Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

192 resultaten
Filteren
van 20
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 11

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 11

AGENDUM VOOR DEOpening der Vergadering. Voorlezing der presentielijst en onderzoek der geloofsbrieven van de Afgevaardigden van Corporatiën. Vaststelling van de Notulen der vorige Vergadering. Jaarverslag over 1894. Verslag van het Studiefonds. Rapport der Commissie tot onderzoek van de re ...

1 January 1895
Jaarboeken
209 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 12

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 12

XIIF. N. VAN DER MUELEN, te Weesp. P. VAN OORDT, te Rotterdam. (Overleden.) W. M. OPPEDIJK, te IJlst. (Overleden.) Ds. J. J. A. PLOOS VAN AMSTEL, te Reitsum. Prof. Dr. A. RUTGERS, te 's-Gravenhage. (Overleden.) Prof. Dr. F. L. RUTGERS, te Amsterdam. TH. SANDERS JR., Amsterdam. (Overleden.) ...

1 January 1895
Jaarboeken
125 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 13

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 13

NAAMLIJST VANDIRECTEURENDERVEREENIGING.W. HOVY, Lid van de Prov. Staten van Noord-Holland en van den Gemeenteraad te Amsterdam, Voorzitter. S. Baron VAN HEEMSTRA, Lid van de Prov. Staten van ZuidHolland, Secretaris. S. J. SEEFAT, te Hilversum, Penningmeester. E. G. WEN ...

1 January 1895
Jaarboeken
65 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 14

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 14

STATUTEN DERVereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 Februari Staatsblad van 26 Februari 1879.ART.1879,1.De Vereeniging bedoelt de oprichting en instandhouding van Scholen voor Hooger Onderwijs. Naa ...

1 January 1895
Jaarboeken
194 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 15

XTvan minstens 500 gulden, in de kas der Vereeniging inbrengen. Alle anderen die door geldelijke bijdragen de Vereeniging steunen wordea als begunstigers aangemerkt. Kerkeraden, Kerkvoogdijen en andere Vereenigingen, die eene jaarlijksche contributie van' minstens 25 gulden in de kas der V ...

1 January 1895
Jaarboeken
354 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 16

XVIis. Zoolang zij directeuren zijn, moeten zij ook tot de leden der Vereeniging behooren. Aan hen is met name opgedragen : 1. het maken en. wijzigen van een huishoudelijk reglement tot regeling^ hunner werkzaamheden; 2. het maken en wijzigen van eene instructie voor de curatoren van •de s ...

1 January 1895
Jaarboeken
405 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 17

XVH3. het adviseeren of het medewerken tot de stichting en de uitbreiding van scholen, op de in art. 6 omschreven wijze; 4. het doen van voordrachten of het medewerken tot de benoeming en het ontslag van hoogleeraren en van andere onderwijzers, op de in art. 6 omschreven wijze; 5. het jaar ...

1 January 1895
Jaarboeken
302 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 18

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 18

XVHIde oproeping met zoodanig voorstel bekend gemaakte algemeene vergadering. Intusschen mag zulke wijziging nimmer betrekking hebben op art. 1, art. '2 en art. 8, die de grondslagen uitmaken waarop schenkingen, erfstellingen en legaten aanvaard worden, en die dus onveranderlijk zijn. ART. ...

1 January 1895
Jaarboeken
84 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 19

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 19

VEESLAG DEH VEREEUIGHG OVER HET JAAR1 8 9 4. Het vorig jaarverslag moest beginnen met een woord van herinnering aan broederen, die van ons werden genomen — ook nu moet uw bestuur deze treurige taak vervullen. Immers (gelijk reeds in een naschrift werd gememoreerd, bij het vorig verslag) on ...

1 January 1895
Jaarboeken
227 woorden
Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

XXbleef dus in 1894 onvervuld. Daarin zal op de eerstkomende jaarvergadering moeten worden voorzien. Te dezer plaatse zij tevens gememoreerd, dat de Heer S. baron van Heemstra, die aan de beurt van aftreding was als Directeur, herkozen werd en zich die herbenoeming heeft laten welgevallen. ...

1 January 1895
Jaarboeken
392 woorden
van 20