GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-07-04
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CLXXVI. VIJFDE REEKS. XXXVIII. Al de Schrift is van Ood ingegeven, en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. 2 Timotheus 3 : 16, ...

De Heraut
Dr. A. K.
4288 woorden
Wetenschappelijke samenkomst.

Wetenschappelijke samenkomst.

Men verzoekt ons de aandacht onzer lezers er op te vestigen, dat de bewijzen van deelneming en de referaten (die als bewijs van deelneming dienst doen) niet tot 2 Juli, zooals oorspronkelijk was meegedeeld, maar tot j Juli aan het bureel der Vrije Universiteit verkrijgbaar zijn. ...

De Heraut
45 woorden
Ietwat later dan gewoonlijk

Ietwat later dan gewoonlijk

Amsterdam, 2 Juli 191S.Ietwat later dan gewoonlijk, 7 en 8 Juli, zal ditmaal onze »Calvinistendag« worden gehouden. In Gruno's oude veste zullen ze saamkomen de vrienden en vriendinnen van onze Calvinistische Hoogeschool, om de jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, die ...

De Heraut
884 woorden
Vrije studie.

Vrije studie.

Bij een bespreking van de voorstellen, die op de a.s. S3-node der Hervormde Kerk aan de orde zullen komen, breekt de JVaarlieids7'rie? id. een laas .voor de vrije studie.De Synode wil de Gemeente-'Universiteit van Amsterdam weer opriemen onder de Hoogescholen, waar de Herv. theologen kunne ...

De Heraut
388 woorden
Een verblijdend bericht.

Een verblijdend bericht.

Maar de ]Vaarheidsvric7idmt.éedQ& \t, h& & ït het Bondsbestuur van den Gereformeerden Bond met Prof Visscher geconfereerd. waarbij het gerezep misverstand werd weggeruimd en het verblijdend rc.sullaat werd verkregen, dat Prof Visscher terug is gekomen op zijn besluit om den band met d ...

De Heraut
130 woorden
„Ga in uw binnenste kamers"

„Ga in uw binnenste kamers"

Ga henen, mijn volk, ga in uwc binnenste kamers, en sluit uwe deuren na u toe; verberg u als een klein oogenblik, totdat de gramschap overga. Jesaja 26 : 20. Uw persoon leeft naar twee kanten.Eenerzijds gaat ge uit naar de wereld, en dan beweegt ge u naar hi ...

De Heraut
Dr. A. K.
1429 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

VI. Wanneer onze Gereformeerde Kerk in haar Geloofsbelijdenis verklaart, dat «Christus zijn bloed vergoten heeft om de kinderkens der geloovigen te wasschen"; in haar Catechismus ons onderwijst, dat»hun door Christus' bloed de verlossing van hunne zonde en de Heili ...

De Heraut
DR. H. H. K.
1902 woorden
Officiele Berichten

Officiele Berichten

Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus".Hst bestuur van „Filippus" brengt hierdoor ter algemeene kennis: 1. dat met het oog op de tijdsomstandigheden, dit jaar geen algemeene /ergadcring wordt be-2. dat de administratie der gratisverspreiding met ingang van 1 Juli is opgedrage ...

De Heraut
J. TER BORG
Ie secr.
A. J. VERHOOG
scriba.
A. P. LANTING
2e scriba.
1122 woorden
Buitenland

Buitenland

N.-Amerika. Billy Sunday.Wij deelden het een en ander mede omtrent het optreden en de manier van prediken van Billy Sunday. We onthielden ons van critiek, waarmede we echter niet bedoelen dat - wi] geen aanmerkingen op hetgeen deze prediker brengt, hebben. Integendeel zijn wij overtuigd da ...

De Heraut
565 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: Uit het busje van wijlen raej. H. door Ds. van Schelven te Amsterdam / 2.2S ; van den heer T. Kuiper te Hilversum /' 1 ; van mej. G. Versteeg te Hilversum f 1.Kootwijk. Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. ...

De Heraut
39 woorden
van 4