GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1920-11-14
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXVIII. Overmits hetgene van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. Rom. 1:19. Het optreden van Huss in Bohème droeg, even als het vroeger ingetreden pogen van Wycliff in Engeland, het karakter om w ...

De Heraut
Dr. A. K.
3035 woorden
Dr. KUYPER.

Dr. KUYPER.

Met stillen vireemoed zet ik mij neder om in het blad, waaraan mijn vader tot het laatst zijn krachten heeft gewijd, een woord tot zijne nagedachtenis te schrijven, nu het God den Heere behaagd heeft hem van ons weg te nemen.Dat het einde naderende was, wisten we, maar toch kwam het nog sp ...

De Heraut
DR
H. H
KUYPER.
2274 woorden
In schier alle plaatsen

In schier alle plaatsen

Amsterdam, 12 Nov. 1920.In schier alle plaatsen in ons land zijn in de afgeloopen weken dankstonden in de Kerken gehouden naar aanleiding van de Koninklijke bekrachtiging van de. Wet-De Visser. Roomsch en Protestant, Gereformeerd en Hervormd, en al wie voor het Christelijk onderwijs opkwam ...

De Heraut
1257 woorden
„Laat uw dienstknecht gaan in brede".

„Laat uw dienstknecht gaan in brede".

Nu laat Gij, Heere, uwen dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn oogen hebben uwe zaligheid gezien. Luk. 2 : 30, 31. Mozes, de man Gods, spreekt in zijn schoon gebed dat ons in het boek der Psalmen bewaard is gebleveo, voor het leven van de kinderen de ...

De Heraut
Dr. A. K. Jr.
1493 woorden
In memoriam Ds. P. J. W. Klaarhamer.

In memoriam Ds. P. J. W. Klaarhamer.

Wederom heeft het God den Heere behaagd een uit de oude garde onzer predikanten tot zich te nemen. Nauwelijks was Sikkel ons ontnomen, of ook Klaarhamer ging heen. Klaarhamers kracht was reeds gebroken. Een ernstige krankheid-van het hart sloopte hem. En zijn arbeidstaak in onze Kerken was reeds ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
423 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. NIEUWE THEOLOGISCHE STUDIËN, practisch maaadschrift voor Godgeleerdheid, geredigeerd door DR. A. VAN VELDHUIZEN. —J. B. Wolters — Groningen, den Haag, 1920.Van dit maandschrift, hetwelk zijn 3en jaargang doet, ontvingen wij de 7e en 8e Aflevering.In Afl. 7, onder den titel PROCES ...

De Heraut
G.
1348 woorden
Gedenkboek Dr. A. Kuyper

Gedenkboek Dr. A. Kuyper

STANDAARD-SERIEVroeger verschenen Uitgaven: Deel I. WiNTBRPELD—PLATEN, HAETELEED. Ing. 11.80. Geb. f2.80.Deel II. M.v.O., GODSLEIDlNG. Ing. f 1.80. Geb. f2.80. Deel III. WiNTEBFELD—PLATEN, DE IJZEEEN EIDDEH. Ing. f 1.80. Geb. f2.80.Vóór 1 December verschijnt: Diel IV. GUIDO F ...

De Heraut
126 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT HET OOSTEN. In en om Jeruzalem. III. (Bij vergissing was reeds gesproken van slot).Na een eindweegs te bebben voortgereisd, zoo meldt een reiziger uit ónzen tijd, bereikten wij Anata, het vr ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1356 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Het jaar 1876 was het vrijheidsjaar voor de Universiteit en de beoefening der wetenschap in Nederland.Tot groote blijdschap van mannen als Dr. A. Pierson.Dr. Pierson was verheugd over het feit dat «officiee ...

De Heraut
H. L. BOTH
h. t.
1021 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Uiteengedreven openluchtsamenkomsten. Ook in het Noorden van Berlijn, te Humboldthaïn, werden sedert Pinkstermaandag van dit jaar geregeld des namiddags te 4 ure openluchtsamenkomsten ge houden in het park. Behalve de genabuurde ge meenten werkten in deze samenkomsten de in , het Noorden van de h ...

De Heraut
WINCKEL.
247 woorden
van 4