GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1914-03-08
De Heraut
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CXXIII. VIERDE REEKS. XXIV. Doch Ik zal ze van het geweld der helle verlossen, Ik zal ze V) ij maken van den dood. O dood, waar zijn uwe pestilentiën? Helle, waar is uw verderf? Ber ...

De Heraut
Dr. A. K.
3657 woorden
Het doctoraat.

Het doctoraat.

I. Nu de vraag ten defdéhniölé op oiize S)-node zal ter tafel worden gebracht, of het niet gewenscht is, dat de Kerken aan haar Theologische School het recht verkenen zullen om den doctoralen graad toe te kennen, mag het principieele vraagstuk, dat hieraan ten gron ...

De Heraut
DR. H. H. K.
1930 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. HANDBOEK TEN DIENSTE VAN DE GEREFOR­ MEERDE ÜLERKEN IN NEDERLAND VOOR HET JAAR 1914; 2öste Jaargang. Öosterbaan & Le Cóintre. Goes.2. NEDÊRLANDSCK ZENDINGSJAARBOEKJE VOOR HET JAAR 1914-Met Bijlage: Verklarende woorden'Ijst van Maleische en andere inlandsche . woorden, ' welke in Z|n ...

De Heraut
G.
1721 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Met bijzondere belangstelHng namen we kennis van dit stuk uit de Vragenlms van de Gereformeerde Kerk.Een inzender uit W. schrijft ons, dat hij maar niet begrijpt hoe die leden onzer Kerk, die voorstanders zijn van den Gereformeerden Bond, en de leden der «Gereformeerde Kerken in Nederland» ...

De Heraut
Dr. A. K.
1363 woorden
„Siddieren, een ieder door zijn ziele”.

„Siddieren, een ieder door zijn ziele”.

En Ik zal nlaken, dat zich vele volken over u ontzetten, en hunne koningen zullen de haren over u te berge staan, als Ik mijn zwaard zalzwaaien voor hunne aangezichten; én zij zullen elk oogenblik sidderen; een ieder voor zijn ziele ten dage uws vals. Ezechiel 32 : 10.Het sidderen overkomt ...

De Heraut
Dr. A. K.
1307 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

.DE SPEELMAN. II. DE BEWONERS; Tden de heer Van der Spronk zich op Jadis vestigde, had hij dit hoofdzakelijk gedaan om daar als een rijk land-edelman op zijn' gemak en voor zijn genoegen te leven. Hij sprak zoo ongeveer als de rijke dwaas, die tot zich ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1134 woorden
Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter,

Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter,

Amsterdam, 6 Maart 1914.Ds. Vogelaar schrijft in de Wachter, dat het wenschelijk is op de a. s. Synode in verband met de doctoraatsquaestie ook de vraag aan de orde te stellen, of en zoo ja op welke wï]z& het onderteekeningsformulier der Theologische hoogleeraren gewijzigd zou moeten w ...

De Heraut
W
BREUKELAAR.
996 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Houwerzijl (Gr.), S. van Leeuwen, te Oostermeer (Fr.). — Paesens ca., U. Ubbens, te Enumatil (Gr.). — Garrelsweer (Gr.), A. J. de Boer, te Grijpskerk (Gr.). — Amsterdam (vacwijlen Ds. L. Neijens), - F. C. Meijster, te Rotterdam. — G ...

De Heraut
653 woorden
De belijdenisquaestie in de Hervormde Kerk.

De belijdenisquaestie in de Hervormde Kerk.

Naar aanleiding van de verschillende belijdenisquaesties, zooals met name de proponentsformule en de vragen bij de belijdenis des geloofs te doen, die op de laatste S> -node der Hervormde Kerk weer aan de orde waren gesteld, heeft deze Synode besloten, door haar Synodale Commissie op 16 April ...

De Heraut
547 woorden
Buitenland

Buitenland

GEMENGD NIEUWS. Wedtiwen-verbrariding. Het gerechtshof in Allahabad in Engelsch Indië had in November een geval van weduwen-verbranding te berechten. Vijf verwanten van een gestorven Hindoeprins in Mainpoeri stonden terecht onder beschuldiging, dat zij de weduwe ha ...

De Heraut
WlNCKEL.
358 woorden
van 4