GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Kort verslag der vergadering van de classis Zulphen, gehouden 10 Febr. Ie Zutphen.Met 't zingen van Ps. 25 : 1, 't lezen van I Petri 5 en gebed opent Ds. Ubbens als voorzitter de vergadering.Moderamen: Ds. Ubbens, voorzitter; Ds. Tenkink, assessor; Ds. Boscn, scriba.Ds. Schou ...

De Heraut
J. BOSCH JR.
L. S.
Ds. T. OEGEMA
L. VAN LOON
A. M. DONNER
V.D.M.
Ds. G. RENTING.
976 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Den Kerkeraden der Gereformeerde Kerken wordt bij dezen ter kennisse gebracht, dat het adres van den Weleerw. heer C. M W. Piet. rustend predikant, is te Zwolle, Groenewegje, en dat hij desverlangd bereid is, de kerken te dienen. Classe Gouda. De gewone verga ...

De Heraut
J. HAGEN
HOOGENDOORN
Ds. T. SAP
L. S.
A. VAN GEENHUIZEN SR.
C. ROORDA
A. VAN HUIZEN
A. VAN GEENHUIZEN JR
G. RENTING
J. v. D. SLUIS
C. L. F. VAN SCHELVEN
388 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.De Kerkeraad der Geref. Kerk te Leiden roept de Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) samen tegen Woensdag r5 Juni a.s. te Leiden D, V, Stukken en punten voor het agendum voor 28 Mei te zenden aan ondergeteekende.Namens den Kerkeraad voornoemd: H. J. ...

De Heraut
L. S.
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
C. C. SCHOT Cz
H. WATERINK
S. DE VRIES.
542 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Op I Nov. j.l. was voor de Kerk van Feijenoord de lang verbeide dag aangebroken, waarop haar eerste Herder en Leeraar zich aan haar verbinden zou. In de morgengodsdienst oefening trad de consulent, Ds. J. v. Haeringen van Katendrecht, voor de gemeente en eene overgroote schare belangstellenden op ...

De Heraut
H. WECHGELAAR
L. S.
H. H. KERKHOVEN
G. SCHOLTEN LZ.
297 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Stadskanaal, vergaderd te Mussel-Itaoaal 9 Dec. 1.1., heeft praeparatoir onderzocht den heer Herman Fokkens, candidaat aan de Vrije Univ., en hem met alle stemmen beroepbaar gesteld bij de Geref. Kerken ia Nederland.De Heere roepe hem door zijne gemeente tot de»i Dienst des Woor ...

De Heraut
A. GEUCHIES
J
BUIKEMA
T. HELDRING
P. OUWERKERK
L. S.
M. M. HORJUS
P. FLOOR
1383 woorden
INGEZONDEN STOKKEN.

INGEZONDEN STOKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).L. S.Voor 14 dagen plaatste ik een ingez. stukje en een advertentie in de Heraut, met vriendelijk verzoek mij eenige boekjes te zenden voor een schoolbibliotheek. Ik meen, dat deze voor elke school gewenscht is, doch het meest noodig voo ...

De Heraut
L. S.
H. DIJKSTRA.
H. d. Chr. School.
240 woorden
officieele Berichten.

officieele Berichten.

L. S.De classe Apeldoorn van de Geref, Kerken in Nederland heeft in hare vergadering van heden peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot de Bediening des Woords en der Sacramenten den heer M. van Alphen, beroepen Pred. van Voorst.Namens de classe; J, GIS ...

De Heraut
L. S.
J
GISPEN
A. DELFOS
C. A. VAN NOOD
948 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Generale Synode der Gereformeerde Ker ken, den iSden Aug. 1908 en volgende dagen te Amsterdam vergaderd, heeft op verzoek van verscheiden Kerken gehandeld over het optreden van stadenten voor de Gemeente.Tot heden ...

De Heraut
K. FERNHOUT MZ.
A. DE GEUS.
L. S.
W. H. GISPEN JR.
W. F. A. WINCKEL.
J. A. DE VRIES Scriba.
JOH. VAN VLIET HZN.
F. J. V
D. ENDE
Ds. J. A. GOEDBLOED.
Ds. H. L. BOTH.
1389 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L.S.Met hartelijken dank aan allen, die ons met hunne gaven steunden, bericht de Kerkeraad der Geref. Kerk van Numansdorp, dat door de gunste Gods den 9 den dezer maand het nieuwe Kerkgebouw in gebruik is genomen.Het fraaie gebouw is ontworpen door den kundigen architect A, V. Kruit ...

De Heraut
L. S.
D. VAN DER MEULEN
J. Vos
A. NAGELKERKE
257 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Zuid-HoUahd. (Noordelijk gedeelte).^De vergadering der Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) zal D. V. gehouden worden Dinsdag 20 Juni e. k. te 's Gravenhage in de consistoriekamer der Westerkerk.Punten voo ...

De Heraut
A. J. LEENHOUTS
C. LION CACHET
D. RINGNALDA
L. S.
Ds. A. C. HEIJG.
H. BROUWER H. MZ.
De Secretaris der Gereformeerde Vereeniging te Medan. P. A. COLIJN.
Op last der Classis
H. VAN DER WAL.
812 woorden
van 3