GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
R. J. D.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Principils obsta!¹) Weersta het euvel in zijn aanvang. We bedoelen: het euvel van staatsbemoeizucht ten aanzien der Christelijke school. Met opzet schrijven we niet: lagere school. Immers beginselen plegen geen halt te houden bij de grens tusschen deze en het midde ...

De Reformatie
R. J. D.
1232 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Een nieuw pleidooi voor „de” vereenvoudigde spelling. IV. In ons vorig artikel concludeerden we, dat de taalbeschouwing, - waaruit de Vereenvoudigingstheorie leeft, niet in hai'monie is te brengen met de gedachtenwereld der H. Schrif ...

De Reformatie
R. J. D.
1399 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Een nieuw pleidooi voor „üe" vereenvoudigde spelling. II. Grooter contrast dan tusschen zijn taalfUosofte en de axioma's der Vereenvoudigers is dan ook, op dit gebied, moeilijk te vinden. En dat spreekt ook gansch vanzelf voor hem di ...

De Reformatie
R. J. D.
1496 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Een nieuw pleidooi voor „de" vereenvoudigde spelling. I. In het Paedagogisch Tijdschrift voor het Chrislelijk Onderwijs!) heeft de Heer W. J. C. Buitendijk, Drs in de Ned. Letteren, vurig voorstander vr.ii vereenvoudiging, naar eigen ...

De Reformatie
R. J. D.
1648 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Over „Vorm" en „Inhoud" in Litteratuur. I. In een vorig artikel trachtten we te doen ge^voelen, welk - een vertassondte overeenkomst er bestaat tusschen de geesteshouding van den wijsgeer Plotinus en bepaalde kunstzinnige tendentieis van dezen tijdWfe ...

De Reformatie
R. J. D.
E. D. K.
1739 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Uit Plotinus' Scboonheidsleer. Bij het nadenken over letteirkundige schoonheid sluiten we telkens op, haast schreef ik: vallen we telkens over, de min of meer intrigieerendle onderscheiding van inhoud en voïm. Wat valt onder het eene, wat ondef het andeire te rangf ...

De Reformatie
R. J. D.
1881 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Een nieuw pleMool voor „de" vereenvoudigde spelling. m. In twee artikelen brachten we eenige bedenkingen in tegen een door den Heer W. J. C. (Buitendijk opgeworpen stelling, volgens welke Bilderdijk's taalbeschouwing een uitnemende b ...

De Reformatie
R. J. D.
1954 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Over „Vorm" en „Inhoud" in Litteratuur. II. In een vo'rig artikel gaven we aan, w.aarom we als on-Ch'ristelijk vörwierpen de diieper liggende motieven welke KlO'O'S en anderen deden bPeken taet de traditioneele ondenscheidiing; van i ...

De Reformatie
R. J. D.
2012 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„Eldert Holler". Roman van C. Rijnsdorp. Uitgegeven door Bosch & Keuning N.V., Baarn.Dit boek is opmerkelijk door conceptie, door kracht van fantasie en stijl. Daar zijn auteur met dit zeer zorgvuldig bewerkt verhaal iets van wer zenlijk belang bedoelt t ...

De Reformatie
R. J. D.
2181 woorden
Dr Kuypers Rhythmiek.

Dr Kuypers Rhythmiek.

Het electriseerende, alles meesleepende van Kuypers optreden vjrordt ongenoegzaam verstaan, zoolang men zijn stijl buiten, beschouwing laat.En dan natuurlijk niet zoo, alsof hij een door den Geest gedrevene was, en daarbenevens of daar buiten om taaivirtuoos door aanleg, maar geheel anders ...

De Reformatie
R. J. D.
3689 woorden