GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-11-14
In schier alle plaatsen

In schier alle plaatsen

Amsterdam, 12 Nov. 1920.In schier alle plaatsen in ons land zijn in de afgeloopen weken dankstonden in de Kerken gehouden naar aanleiding van de Koninklijke bekrachtiging van de. Wet-De Visser. Roomsch en Protestant, Gereformeerd en Hervormd, en al wie voor het Christelijk onderwijs opkwam ...

De Heraut
1257 woorden
„Laat uw dienstknecht gaan in brede".

„Laat uw dienstknecht gaan in brede".

Nu laat Gij, Heere, uwen dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn oogen hebben uwe zaligheid gezien. Luk. 2 : 30, 31. Mozes, de man Gods, spreekt in zijn schoon gebed dat ons in het boek der Psalmen bewaard is gebleveo, voor het leven van de kinderen de ...

De Heraut
Dr. A. K. Jr.
1493 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXVIII. Overmits hetgene van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. Rom. 1:19. Het optreden van Huss in Bohème droeg, even als het vroeger ingetreden pogen van Wycliff in Engeland, het karakter om w ...

De Heraut
Dr. A. K.
3035 woorden
Dr. KUYPER.

Dr. KUYPER.

Met stillen vireemoed zet ik mij neder om in het blad, waaraan mijn vader tot het laatst zijn krachten heeft gewijd, een woord tot zijne nagedachtenis te schrijven, nu het God den Heere behaagd heeft hem van ons weg te nemen.Dat het einde naderende was, wisten we, maar toch kwam het nog sp ...

De Heraut
DR
H. H
KUYPER.
2274 woorden
In memoriam Ds. P. J. W. Klaarhamer.

In memoriam Ds. P. J. W. Klaarhamer.

Wederom heeft het God den Heere behaagd een uit de oude garde onzer predikanten tot zich te nemen. Nauwelijks was Sikkel ons ontnomen, of ook Klaarhamer ging heen. Klaarhamers kracht was reeds gebroken. Een ernstige krankheid-van het hart sloopte hem. En zijn arbeidstaak in onze Kerken was reeds ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
423 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. NIEUWE THEOLOGISCHE STUDIËN, practisch maaadschrift voor Godgeleerdheid, geredigeerd door DR. A. VAN VELDHUIZEN. —J. B. Wolters — Groningen, den Haag, 1920.Van dit maandschrift, hetwelk zijn 3en jaargang doet, ontvingen wij de 7e en 8e Aflevering.In Afl. 7, onder den titel PROCES ...

De Heraut
G.
1348 woorden
Gedenkboek Dr. A. Kuyper

Gedenkboek Dr. A. Kuyper

STANDAARD-SERIEVroeger verschenen Uitgaven: Deel I. WiNTBRPELD—PLATEN, HAETELEED. Ing. 11.80. Geb. f2.80.Deel II. M.v.O., GODSLEIDlNG. Ing. f 1.80. Geb. f2.80. Deel III. WiNTEBFELD—PLATEN, DE IJZEEEN EIDDEH. Ing. f 1.80. Geb. f2.80.Vóór 1 December verschijnt: Diel IV. GUIDO F ...

De Heraut
126 woorden
Electrische Kerkorgelfabriek A.Standaart

Electrische Kerkorgelfabriek A.Standaart

Electrische Kerkorgelf abriek A. StandaartTELEFOON INTERG. 9667. - Gerrit v. d. Lindestraat 30-35-37 - ROTTERDAMVenfaardiging van yitsluitend eerste klasse KERKOilGELS van zuiver Hollandsche gedachte en uitvoering Langdurige garantie velgens de bepalingen van den Bend van Kerkergelb ...

De Heraut
60 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid, in de hope des Eeuwigen levens, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de WelEerwaarde HeerDs. J. STRIJKS Em.-Pred., in den ouderdom van 82 jaar.In leven Disnaar des Woordsvan de Geref. Kerken te ...

De Heraut
85 woorden
SLOOPEN en LAKENS

SLOOPEN en LAKENS

SLOOPEN en LAKENSin alle maten en onberispelijke afwerking.Aanbevelend, A. ZOMER, Haaplem. ...

De Heraut
12 woorden
van 4