GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-29
Wedergeboorte en Bekeering.

Wedergeboorte en Bekeering.

ZODAGSAFDEELING XXXÏIÏ. Hij zal met den Heiligen CTSC vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Luc 1:15. IV. Er is maar één we^ tot zaligheid; maar er is tweeërlei manier waarop God de Heere zijn ...

De Heraut
KUYPER.
3427 woorden
„De  helm der zaligheid.”

„De helm der zaligheid.”

En neemt den helm der zaligheid. Efeze 6 : 17a.Een diensfs.ne.< M. des Heeren moet een krijgsknecht zijn.Ondanks het: Vrede op aarde, dat door Gods engelenkoor over Bethlehems velden is uitgezongen, blijft het tot op de wederkomst des Heeren een strijd op aarde. »Ik ben niet geko ...

De Heraut
KUYPER.
1779 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Naar zijn denkbeeldigen vriend te Jeruzalem zond Ds. Gispen ditmaal een »indnik van het Sociaal Congres."Hij zegt er dit van: Gij herinnert u, dat er in het vorige jaar eenige ontevredenheid openbaar vi^erd in de kringen onzer Christelijke werklieden, over den geringen steun, dien h ...

De Heraut
KUYPER.
1247 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnitschland. Treurige statistieke cijfers. Uit de derde Algemeene Synode. Plannen tot doordrijving van de Unie. Eene Evangelische Rijks-synode? Eenige tijd geleden werd door »de Hervorming een juichtoon aangeheven, omdat uit de statistiek bleek dat in Engeland de misdrijven afnemen, welk l ...

De Heraut
WINCKEL.
1207 woorden
Zending.

Zending.

HET ARBEIDSVELD. III. Het is kwalijk te loochenen dat spijt allen vooruitgang in het werk der Zending, het heidendom en de valsche godsdiensten nog een macht vormen, die zelfs, gelijk we herhaaldelijk aatiKezen, in den laatsten tijd ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1093 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Kort en zakeiyk. In de vorige eeuw had men in de raadsvergadering des konings van Engeland een heer, die zich onderscheidde daardoor, dat hij nooit meer sprak dan noodig was en ook zelden of nooit zeer lang.Dat • nu is niet zoo gemakkelijk en hij verhaalt on ...

De Heraut
HoOGENBIRK.
1067 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Kort verslag van de vergadering der classis Dordrecht op Donderdag 5 November j.I.Het moderamen der vergadering bestond uit Ds. Sleeswijk Visser, praeses, Ds. Fernhout, scriba, en ouderl. Herngreen, Assessor.Vertegenwoordigd waren 15 kerken door 4 dienaren en 23 ouderlingen, terwijl ...

De Heraut
K. FERNHOUT
952 woorden
De martelarren.

De martelarren.

LXXVII. KOMELIS DE LESEOE. Toen Kornelis De Lesenne, ook wel Kornelis van Gend genoemd, nog tot de Roomsche kerk behoorde, was hij hoefsmid, maar sints hij kennis gekregen had aan Gods Woord, en dit aan zijn hart geheiligd was, kreeg ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
922 woorden
Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid

Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid

Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid nemende, komen we thans van zijn particulier geval tot de algemeene stelling, dat de verbreking van de saamwerking tusschen de geloovige Protestanten op staatkundig en maatschappelijk gebied metterdaad haar dieper oorzaak vindt in de afwijking van de leer en v ...

De Heraut
757 woorden
De minder onvriendelijke toon, die in

De minder onvriendelijke toon, die in

De minder onvriendelijke toon, dia in de laatste weken, ia enkele Synodale bladen met betrekking tot de Doleerendea wordt aangeslagen, is ons niet onwelkom.Wel waant men dit.Er zijn er toch die achten dat wij er be-iang-isij-hebbr' J^m de vijandschap tegen de Synodalen zoo fel mogel ...

De Heraut
735 woorden
van 4