GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-06
De Heraut
,,De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u alten".

,,De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u alten".

[PINKSTEREN.] De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen, Amen. 3 Cor. 13 : 13. Pinksteren bl^ft voor Christus' kerk op aarde de dag, niet viraarop ze ontstaan, n ...

De Heraut
3682 woorden
„Met gaben tot der menschen tcoost".

„Met gaben tot der menschen tcoost".

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te deelen onder de menschen; ja ook de wederhoorigen, om bij U te wonen, o Heere God. Psalm 68 : 19. In het Paradijs ontving de aarde haar bevochtiging niet u ...

De Heraut
1906 woorden
Eeredienst.

Eeredienst.

Stellig is het geen overtolligheid te achten, dat ook over onzen Eeredienst veler gedachte ga. I. Jarenlang heerschte op dit punt grenzenlooze verwarring, zoo sterk dat onregel op dit terrein de eenige nog grijpbare regel was geworden. En sinds het kerkelijk ...

De Heraut
1885 woorden
Afbrokkeling.

Afbrokkeling.

Het is, alsof hetgeen op het Javaansche Zendingsgebied van de vroegere actie van Gereformeerde zijde nog overbleef, gaandeweg afbrokkelt.Nu weer heeft Horstman zijn ontslag gevraagd en verkregen.Midden-Java ten noorden verliest daarmee zijn Zendingsman, en Pekalongan zijn prediker. ...

De Heraut
1272 woorden
Drie preeken van Calvijn.

Drie preeken van Calvijn.

Gaarne vestigen ook wij de aandacht op de Drie preeken van Calvijn over de offerande van Abraham, die Ds. C. van Proosdij, te Leiden bij D. Donner, uitgaf.Ds. Van Proosdij bedoelt zelf allerminst in dit drietal drie modellen voor huidige predikatie aan zijn ambtgenooten aan te bieden. Met ...

De Heraut
1158 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CCXXXIX. FRANCISCO DE SAiNT> ROMA!N.Geen land van Europa, dat niet het bloed der martelaren heeft zien vloeien. Nederland, Frankrijk, Engeland en Schotland hebben hun aandeel moeten leveren aan die schare, die hare belijdenis met haar bloed heeft bezegeld ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1139 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Fpankpijk. Eene rede, die ergernis verwekt.Pater Ollivier van de orde der Dominicanen heeft het gewaagd, om bij de plechtige uitvaart van slachtoffers bij de ramp in de rue Jean Goujon eene rede uit te spreken, waarbij hij verband zocht tusschen den slag die Frankrijk trof en de zonde der ...

De Heraut
WlNCKEL.
1006 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Pinliateren. Na het Paaschfeest en de herdenking van des Heeren Hemelvaart volgt ons Pinksterfeest. Dit kan niet anders. Als de vrucht bij den boom, zoo behoort wat het Pinksterfeest predikt, te volgen op hetgeen de andere feesten ons te zeggen hebben.Wat he ...

De Heraut
HOOGKNBIRK.
978 woorden
Uit de Pers;

Uit de Pers;

Na op de algemeene verwarring in de politiek van gansch Europa te hebben gewezen, merkt Ds. Gispen in de Bazuin op, dat deze geest der verwarring vaak iets aanstekelijks heeft ook voor de belijders van den Christus.Dat ook de geloovigen in zulke tijden min of meer in de war zijn, is niet o ...

De Heraut
955 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 4 Juni.Vergadering der Classis Leiden, gehouden te Leiden den isenMei 1897. Ds. T. H. Woudstra neemt volgens beurte plaats als praeses.Ingevolge een besluit der vorige vergadering wordt nu door eene commissie ter behartiging van de belangen der Ze ...

De Heraut
Zion liefhebben. J
H
DONNER.
H. W. VAN LOON.
875 woorden
van 3