEK DER BIJBELSCHE OüDHEroKUNDE. Twcede druk. Oosterbaan en Le Coiotre-Goes.De eerste druk van dit boekje was een nieuwe bewerking van BEUKER'S BIJBELSCHE ARCHEOLOGIE, met welke bewerking de heer WIELEMAKEE, Hoofd der Christelijke School te BiGGEKERKE, zich, ...

De Heraut
G.
L. S.
P. Roos
scriba.
J. C. AALDERS
K. V. TWILLEST
G. R. KUYPER
2218 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Generale Synode der Gereformeerde Ker ken, den iSden Aug. 1908 en volgende dagen te Amsterdam vergaderd, heeft op verzoek van verscheiden Kerken gehandeld over het optreden van stadenten voor de Gemeente.Tot heden ...

De Heraut
K. FERNHOUT MZ.
A. DE GEUS.
L. S.
W. H. GISPEN JR.
W. F. A. WINCKEL.
J. A. DE VRIES Scriba.
JOH. VAN VLIET HZN.
F. J. V
D. ENDE
Ds. J. A. GOEDBLOED.
Ds. H. L. BOTH.
1389 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Stadskanaal, vergaderd te Mussel-Itaoaal 9 Dec. 1.1., heeft praeparatoir onderzocht den heer Herman Fokkens, candidaat aan de Vrije Univ., en hem met alle stemmen beroepbaar gesteld bij de Geref. Kerken ia Nederland.De Heere roepe hem door zijne gemeente tot de»i Dienst des Woor ...

De Heraut
A. GEUCHIES
J
BUIKEMA
T. HELDRING
P. OUWERKERK
L. S.
M. M. HORJUS
P. FLOOR
1383 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Trije Universiteit. Men schrijft ons: Het is verrassend te zien, hoe steeds de actie voor de Vrije Universiteit toeneemt; en verbhjdend tevens dat, waar de actie begonnen wordt, het succes is verzekerd.In Steenwijk, waar sedert jaren het getal stationair ble ...

De Heraut
L. S.
P. Roos
scriba.
J. C. AALDERS praeses.
K. V. TWILLEST
scriba.
G. R. KUYPER
Assessor.
1026 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Kort verslag der vergadering van de classis Zulphen, gehouden 10 Febr. Ie Zutphen.Met 't zingen van Ps. 25 : 1, 't lezen van I Petri 5 en gebed opent Ds. Ubbens als voorzitter de vergadering.Moderamen: Ds. Ubbens, voorzitter; Ds. Tenkink, assessor; Ds. Boscn, scriba.Ds. Schou ...

De Heraut
J. BOSCH JR.
L. S.
Ds. T. OEGEMA
L. VAN LOON
A. M. DONNER
V.D.M.
Ds. G. RENTING.
976 woorden
officieele Berichten.

officieele Berichten.

L. S.De classe Apeldoorn van de Geref, Kerken in Nederland heeft in hare vergadering van heden peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot de Bediening des Woords en der Sacramenten den heer M. van Alphen, beroepen Pred. van Voorst.Namens de classe; J, GIS ...

De Heraut
L. S.
J
GISPEN
A. DELFOS
C. A. VAN NOOD
948 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

De heer A. Scheele, beroepen predikant te Veere, deed voor de Classis Middelburg peremtoir examen, en werd met alle stemmen tot den Dienst des Woords en der Sacramenten toegelaten.Namens de Classis, H. PH. INGWERSEN, 'Scriba.L. S.De classis Arnhem van Gereformeerde Kerken, ve ...

De Heraut
G. VELDHORST
H. PH. INGWERSEN
L. S.
C. L. F. VAN SCHELVEN.
928 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Werken, voordurend werken, en op allerlei geoorloofde wijze werken, is thans zaak.Besproken werd op de laatst gehouden Jaarvergadering, dat niet mocht worden gerust voor de contributie tot f 150.000 per jaar was g ...

De Heraut
L. S.
G. R. KUIJPER.
A. M. DONNER.
844 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Zuid-HoUahd. (Noordelijk gedeelte).^De vergadering der Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) zal D. V. gehouden worden Dinsdag 20 Juni e. k. te 's Gravenhage in de consistoriekamer der Westerkerk.Punten voo ...

De Heraut
A. J. LEENHOUTS
C. LION CACHET
D. RINGNALDA
L. S.
Ds. A. C. HEIJG.
H. BROUWER H. MZ.
De Secretaris der Gereformeerde Vereeniging te Medan. P. A. COLIJN.
Op last der Classis
H. VAN DER WAL.
812 woorden
van 3