GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-07-04
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CLXXVI. VIJFDE REEKS. XXXVIII. Al de Schrift is van Ood ingegeven, en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Timotheus 3 : 16, ...

De Heraut
Dr. A. K.
4288 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

VI. Wanneer onze Gereformeerde Kerk in haar Geloofsbelijdenis verklaart, dat «Christus zijn bloed vergoten heeft om de kinderkens der geloovigen te wasschen"; in haar Catechismus ons onderwijst, dat»hun door Christus' bloed de verlossing van hunne zonde en de Heili ...

De Heraut
DR. H. H. K.
1902 woorden
Leestafel.

Leestafel.

L. E. LEVENSBEELDEN. Utrecht. — G. J. Ruijs. — 1915. II. IN DE GENERAUTEIÏSLANDEN, düs is in LEVENSBEELDEN de titel van het derde onderdeel dat, in onderscheiding van de drie historische STUDIËN, een historische NOVELLE is. Met IN DE GENERALITEITSLANDEN toch ...

De Heraut
G.
1755 woorden
„Ga in uw binnenste kamers"

„Ga in uw binnenste kamers"

Ga henen, mijn volk, ga in uwc binnenste kamers, en sluit uwe deuren na u toe; verberg u als een klein oogenblik, totdat de gramschap overga. Jesaja 26 : 20. Uw persoon leeft naar twee kanten.Eenerzijds gaat ge uit naar de wereld, en dan beweegt ge u naar hi ...

De Heraut
Dr. A. K.
1429 woorden
Officiele Berichten

Officiele Berichten

Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus".Hst bestuur van „Filippus" brengt hierdoor ter algemeene kennis: 1. dat met het oog op de tijdsomstandigheden, dit jaar geen algemeene /ergadcring wordt be-2. dat de administratie der gratisverspreiding met ingang van 1 Juli is opgedrage ...

De Heraut
J. TER BORG
Ie secr.
A. J. VERHOOG
scriba.
A. P. LANTING
2e scriba.
1122 woorden
Ietwat later dan gewoonlijk

Ietwat later dan gewoonlijk

Amsterdam, 2 Juli 191S.Ietwat later dan gewoonlijk, 7 en 8 Juli, zal ditmaal onze »Calvinistendag« worden gehouden. In Gruno's oude veste zullen ze saamkomen de vrienden en vriendinnen van onze Calvinistische Hoogeschool, om de jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, die ...

De Heraut
884 woorden
Voor Binderen

Voor Binderen

AAN VRAGERS. N. N. zou gaarne eenige inlichtingen zien gegeven over drie dingen uit Hand. 21 : 37, 38, 39 en wel deze:1. Was het zoo vreemd dat Paulus Grieksch sprak, daar die taal toch'algemeen bekend was ? 2. Welke Egyptenaar wordt hier bedoeld? ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
883 woorden
Buitenland

Buitenland

N.-Amerika. Billy Sunday.Wij deelden het een en ander mede omtrent het optreden en de manier van prediken van Billy Sunday. We onthielden ons van critiek, waarmede we echter niet bedoelen dat - wi] geen aanmerkingen op hetgeen deze prediker brengt, hebben. Integendeel zijn wij overtuigd da ...

De Heraut
565 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Nordhom—Brandlecht (Graafschap Bentheim), Joh. Wolf, cand. te Emden. — Tzum (Fr.), R. Haitsma, te Hindeloopen. — Andel (N.-Br.), J. H. A. Bosch, cand. te Almkerk. — Spijk (Gr.), I. C. Aalders, te Beetgum. — Emmer-Corapascuum, D. van ...

De Heraut
462 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Een bisschoppelijke vermaning over onvoegzame kleeding. Uit Elzas-Lotharingen meldt men, dat bisschop Benzier bevolen heeft van alle kansels zijner diocese de volgende vermaning voor te lezen. «De toenemende vrijheid in de» kleeding der vrouwen eischt dringend aanhoudende en omzichtige bestrijdin ...

De Heraut
WINCKEL.
404 woorden
van 4