GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1912-03-03
Het gaat met symbolen

Het gaat met symbolen

Amsterdam, i Maart 1912.Het gaat met symbolen als met de droomen van Fharao. Er hoort gevroonltjk een droomuitlegger bij om ons de beteekenis der symbolen te verklaren. £n deze droomuitleggers waren het reeds in oude tijden niet altoos met elkander eens....Zooals men zich herinnefen ...

De Heraut
RENKEMA.
422 woorden
Leestafel.

Leestafel.

I. H. LANDWEHR. HANDBOEK DER KERKGE­ SCHIEDENIS. Rotterdam, D. Bolle.’n Tijd geleden heb ik hier de aandacht gevestigd op LANDWEHR'S BEKNOPT LEERBOEK DER KERKGESCHIEDENIS, verschenen in de BIBLIO­ THEEK VOOR GODSDIENSTONDERWIJS onderredactie van DR. A. TROELSTRA en DR. H. VISSCHER.T ...

De Heraut
G.
1225 woorden
„Zichzelven vernederd”.

„Zichzelven vernederd”.

„2itö3EÏtiEn faetncöerii".En in gedaante gevonden als een mensch, heeft hij zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja den dood des kruises. PhUip. 2 : 8.Eerst heeft de Zone Gods zichzelven vernietigd, en toen Hij zichzelf vernietigd iiad, is hij voortgeschred ...

De Heraut
Dr. A. K.
1399 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

XLVII. TWEEDE REEKS. IX. Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar ommeloop tot aan de einden daarvan; en niets is verborgen voor hare hitte. Psalm I9 : 7. Reeds ...

De Heraut
DR. A. K.
3477 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Billards in Jongelingsvereenigingen ! In Engeland is de quaestie aan de orde, of men in Jongelingsvereenigingen ook gelegenheid zal geven tot billarten. Er wordt voor en tegen gepleit. De quaestie is urgent geworden, omdat men voor de vraag staat, of men in het reusachtige gebouw dat te Londen vo ...

De Heraut
WlNCKEL.
165 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" kwam deel III gereed. Begm der volgende week wordt het aan de inteekenaren, die bet voor dit deel verschuldigde bedrag voldeden, toegezonden, zoodat dezen dan het complete werk in hun bezit zullen hebben.De inteekena ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
127 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref, Kerk te Stad a/h Haringvliet heeft besloten, aan collectanten geen aanbeveling te verstrekken dan nadat zij zich minstens drie weken te voren tot den kerkeraad hebben gewend.De kerkeraad voornoemd: G. W. H. EssELNK, praeses, I. VAN BiEKT, scriba.Stad a ...

De Heraut
G. W. H. ESSELINK
I. VAN BIERT
F. A. V. D. HEVDEN GZN.
H. L. BOTH
K. V. D. BEEK.
1232 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Het Bestuur van de Scholen met den Bijbel te Kootwijk en Koot wij kerbroek heeft besloten tot den hoognoodigen aanbouw van een vierde lokaal en de daardoor noodzakelijk geworden verandering van hsX derde lokaal aan de Christ. School te Kootwijkerbroek. 2^o wij hoper, zal het vierde lokaal reeds m ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
175 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De , , Continuaticn mittee" der Edinburgher.Ëen Zendingstijdscbrift.De groote zendingsconferentie die te Edinburgh gehouden werd, werkt krachtig na. Wel is men critiek op sommige daar verhandelde zaken gaan uitoefenen, maat het blijkt toch dat de zaak der zending door deze confer ...

De Heraut
1369 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

WAT DE ZENDING DOET. III. Op ons vorig overzicht moeten we even terugkomen, omdat, toen dat overzicht reeds ter perse was, ons bereikte een rondschrijven betreffende de zending der Broedergemeente in Suriname, dat om de strekking, we ...

De Heraut
954 woorden
van 4