GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1892-01-10
De Heraut
Wedergeboorte en Bekeering.

Wedergeboorte en Bekeering.

ÏO-VDAGSAFUEEMiSG XXXIÏI. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef. doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij liefgehad heeft, en zichzelven voor mij overgegeven heeft. ...

De Heraut
KUYPER
3198 woorden
„De vleeschpotten van Egypte."

„De vleeschpotten van Egypte."

En de kinderen Israels zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven wa'-en door de hand des Heeren, toen wij bij de vleeschpotten zaten, toen wij tot verzadigiug brood aten! want gijlieden hebt on» uitgeleid in deze woestijn, om deze gansche gemeente door den honger te dooden. ...

De Heraut
KUYPER.
1808 woorden
Het Handboekje ten dienste der Neder-

Het Handboekje ten dienste der Neder-

duitsche Gereformeerde kerken voor het jaar iSp2, bij Le Cointre te Middelburg uitgegeven, en, zoo we wei zijn ingelicht, door de goede zorgen van den heer Van Oversteeg bewerkt, komt steeds meer op den goeden weg.Het wordt rijker aan inhoud; er komt meer orde in; het wordt nauwkeuriger. ...

De Heraut
1484 woorden
Uit ve Pers.

Uit ve Pers.

Onder den al te bescheiden titel van U%t-Itgkundige Wenken zond Prof. Dr. A. H. de Hartog eenige korte aanteekeningen op den briej aan de Ephesürs in het licht, bij Fernhout te Amsterdam.Toch bespeurt men aldra bij de kennismaking met de eerste aflevering, dat deze wenken verre van vluchti ...

De Heraut
KUYPER.
1314 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Eogeland. Resultaten van den arbeid van het Heilsleger op sociaal gebied.Onze lezers zullen zich herinneren, dat meer dan een jaar geleden het hoofd van het Heilsleger de heer Booth in zijn boek: »/« darkest England", waarin hij den socialen nood van Engeland met levendige kleuren schilder ...

De Heraut
WiNCKEL.
1119 woorden
Zending.

Zending.

DE TOEKOMST. I. De heer A. T. Pierson, uit een van wiens leerredenen pas-in dit blad onder het Persoverzicht een deel werd gegeven, heeft een hoogst belangrijk opïtel gewijd aan de toekomst der zending, of liever het zendingstijdperk ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1098 woorden
Voor Binderen.

Voor Binderen.

EEW GROOTE SCHAT.Iemand heeft eens gezegd: »Och, al dat praten over rijke en arme, mooie en leelijke talen is dwaasheid. Overal weten de menschen elkaar wel te vertellen wat zij noodig hebben of weten moeten." En een jongen, met wien ik er over sprak, zei: »Ik begrijp het^niet. Want als ik ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1052 woorden
Ook de Tijd heeft thans, en nog wel in

Ook de Tijd heeft thans, en nog wel in

Amsterdam, 8 Jan. 1892twee hoofdartikelen, den percentsgewijzen relatieven achteruitgang van de Roomsche bevolking ten onzent besproken.Zij erkent de beteekenis der bij de vol.ksftelling verkregen èijfers, en geeft toe, dat het Roomsche percent van 39 allengs op even 35 gedaald is. ...

De Heraut
937 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Mocht vóór eenigen tijd dankbare vermelding geschieden van de goede ontvangst van onzen amanuensis, den heer Van Oversteeg, in de provincie Zeeland, ditzelfde kan nu worden getuigd omtrent de provincie Groningen. Het is van genoegzame bekendheid, welk eene macht de Chris ...

De Heraut
819 woorden
Van den heer J. J. Schokking ontvinger

Van den heer J. J. Schokking ontvinger

ve het begrijpelijk verzoek om onderstaand schrijven te willen opnemen.Hij was door ons, gelijk men zich herinneren zal, ia éénen adem genoemd met den heer Ds. Vethake, bij de vermelding dat de Haagsche Synodale Commissie geen gelegenheid om te rehabiliteeren vond, eenvoudig wijl geen verd ...

De Heraut
Eer niet.
596 woorden
van 4