GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-29
Wedergeboorte en Bekeering.

Wedergeboorte en Bekeering.

ZODAGSAFDEELING XXXÏIÏ. Hij zal met den Heiligen CTSC vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. Luc 1:15. IV. Er is maar één we^ tot zaligheid; maar er is tweeërlei manier waarop God de Heere zijn ...

29 november 1891
De Heraut
KUYPER.
3402 woorden
„De  helm der zaligheid.”

„De helm der zaligheid.”

En neemt den helm der zaligheid. Efeze 6 : 17a.Een diensfs.ne.< M. des Heeren moet een krijgsknecht zijn.Ondanks het: Vrede op aarde, dat door Gods engelenkoor over Bethlehems velden is uitgezongen, blijft het tot op de wederkomst des Heeren een strijd op aarde. »Ik ben niet geko ...

29 november 1891
De Heraut
KUYPER.
1746 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Naar zijn denkbeeldigen vriend te Jeruzalem zond Ds. Gispen ditmaal een »indnik van het Sociaal Congres."Hij zegt er dit van: Gij herinnert u, dat er in het vorige jaar eenige ontevredenheid openbaar vi^erd in de kringen onzer Christelijke werklieden, over den geringen steun, dien h ...

29 november 1891
De Heraut
KUYPER.
1226 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnitschland. Treurige statistieke cijfers. Uit de derde Algemeene Synode. Plannen tot doordrijving van de Unie. Eene Evangelische Rijks-synode? Eenige tijd geleden werd door »de Hervorming een juichtoon aangeheven, omdat uit de statistiek bleek dat in Engeland de misdrijven afnemen, welk l ...

29 november 1891
De Heraut
WINCKEL.
1214 woorden
Zending.

Zending.

HET ARBEIDSVELD. III. Het is kwalijk te loochenen dat spijt allen vooruitgang in het werk der Zending, het heidendom en de valsche godsdiensten nog een macht vormen, die zelfs, gelijk we herhaaldelijk aatiKezen, in den laatsten tijd ...

29 november 1891
De Heraut
HOOGENBIRK.
1086 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Kort en zakeiyk. In de vorige eeuw had men in de raadsvergadering des konings van Engeland een heer, die zich onderscheidde daardoor, dat hij nooit meer sprak dan noodig was en ook zelden of nooit zeer lang.Dat • nu is niet zoo gemakkelijk en hij verhaalt on ...

29 november 1891
De Heraut
HoOGENBIRK.
1048 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Geref. kerken.

Kort verslag van de vergadering der classis Dordrecht op Donderdag 5 November j.I.Het moderamen der vergadering bestond uit Ds. Sleeswijk Visser, praeses, Ds. Fernhout, scriba, en ouderl. Herngreen, Assessor.Vertegenwoordigd waren 15 kerken door 4 dienaren en 23 ouderlingen, terwijl ...

29 november 1891
De Heraut
K. FERNHOUT
935 woorden
De martelarren.

De martelarren.

LXXVII. KOMELIS DE LESEOE. Toen Kornelis De Lesenne, ook wel Kornelis van Gend genoemd, nog tot de Roomsche kerk behoorde, was hij hoefsmid, maar sints hij kennis gekregen had aan Gods Woord, en dit aan zijn hart geheiligd was, kreeg ...

29 november 1891
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
921 woorden
Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid

Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid

Van den heer Ds. Nierstrasz afscheid nemende, komen we thans van zijn particulier geval tot de algemeene stelling, dat de verbreking van de saamwerking tusschen de geloovige Protestanten op staatkundig en maatschappelijk gebied metterdaad haar dieper oorzaak vindt in de afwijking van de leer en v ...

29 november 1891
De Heraut
735 woorden
Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche kerk" begint men al meer in kerkelijke vergaderingen aan politiek te doen. Zoo las men dezer dagen weer in onderscheidene bladen dit bericht omtrent een politieke bespreking op een classis gehouden."In de vergadering van de Amsterdamsche cla ...

29 november 1891
De Heraut
711 woorden
van 4