GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Het „krljgen" van teksten.

Het „krljgen" van teksten.

Onze lezer K. te IJ. vraagt, wat we te denkeu hebben van het „krijgen van teksten".Niet, dat hij-zelf er mee verlegen zit.Integendeel, hij acht dit z.g.n. krijgen van ychriftwoo'iden als een antwoord Gods op^ het ge])ö'.l, als raad in verlegenheid, als leiding bij het nemen eener mo ...

De Reformatie
F.
1258 woorden
Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze lezer v. H. te R. vraagt: „Mag een Gereformeerd, begrafenisondernemer en lijkbezorger een hem verstrekte opdracht inzake erematiebezorging uilvoeren, of gebiedt zijn beginsel zulk een opdracht pertinent te weigeren? "Gelijk het me meermalen gebeurde, moet ik het ook in dit geval, eer ...

De Reformatie
F.
892 woorden
Verbreking van verloving.

Verbreking van verloving.

Een onzer lezers doet me een paar vragen overj het karakter van de verloving en het al of nietgeoorlóofde der verbreking van deze verbintenis.!De vragen luiden: Ie. Moet aan een verloving, I waarin men elkaar trouw zweert, dezelfde waarde! worden toegekend als aan een huwelijk, dat doorj d ...

De Reformatie
F
913 woorden
Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

d. B. te A. vraagt, wat toch de schriftuurlijke grond mag zijn voor het eischen van openbare schuldbelijdenis bij gedwongen huwelijken, ter'wijl men bij andere zonden doorgaans genoegen neemt met schuldbelijdenis vooir den kerkeraad.Berust deze praktijk in de Gereformeerde Kerken op een Sy ...

De Reformatie
F.
677 woorden
Het lezen van „Woord en Geest".

Het lezen van „Woord en Geest".

Een onzer lezers doet me een paar vragen over het lezen van „Woord en Geest": Of het, voor de leden onzer kerken in 't algemeen — wie aan de christelijke pers verbonden is, of ambtshalve geroepen kennis te nemen van al wat er opi kerkelijk gebied alzoo gebeurt, maakt natuurlijk een uitzondering — ...

De Reformatie
F.
539 woorden
Mag ik ten Avondmaal gaan?

Mag ik ten Avondmaal gaan?

Een onzer lezers — die me verzoekt, zelfs niet doioT initialen zijn incognito in gea'^aar te willen brengen — vraagt m'n hulpi in 't zoeken van een antwooird op bovenstaande vraag.Ze beteekent bij hem wat anders dan in de •meeste gevallen.iGewconlijk komt ze op uit de vrees, dat men ...

De Reformatie
F.
910 woorden
Gemis van „opening" bij voorbede.

Gemis van „opening" bij voorbede.

In verband met een-ervaring, die hier niet behoeft meegedeeld, doch die mij recht geeft, wat hier volgt in deze rubriek op te nemen, vraagt onze lezer T. te B, ., wat we hebben te oordeelen over de af en toe door christenen meegedeelde , , ervaring", dat hun de voorbede voor een of anderen bepaal ...

De Reformatie
F.
1028 woorden
Ons Kerkelijk leven.

Ons Kerkelijk leven.

Een onzer lezers stuitte, bij gesprek met leden van het Hervormd Kerkgenootschap over het kerkehjk vraag-'stuk, op een drietal tegenwerpingen, die hij niet in staat was afdoende te beantwoorden, en vraagt daarover mijn oordeel.De eerste bedenking, was, „dat ons in den dag der dagen niet ge ...

De Reformatie
F.
1118 woorden
Dienst der gebeden.

Dienst der gebeden.

Aan de beurt van beantwoording is nu een vraag van een onzer lezers, rakende den dienst der gebeden. D'éze: „Als er in onze kerkediensten voor onze Koningin en het V^orstelijk Huis gebeden wordt, zou 'a dan daarbij ook durven bidden voor behouden thuiskomst der Koninklijke familie, als deze op Zo ...

De Reformatie
F.
958 woorden
Geestelijke verlatingen.

Geestelijke verlatingen.

Onze lezer J. te E. schrijft me: „Mag ik U een nadere verklaring vragen van hetgeen U geschreven hebt in Nr. 2 van den loopenden Jaargang? U hebt het daar over Geestelijke Verlatingen, en U maakt daar onderscheid tusschen verlatingen om onzer zonden wil, en om ons te beproeven in ons geloo ...

De Reformatie
F.
893 woorden
van 11