GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
1913-09-21
De Heraut
Diaconale cijfers.

Diaconale cijfers.

Toen we een vorig maal meedeelden, hoeveel in de Hervormde Kerk voor de armen gecollecteerd werd blijkens het officieele verslag in de Hervormde Synode en het bleek, dat per hoofd en per jaar nog geen 50 centen werden bggedragen voor de verzorging der armen, wezen we er op, hoeveel hooger de offe ...

21 september 1913
De Heraut
267 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij oadergeteekende en in hartelijken dank ontvangen van Ds. Hoekstra te Arnhem van mejuffrouw E. P, te Utrecht ƒ 2.50Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter.Koorwijk. ...

21 september 1913
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
25 woorden
Onze openbare Universiteiten.

Onze openbare Universiteiten.

Uit de cijfers, die bij de overdracht van het Rectoraat werden meegedeeld, bl^kt, dat de Stedelijke Universiteit te Amsterdam, wat het aantal studenten betreft, de kroon spant. Hier studeeren 1225 studenten; dan volgt Lelden met 1211, vervolgens Utrecht met 1099, terwijl na deze talrgk bezochte H ...

21 september 1913
De Heraut
857 woorden
Gelijk elk jaar, vond ook ditmaal

Gelijk elk jaar, vond ook ditmaal

Amsterdam, 19 September 1913.Gelijk elk jaar, vond ook ditmaal Op den derden Woensdag In September de opening der lessen van de Vr^'e Universiteit plaats met een toespraak van den prorector. Aan de Rijksuniversiteiten en evenzoo aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam valt de wisseling ...

21 september 1913
De Heraut
1052 woorden
„Ontbloot mijne ziel niet".

„Ontbloot mijne ziel niet".

Doch op U zijn mijne oogen, HEERE Heere; op U betrouw ik, ontbloot mijne ziele niet. Psalm 141 : 8, Ontbloot was de ridder, die sijn pantser had uitgetrokken, zijn helm van 't hoofd had genomen, en zijn schild ter zijde had gelegd. Dan was hij ongedekt, of wat men bloot noemde, en had zich ...

21 september 1913
De Heraut
DR. A. K.
1300 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Er is in den laatsten tijd in onze kerkelijke pers nog al heel wat te doen geweest over de „studenten-preekerij". Metterdaad is het oo wel een stout stukje, dat, waar de Generale Synode het preeken van studenten beslist verboden heeft, de Kerken zich hier niet aan storen en sommige studenten even ...

21 september 1913
De Heraut
336 woorden
Oficieele Berichten.

Oficieele Berichten.

L. S.l De Raad der Ger, Kerk van Schoondijke brengt ter kennlR van heeren collectanten, dat om met goed gevolg In deze gemeente te werken, drie weken van te voren een schriftelijk verzoek door hen moet worden gericht aan den ketkeraad, welke over iedere aanvrage za ...

21 september 1913
De Heraut
C
P. DE KEIJZER
60 woorden
INGEZ0NDEN STUKKEN.

INGEZ0NDEN STUKKEN.

(Buiten veraniw0ordel{jk? uia van de Redactie.)Mijnheer de Redacteur.Met belangstelling las ondergeteekende U< v artikeltje „Diaconale (Otg" in de Heraut van j.l. Zondag 14 S? pt., gevende een ovetcicht van de ontvangsten en uitgaven der diaconierekening der Herv. Kerk.Mij ...

21 september 1913
De Heraut
S. DE JONG EZN.
301 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

rrJGETROUWD: J. C. VAN REENEN, Kapitein der GenieENJ. W. BLANKERS.De Heer en Mevrouw VAN REENEN— BLANKERS beïu'gen, mede namens wederzijdsche familie, hunnen innigen dank voor de ondervonden blijken van belangstelling.Utrecht, > _ ^ Gorinchem, '7 Sep\ ...

21 september 1913
De Heraut
37 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Beschuldiging van ritueelen moard. De openbaarmaking van de beschuldiging tegen den öngelukkigen Beilis, die twee jaar geleden zonder rechtsgeding te Kieft in de gevangenis geworpen werd, onder verdenking van een ritueelen moord te hebben gepleegd, doet zien, dat men in Rusland nog steeds gelooft ...

21 september 1913
De Heraut
WINCKEL.
275 woorden
van 4