GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Verbreking van verloving.

Verbreking van verloving.

Een onzer lezers doet me een paar vragen overj het karakter van de verloving en het al of nietgeoorlóofde der verbreking van deze verbintenis.!De vragen luiden: Ie. Moet aan een verloving, I waarin men elkaar trouw zweert, dezelfde waarde! worden toegekend als aan een huwelijk, dat doorj d ...

25 maart 1927
De Reformatie
F
913 woorden
Trouwdienst.

Trouwdienst.

Een onzer lezers doet me een vraag, die 'k wel niet zonder eenige moeite in deze rubriek thuis kan brengen, maar die 'k, met goedvinden van Redactie en lezers, toch maar even beantwoorden zal.Hij vraagt, of samenkomsten, als waarin, vooral iu onze grootei steden, de huwelijksbevestigingen ...

1 april 1927
De Reformatie
F.
851 woorden
Gods voorzienig bestel en ons eigen doen.

Gods voorzienig bestel en ons eigen doen.

A. V. d. L. te R. zond me ter beantwoording de volgende vraag: „Hoe moeten wij pns-zelven & ƒ anderen troosten, wanneer wij of zij, door eigen schuld, maar onopzettelijk, een ol ander leed over ons brfychten? De vraag is door haar algemeenheid wat vaag. Doch uit Het voorbeeld ter toeli ...

3 juni 1927
De Reformatie
F.
772 woorden
Het opstandings-lichaam der geloovigen.

Het opstandings-lichaam der geloovigen.

C. V. d. P. te B. vraagt, in verband met de eekenen der nagelen en der speer in Jezus' lichaam a Zijn verrijzenis, of we ons ook het opstaningslichaam der geloovigen te denken hebben als dragende de sporen van geweld of verminking, aaraan ze blootstonden in het aardsche leven. n zoo ja, hoe dit d ...

10 juni 1927
De Reformatie
F.
678 woorden
’t Op Zondag reizen van Predikanten.

’t Op Zondag reizen van Predikanten.

Een broeder ouderling klaagt er over, dat het onder de Predikanten in de streek' waarin hij woont, hoe langer hoe meer gewoonte w.o.r, dt, .; ter V|ervulling van vacaturediensten op den dag des Heeren van openbare vervoermiddelen gebruik te maken, ook als ter plaatse van hun dienst logies te hunn ...

8 juli 1927
De Reformatie
F.
908 woorden
Verborgen en geopenbaarde wil Gods.

Verborgen en geopenbaarde wil Gods.

In deze onderscheiding vat ik het best saam wat ik denzelfden inzender, dien ik in ons vorig uumm.er te woord stond, heb te antwoorden op een tweede vraag, die hij deed, en die in dezelfde gedachten sfeer ligt als de eerste.Ze geldt de overeenstemming tusschen de leer der uitverkiezing en ...

21 oktober 1927
De Reformatie
F.
1069 woorden
De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen  die verloren gaan.

De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen die verloren gaan.

Zoo gelooi ik het best te formuleeren de vraag, die G. S, te A. me ter beantwoording in deze rubriek toezond.Ze vestigt de aandaclit cp' het ontroerend feit, dat er na Christus zoowel als onder de Oude Bedoeling, en, ondanks de krachtig-opwakende zendingsactie, in onzen tijd zoowel als in ...

18 november 1927
De Reformatie
F.
1800 woorden
Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

d. B. te A. vraagt, wat toch de schriftuurlijke grond mag zijn voor het eischen van openbare schuldbelijdenis bij gedwongen huwelijken, ter'wijl men bij andere zonden doorgaans genoegen neemt met schuldbelijdenis vooir den kerkeraad.Berust deze praktijk in de Gereformeerde Kerken op een Sy ...

4 november 1927
De Reformatie
F.
677 woorden
Nog eens: Gedwonflen huwelüken.

Nog eens: Gedwonflen huwelüken.

Een onzer lezers — doch die, naar bij ons Verzekert, spreekt uit naam van meerderen — is over m'n antwoord aan de B. te A. oiver gedwongen huwelijken niet tevreden.Aan de B's verzoek, om bewijs uit de H. Schrift, dat wie gedwongen ten huwelijk gaan, schuldig staan aan overtreding van het 7 ...

2 december 1927
De Reformatie
F.
2019 woorden
Het lezen van „Woord en Geest".

Het lezen van „Woord en Geest".

Een onzer lezers doet me een paar vragen over het lezen van „Woord en Geest": Of het, voor de leden onzer kerken in 't algemeen — wie aan de christelijke pers verbonden is, of ambtshalve geroepen kennis te nemen van al wat er opi kerkelijk gebied alzoo gebeurt, maakt natuurlijk een uitzondering — ...

16 december 1927
De Reformatie
F.
539 woorden
van 11