GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.882 resultaten
Filteren
van 1589
De Reformatie
De getrouwe Getuige.

De getrouwe Getuige.

Opmerkelijk toch, dat onder de namen, waarmede in de Johanneische zegenbede onze verheerlijkte Heiland wordt aangeduid, die vain de getrouwe öetuige vooropgaat.De beide andere namen: de Eerstgeborene uit de dooden en: de Ovlerste van de koningen der aarde schijnen het in verhevenheid en lu ...

De Reformatie
HEPP.
557 woorden
Ons plan.

Ons plan.

Mag ik onzen lezers in korte trekken het plan (ik Bou 'haast hebben geschreven: den plattegrond) van ons blad voorleggen? Dit proefnummer draagt vanzelf een exceptioneel karakter.Men ontvangt hieruit wel eenigazins een idee van wat ouze „Refoi-matie" week aan week hoopt te bieden. M ...

De Reformatie
HEPP.
878 woorden
Openingswoord van de Redactie.

Openingswoord van de Redactie.

Door geleidelijlce overgangen en catastrofale feebeurtenisisen zijn wiji gekomen in 'een veelszilniS andere wereldi. Wij' leven in feen wereld, waarin tlit den cüapB < ief, door |den oorlog verscheurde mensdhlieid een volkerenbond otóÉemt, die dje oppeHste leiding in hiaiiden neemt, iinet idea ...

De Reformatie
B. W.
2512 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.

Het zal niemand bevreemden, dat in dit blad ook eên rubriek gewijd wordt aan de bespreking der staatkundige en maatschappelijke vraajgstulsken en bewegingen van onzen tijd. Niet alleen is het groote gewicht van deze problemen en woelingen onze belangstellinig ten volle waard, maar ook het karakte ...

De Reformatie
K. D.
946 woorden
„Cereformeerde Evangelisatie”.

„Cereformeerde Evangelisatie”.

Die samenstelling, boven dit artikel als titel geplaatst, vormt voot sommigen een tegenstelling. Gereformeerdzijn en evangeliseeren zijn voor hen twee dingen, die zich wel op papier, maar nochj in de historie, noch in beginsel, met elkaar verzoenen. Evangelisatie is geen vrucht van calvinistiscji ...

De Reformatie
N. B.
1648 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

I. In .zijn jongste kroniek in het „Gereformeerd Theologisch Tijdschrift" sclreef Ds Ferwerda, wiens hartelijk medelijden met de aigevaardigden ter Generale Synode den objecten van zijn - warme belangstelling weldadig aandeed, over de thans reeds beëindigde kerkeli ...

De Reformatie
K. D.
HEPP.
1931 woorden
Ds. J. C. SIKKEL.

Ds. J. C. SIKKEL.

No. 1. Utrecht, 7 Sept. 1920.Amice, Een oudere tijdgenoot is gestorven, wiens leven voor de jongere tijdgeïiooten van groote beteekenis was. Laat daa.rom mijn eerste brief in dit blad hem voor uw aiandacht doen herleven.Veel is er aan Sikkels g ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1185 woorden
„Getrouw in geheel Gods Huis’, Leerrede over Hebreeën 3 : 5, 6, ter nagedachtenis aan den Weleerw. Heer Ds J. C. Sikkel, in leven Dienaar des Woords in de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, uitgesproken door Ds K. Fernhout Mz. op Zondag 22 Augustus 1920, in de Plantagekerk te Amsterdam. W. ten Have. — Amsterdam.

„Getrouw in geheel Gods Huis’, Leerrede over Hebreeën 3 : 5, 6, ter nagedachtenis aan den Weleerw. Heer Ds J. C. Sikkel, in leven Dienaar des Woords in de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, uitgesproken door Ds K. Fernhout Mz. op Zondag 22 Augustus 1920, in de Plantagekerk te Amsterdam. W. ten Have. — Amsterdam.

BOEKBESPREKING. Sikkel vindt algemeene waardeering .... na zijn dood. Tijdens zijn leven heeft het hem ook niet aan waardeering ontbroken. Sommigen gingen hierin zelfs wel eens te ver. Ze wilden geen gebreken zien, die in dezen groote noodzakelijkerwijs ook groot m ...

De Reformatie
HEPP.
307 woorden
Getuigenis.

Getuigenis.

Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders!De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, op 24 Augustus 1920 en de volgende dagen te Leeuwarden vergaderd, heeft zich geroepen geacht, zich met een woord van getuigenis en tevens van broederlijke waarschuwing en opwekking te wenden tot ...

De Reformatie
Ds. J. VAN DER MUNNIK
Dr. J. C. DE MOOR
Ds. A. DE GEUS
Dr. G. KEIZER
2623 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

De Synode. Hoe sterk het kerkelijk besef bij ons Gereformeerde volk spreekt, blijkt vooral in de weken, waarin eeni Generale Synode wordt gehouden. Men kan niet bij elliander komen of de gesprekken gaan al spoedig den synodalen kant uit. Politieke en kerkelijke bla ...

De Reformatie
HEPP.
2872 woorden
van 1589