GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

196 resultaten
Filteren
van 20
1882-10-20
Rectorale redes
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 128

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 128

126BIJLAGE E .DE DOLEEEENDE KERKEN,Predicant van Geeimuijden, eteet. Dit gehoort hebbende, hebben sy verclaert naerder te willen vernemen nae den persoon D. Brouckeri, end syn alsoo van ons ghescheyden. (Protoc, IV, fol. 347). 9 NOVEMBER 1617. — Daer is gelesen seecker brief ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
461 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 129

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 129

BIJLAGE E .DE DOLEERENDE KERKEN.127D. Triglandio nu inden Haech zynde, die versouckt datmen neven syn versouck, (tvpelcke hy aenden Kerckenraet aldaer, ter eerster tyt, meent te doen,) eenen brief soude oversenden aenden broederen voornoemt, van gelycken versouckende syn dimi ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
460 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 130

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 130

138BIJLABE E .DE DOLEEBÉNDE KERKEN.3 AU Gr. 1618. — Syn inde Vergadering verschenen de Gedeputeerde vande Dolerende kercke van Wtrecht te weten Gysbert Janss rande Wel. Gysbert van Teevren end Cornelis Dierixss van Almelooveen, met haer brengende schriftlycke Credentie, waerb ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
498 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 131

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 131

BIJLAGE E .129DE DOLEBRENDE KBKKEN.overgelevert een brief vande voornoemde kercke ondergetekent by Pr. van Lingen, ende Jacob van Medenblick, Den luhout was, soo sy oock mondeling versoehten, onsen W . Broeder D. Rudolphum Petri om haer kercke. Die mercklyck van dage te dage ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
456 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 132

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 132

BIJLAGE P. {Hiervoren aangehaald op hlz, 49, 50, 52, en 61.)Extracten uit de Protocollen van den Amsterdamschen kerkeraad, betreffende zijne bemoeiingen met de HoUandsche vergaderingen van correspondentie.3 APRIL 1612. — De Broederen extraordinarie vergadert synde, hebben goetgeuond ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
292 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 133

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 133

BIJLAGE F .J)E KEEKEEAAD EN DE HULL. VEEGAD. VAN COEEËSPONDENTIE.131behoedenisse vande Euangelische Waerheijt inde kerken deser Provinciën betreffen met malcanderen te bespreken. (Protoc. IV, fel. 118). 9 JULI 1616. — Syn binnengestaen Samuel vanden Borre, met eenige geassoci ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
424 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 134

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 134

1S2BIJLAGE P .DB K E E K Ë B A A D ÊN Ö E H O L L . VÉRGAI). VAN COERESPO^IDENTIË.gaderinglie der bujten Predicanten, hier voor desea tyt binnen deser Stede byeen synde: aengaende de scheydinghe van den Predicanten, end Kerclien, die haer Remonstranten noemen: Dan alsoo veele ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
452 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 135

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 135

BIJLAGE F . BB KERKEE4.AD EN DE HOLL. VERGAD. VAN COHRESPONBENTIE.133noemden Paludanum ad verteeren sullen, dat hy hem heeft te addresseren aende naesteomende vergaderinghe, die hier wesen sal in Septembre eerstcomende, ende aldaer zyne gelegentheyt verclaren, ten eynde hy mach gheh ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
433 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 136

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 136

134BIJLAGE F. DK KEKKEKAAD EN DB HOLL. VEEGAD. VAN CORRESPONDENTIE.te voughen, vande onbehoorlycke procedure van partye aen veelen vromen, soo Leeraren als andere, gebruijckt. Dit alles in deliberatie genomen synde, is goet gevonden, datmen een corte Voorreden end conclusie stellen ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
433 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 137

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 137

BIJLAGE F . DE KERKERAAD EN DE HOLL. VERGAD. VAN CORRESPONDENTIE. 1 3 5die van dese kerek waren vermaent wegen het Synodus praeparatoir, Den inhouden vanden brief was Dat sy maendaeh toecomende souden houden haer Classis, end dan aldaer desen brief souden Communiceren, end met malcandaren, ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
493 woorden
van 20