GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.882 resultaten
Filteren
van 1589
De Reformatie
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Het Chiistendom is wereld-godsdienst. De profetie van !het O. T. opent prespiectieven, zichl verre uitstrekkende over en buiten de grenzen van Israël. Jesaja ziet alle vleesch komen pmi te aanbidden. Daar is een heerlijke wisselwerking op te merken in het begin van het boek der Handelingen. De He ...

De Reformatie
G. KEIZER.
787 woorden
REFORMATIE.

REFORMATIE.

I. ONTwikkeling, geen INwikkeling. Ondanks de hopelooze veBde& ldheid in bet geesteglevien v^am onzen tijd bestaat hierovter vrijwel eensteimmighieidj idiait Ide bestaande toestanden pnhoudbaar zijin, (dat er verandering moet kom ...

De Reformatie
HEPP.
1902 woorden
Moderne letterkunde en christelijke opvoeding.

Moderne letterkunde en christelijke opvoeding.

I. Misschien is er geen verschijnsel, waarnaar de verandering in geestesgesteldheid van ons christelijk „pubhek" zoo duidelijk kan worden gekeurd, als de groeiende belangistelling voor kunst, speciaal voor letterkunde.Gelezen heeft ons volk, met zijn verstan ...

De Reformatie
B. W.
1073 woorden
Cliché-Vroomheid.

Cliché-Vroomheid.

Het cliclié H^eir zich ia onze moderne samenleving onmisbaar gemaakt.De hüoge vhwïht, welke de illustratie gemaakt heeft, de geweldige kracht, Welke er van de reclame uitgaat, - zijto grootendeels aan het clicihié te danken.Men heeft slechts één diep; ingesneden plaat_ noodig en de ...

De Reformatie
HEPP.
957 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

II. Waarin schuilt de gewichtige beteekenis van de S-ynode, - wier b6slissin, gen thans de vuurproef der critiek moeten doorstaan? Soms hierin, dat izij ons reeds het plan voor een UitgieboUwde Belijdenis, en een revisie der Litjurgie benevens vermeerdering der ker ...

De Reformatie
K. D.
HEPP.
B. W.
Prof. Dr F. W. GROSHEIDE
Prof. Mr A. ANEMA
Ds K. FERNHOUT
Mr G. H. A. GROSHEIDE
J. BALHUIZEN
H. MUNNIK
Ds H. BROUWER
Ds J. C. RULLMANN
Mr G. VAN BAREN
Dr K. DIJK
J. P. THIERRY
J. TIMMERIMANS
A. VERLEUR
3019 woorden
De Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika.

De Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika.

Het is niet uit eenig, e meerdere sympathie met de Dutch Reformed Chiuch, dat ik van haar het eerst g|a schrijven en eerst later van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Ik kan de lezers daaromtrent geruststellen. Zij is evenwel verreweg de oudere in jaren. De Dutch Refonned werd in 1628 te NieUw-A ...

De Reformatie
G. KEIZER.
1020 woorden
VRAGENBUS.

VRAGENBUS.

Zal in „De Reformatie" ook een Vragenbus worden opgenomen? Die vraag werd gesteld in de vergadering, op welke het plan voor ons blad in elkaar is gezet.Eerlijk gazegd — er waren nog al enkele bezwaren.Wat de Vragenbussen der verschillende bladen te lezen geven, is „nu niet altijd ve ...

De Reformatie
F. W. G.
618 woorden
Aan onze Abonnés!

Aan onze Abonnés!

Een groot d& el van hen, die zich op ons blad aboin»aevs-rdea, deed atüis onder toezending vaa .postwissel voor drie, aes of twajaJf maaniden abonttement.Den abonné's die nog geen postwissel zonden, geven wij beleefd in overweging znlks alsnog te doen.Bij dispositie onzerzijds w ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
84 woorden
„Sions Vastigheid.” — Leerrede, op het biduur van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, den 23sten Augustus 1920 te Leeuwarden uitgesproken, door J. H. Landwehr. J. H. Donner. — Rotterdam.

„Sions Vastigheid.” — Leerrede, op het biduur van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, den 23sten Augustus 1920 te Leeuwarden uitgesproken, door J. H. Landwehr. J. H. Donner. — Rotterdam.

BOEKBESPREKING. Die arme S'ynode! Ze heeft veel bekijks gehad, en daar waren zwartkijkers onder de toeschouwers. Een reactionaire troep, een oud-faiannenhuis I is er oneerbiedig gescholdera. De knappe stuurlui (die toevallig altijd aan wal' staan) hebben den zeeman ...

De Reformatie
B. W.
242 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.

Is de schoolstrijd uit? Op die vraag heeft een der veteranen in deze worsteüng, de heer Dte Savomin Lohmian, reeds in het j^r 1917 een antwoord gegeven, toen hij in zijh rede op de negen en dertigste jaarvergadering der Unie „Een school met den Bijbel", onder meer zeide: „-VraagJ; men mijl ...

De Reformatie
K. D.
1130 woorden
van 1589