GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-06
De Heraut
België.

België.

Uit België ontvingen we een schrijvea, de vraag opwerpende, of onze Vrienden der Waarheid, nu ze voor hun Evangelisten hier te lande den arbeid zien afloopen, hun terrein van werkzaamheid niet ia België zouden kimnen kiezen. Het schrijven luidt aldus: Antwerpen., 18 Mei 1897, Den We ...

De Heraut
DR. A. KUYPER.
Uw dw. Dienaar W. RoozE.
567 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 4 Juni.Vergadering der Classis Leiden, gehouden te Leiden den isenMei 1897. Ds. T. H. Woudstra neemt volgens beurte plaats als praeses.Ingevolge een besluit der vorige vergadering wordt nu door eene commissie ter behartiging van de belangen der Ze ...

De Heraut
Zion liefhebben. J
H
DONNER.
H. W. VAN LOON.
875 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Pinliateren. Na het Paaschfeest en de herdenking van des Heeren Hemelvaart volgt ons Pinksterfeest. Dit kan niet anders. Als de vrucht bij den boom, zoo behoort wat het Pinksterfeest predikt, te volgen op hetgeen de andere feesten ons te zeggen hebben.Wat he ...

De Heraut
HOOGKNBIRK.
978 woorden
L. G. WEISZ & CO

L. G. WEISZ & CO

Comniistiloaairs is Sfecteo, siH do Frl: ...

De Heraut
6 woorden
,,De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u alten".

,,De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u alten".

[PINKSTEREN.] De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen, Amen. 3 Cor. 13 : 13. Pinksteren bl^ft voor Christus' kerk op aarde de dag, niet viraarop ze ontstaan, n ...

De Heraut
3682 woorden
Afbrokkeling.

Afbrokkeling.

Het is, alsof hetgeen op het Javaansche Zendingsgebied van de vroegere actie van Gereformeerde zijde nog overbleef, gaandeweg afbrokkelt.Nu weer heeft Horstman zijn ontslag gevraagd en verkregen.Midden-Java ten noorden verliest daarmee zijn Zendingsman, en Pekalongan zijn prediker. ...

De Heraut
1272 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: Voor de Vereeiöging: Aan ConirlbutiSB: Door den heer Ch.Dixon, te Deventer/96.50; door den heer H. J. ten Rae te Neede ƒ 12; door het Locaal Comité, te Dordrecht/188.52; door Ds. W, den Hengst ƒ 69, 50; Aan Collecten: Van de Geref. kerk te Amsterdam / 200.50.Aan S ...

De Heraut
83 woorden
P. Van EIJK.

P. Van EIJK.

JB'irma. JOMJLNJSTBSS I£M.A.MJBIM < & Co..Ml li—17. AiSTilBM.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATiËN en BELEENINSEM. Nemen gelden a OEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongatiekoers. ...

De Heraut
49 woorden
„Met gaben tot der menschen tcoost".

„Met gaben tot der menschen tcoost".

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te deelen onder de menschen; ja ook de wederhoorigen, om bij U te wonen, o Heere God. Psalm 68 : 19. In het Paradijs ontving de aarde haar bevochtiging niet u ...

De Heraut
1906 woorden
Houder Van Boekhandel.

Houder Van Boekhandel.

Theol.Boekhandel.Houder van Boekverkoopingen.inkao{i va? i geheele Bibliotheken zoowel als van afzonderlijke belangrijke werken.Snelle levering van alle verlangde Antiq. •werken, voor zeer billijken prijs, WtT" Voor de eerstvolgende auctie kan nog worden bijgevo ...

De Heraut
37 woorden
van 3