GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-04-14
Burgerlijk recht en Kerkrecht

Burgerlijk recht en Kerkrecht

In aansluiting aan mijn brief van 13 Maart j.l., (zie De Reformatie van 24 Maart j.l. Nogmaals: De Rechter), die evenals hetgeen hier volgt als ingezonden stuk kan worden beschouwd, leek het mij goed, ook in verband met den gang van zaken tijdens en na de vrijmaking, eenige belangrijke punten uit ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
3652 woorden
De „afloopende taak" op Oost-Soemba

De „afloopende taak" op Oost-Soemba

Op de tweede lijst van voor de eerstvolgende generale synode ingekomen stukken worden onder het hierboven staande hoofd enkele voorstellen genoemd van de particuliere synode van Friesland eenerzijds en een brief van de kerken op Oost-Soemba anderzijds, die blijk geven, dat de kerken in Friesland ...

De Reformatie
C. C. DE VRIES
3417 woorden
S. 0. S. zonder námen: ámen

S. 0. S. zonder námen: ámen

Amice, Van hoeveel kanten je al aangesproken bent over „thljs booy", zooals hij op het stofomslag van zijn boek heet, weet Ik niet; maar nu ik gevraagd ben, met jou over dat boek wat te praten, heb ik het eens laten komen. Men is, geloof ik, in kringen, waar ze (bl. 149) jou niet zien will ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2531 woorden
Gods instrument

Gods instrument

WIE HEBBEN ZICH AFGESCHEIDEN? Komt de vraag, wie zich in 1834 en volgende jaren hebben afgescheiden, dan zou het antwoord kunnen luiden: ds Hendrik de Cock, zijn kerkeraad en wie hen volgden, en men zou zich voor dit oordeel kunnen beroepen op de Acte van Afscheiding of Wederkeering d.d. 1 ...

De Reformatie
P. D.
1729 woorden
Want het is god die werkt

Want het is god die werkt

Werkt uw zaligheid, want het is God die werkt.Men heeft hier gesproken van een wonderlijke tegenétrijdigheid.En mcnsohcn dio van •7re«; md3 wcorden spreken van een paradox. hrjudenPaulus schijnt van zulk een tegenstrijdigheid niets te merken. Hij vindt het blijkbaar heel gewo ...

De Reformatie
H. J. J.
1561 woorden
OP TOURNEE

OP TOURNEE

Intusschen had de dokter gedaan weten te krijgen, dat er van een dorp verderop een sampan ^^) geleend zou worden om de zieke naar Ngabang te vervoeren.Ik hoopte er op, dat we mee zouden kunnen varen, maar daartoe was het bootje te klein. Leek me anders wel leuk, over zoo'n smal riviertje t ...

De Reformatie
J. P. MOERKOERT
855 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XIV) HET KERKLID MARIA. In de Handelingen der Apostelen komt de naam van Maria slechts éénmaal voor. Lucas noemt in den aanhef van zijn Evangelie den naam van de moeder des Heeren niet. Hij spreekt ervan, dat de Heiland, nadat Hij g ...

De Reformatie
K. MEIMA
815 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„KOM NU VOOB DEN DAG".Elders in dit nummer geven we een kleine bizonderheid uit een tirade van prof. Zuidema contra dhr. Zijlstra.Hier volgt het slot van wat eerstgenoemde schreef in N. Pr. Gr. Ct.: De heer Z. schrijft: „Dus van de belijdenis der vaderen heeft men ook al geen ...

De Reformatie
K. S.
716 woorden
Spiegel, spiegelt U dan echter wie ghij zijt

Spiegel, spiegelt U dan echter wie ghij zijt

De Spiegel, Christelijk Nationaal Weekblad, bracht in het nummer van 17 Maart een reeks foto's uit Coevorden. Onder een plaatje, een interieursfoto van het gebouw van de sedert jaren Vrijzinnige Nederlandsche Hervormde gemeente, lazen we het volgende praatje: „De Ned. Herv. Kerk is een van dë wei ...

De Reformatie
D. E. C.
518 woorden
De lamp voor den voet

De lamp voor den voet

Dr Zuidema is ook boos om wat dhr Zijlstra heeft gezegd omtrent de beteekenis van de Schrift, b.v. op politiek gebied. We zullen dus veiligheidshalve dr Zuidema zelf zich laten interpreteeren. Hij had gesproken over de bekende plaats (Ps. 119) van Gods woord als lamp voor den voet, licht op het p ...

De Reformatie
K. S.
516 woorden
van 2