GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Het Spel.

Het Spel.

(Adres: Ds K. KcrnliouL Mzn, Vroolantl. (U.)) II. Ons bleek, boe bet spel, als actie die uit innerlijken levensdrang .opkomt 'On niet vra.agt naiar eenig bepaald nuttigheidsdoel, wel verre van uit den booze te 'zijn, integendeel 'door God-zelf in Zijn scliep' ...

De Reformatie
K. F.
1289 woorden
Het Spel.

Het Spel.

III. In ons vorig artikel bleek ons, welke spelen, gerekend naar hmi doel, voor een christen contrar bande zijn. Onder verdict viel la dit opizicht alle spel, dat niets bedoelt dan „tijdverdrijf", waarbij het gaat om gewin; of dat de eerzucht prikkelt.Natuur ...

De Reformatie
K. F.
886 woorden
Het Spel.

Het Spel.

(Slot.) Ook het spel brengt ons m - aanrafemg met het groote en altóós actueèle vraagsFuk van de verhouding, waarin wij, christenen, ons, te.stellen hebben tot de lieden der wereld.Er zijn spelen —'ik denk b.v. aiah'k'ëgél-, 'voetbal-, termis-en .korfbalspel ...

De Reformatie
FERNHOUT
F.
1024 woorden
De zonde tegen den Heiligen Geest.

De zonde tegen den Heiligen Geest.

I. Een onzer lezeressen deed me een serie vragen over het zondigen tegen den Heiligen Geest: waarin het bestaat; waarom het onvergeeflijk is; waaruit men weten kan, of men er aan schuldig is; of, te weten, dat hij er aan schuldig werd, een zondaar in dit leven niet ...

De Reformatie
FERNHOUT.
895 woorden
De zonde tegen den Heiligen Geest.

De zonde tegen den Heiligen Geest.

II. Uit het woord van onzen Heere Jezus Christus in Matth. 12:31 en 32 (= Marcus 3:28—30 eii Lukas' 12:10j bleek ons, wat we te verstaaii heb ben onder d e zonde tegen den Heiligen iGeest, die geen hope op vergeving laat noch in déze noch in de' toekomende eeuw. ...

De Reformatie
K. FERNHOUT.
1196 woorden
Lijkverbranding.

Lijkverbranding.

.W C. H. te A. vraagt me .„of een christefn voor lijkverbranding kan zijn".Van de beantwoording dezer vraag zou ik me misschien kunnen exouseeren, als vallende buiten de grenzen dezer rubriek, 'k Zou het stellig ook doen, als ze me zóó simpel was voorgelegd p, ls ik haar daar neerschreef. ...

De Reformatie
K. F.
1390 woorden
Magnetiseur.

Magnetiseur.

J. V. d. R. te B. zond me idjo vraag, of he^t een christen geoorloofd is, zich voor genezing van een ziekte, waartegen hij vruchtelo^os de hulp van tal van Dokters inriep, onder behandeling te stellen van een magnetiseur.’k Begrijp die vraag. Het magnetisme ligt ojp het geheimzinnige gebie ...

De Reformatie
K. F.
1017 woorden
Geloofs-verzekerdheld.

Geloofs-verzekerdheld.

R. te B. Uw schrijven vaai 3 November is van zóó persoonlijken en intiemen aard, dat ik meen m'n antwoord het best te geven in den vorm van een brief.Ge klaagt erover, dat ge, opgevoed in de vreeze Gods en van kindsbeen af niet zonder gevoel van zonde, bij wijlen ook niet zonder hope op ve ...

De Reformatie
K. F.
1672 woorden
Geloofs-verzekerdheid.

Geloofs-verzekerdheid.

De vragen, waarin ge de bedoeling van uw schrijven saamvattet, heb ik in 't vorig nummer van ons blad trachten te beantwoorden, 'k Hoop, dat ze u eenig licht gegeven hebben. Toch meen ik daarmee geen afscheid van u te mogen nemen. Gelijk ik zei, is er buiten hetgeen ge in uw vragen aanroert, iets ...

De Reformatie
K. F.
891 woorden
Zondige handels-praktijken.

Zondige handels-praktijken.

'k Ontving twee brieven van Christelijke kantoonbedienden; beide een conscientie-kreet tegen de pressie van chefs of hoogergeplaatste bedienden tof handelingen, die in strijd zijn met Gods gebod. Den eersten brief, die zoogoed als niets danj vragen bevat, neem ik hier in zijn geheel over. Hij lui ...

De Reformatie
K. F.
1293 woorden
van 11