GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1896-11-08
De Heraut
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

TWEIDE STUK. VIII. Voorwaar zeg ik u, onder degenen, die van vrouwen geboren iijn, U niemand opgestaan meerder dan Johannes de Dooper. Doch wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Matth ...

8 november 1896
De Heraut
3754 woorden
De uitgaande werkingen.

De uitgaande werkingen.

De Conferentie te Groningen is uitmuntend geslaagd. Ze was het begin van een goed einde.Dit is vooral daaraan te danken, dat die broederen, die van Prof. Bavinck verschilden, zich de moeite hadden gegeven, om hunne bedenkingen volledig te ordenen en zonder zweem van bitterheid in het debat ...

8 november 1896
De Heraut
2266 woorden
„Indien zijne hand dat niet bereikt.”

„Indien zijne hand dat niet bereikt.”

Maar indien hg arm is, en zijne hand dat niet bereikt, zoo lal hij een lam ten schuldoüfer, ter beweging nemen, om voor lich verzoening te doen; daartoe een tiende meelbloem, met olie gemengd, ten spijsoffer, en eenen Log olie. Lev. 14:21. De offeranden onder Israe ...

8 november 1896
De Heraut
1803 woorden
Repliek.

Repliek.

Aan onzen wensch, d^t de heeren Hovy en Van Beeck Calkoen niet in hun stilzwijgen volharden zouden, is nu reeds door den heer Hovy voldaan.Hij zond ons dit schrijven: Geachte Redactie !Het heeft u goed gedacht in de Heraut van Zondag i dezer een artikel te wijden, niet alleen ...

8 november 1896
De Heraut
W. HOVY.
1508 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXV. DE VERRASSERS VERRAST. Reeds vroeg den volgenden morgen kwamen de raadsheeren bijeen. Blijkbaar verkeerden zij in groote spanning; niemand ontbrak. Sommigen verschenen in volle wapenrusting, als moesten zij zoo dadelijk aan den ...

8 november 1896
De Heraut
HOOOBNBIRK.
1396 woorden
Ds. Bruna.

Ds. Bruna.

Niet zonder belangstelling zullen onze lezers kennis hebben genomen van het schrijven van Ds. Bruna, dat we een vorig maal opnamen.Immers deze predikant in de Nederlandsche Hervormde kerk, zocht en verkreeg van haar de bevoegdheid om het Woord en de Sacramenten te bedienen, is volgens haar ...

8 november 1896
De Heraut
1359 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Hollands Kerkblad geeft op verzoek van den heer Chevallicr, burgemeester van Krommenie, nog eens een korte uiteenzetting van de reden, waarom noch een dienstdoend noch een uitgediend predikant buiten de plaatselijke kerk denkbaar is. iHij schrijft er van: Het ambt van dienaar des Wo ...

8 november 1896
De Heraut
1330 woorden
Het gefingeerde ambt.

Het gefingeerde ambt.

Het dusgenaamde »ambt" van > zendeling" noemen we een gefingeerd ambt; daarmee bedoelende, dat mca het wel een > ambt" ttoemt, maar dat het geen ambt is.Zeker, men kan allerlei personen in kerkdijken of buitenkerkelijken dienst aanstellen.Deurwachters, voorlezers, organisten, ...

8 november 1896
De Heraut
1095 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Mei verkorting uit hei Kerkblad van 6 November)Classis Assen, gehouden 20 October 1896.Ds. H. Dijkstra is praeses, Ds. G. H. Zahn scriba.De rondvraag naar artikel 41 D. Kerkenorde geeft ruime stof tot bespreking van financieels toestanden en andere geestelijke belangen. Van ...

8 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS
Voorzitter.
W. GEESINK
Ab-actis.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Pennittgm.
728 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Aan de Red, van ide Herauf!Wellicht kan het nuttig zijn, om meer dan een reden, de aandacht te vestigen op het volgende, voorkomende in »Zaaiïng en Oogst". (Berichten van het Ned. Bijbelgenootschap): Zending der Gereformeerde kerk ...

8 november 1896
De Heraut
Uw dw.
A. J
HOOOENBIRK.
501 woorden
van 3