GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1915-06-13
De Heraut
Wetenschappelijke samenkomst.

Wetenschappelijke samenkomst.

Aangaande de samenkomst die een vorig jaar voor 't eerst te Utrecht gehouden werd en toen zooveel succes had, deelt men ons mede, dat ook dit jaar wederom zulk^een samenkomst zal plaats vinden te Groningen op den dag voorafgaande aan de vergadering van de Vereeniging van Hooger onderwijs op Geref ...

13 juni 1915
De Heraut
233 woorden
In memoriam.

In memoriam.

Het droeve bericht, dat per kabeltelegram ons bereikte, dat Dr. Ph. C. Snijman, predikantte Stej'nsburg in de Kaapkolonie, 9 Mei overleed, heeft menigen vriend, dien Dr. Snijman zich verwierf, toen hij in Nederland studeerde om den Doctersgraad in de Theologie te verwerven, wel met weemoed om zij ...

13 juni 1915
De Heraut
286 woorden
Ofschoon we als

Ofschoon we als

Amsterdam, 11 Juni 1915.Ofschoon we als kerkelijk blad ons in den regel van politieke beschouwingen onthouden, mag toch om het hoog belang, dat hier op het spel staat, ook onzerzijds een ernstig woord van protest niet achterwege blijven tegen het drijven van enkele , bladen, die niet allee ...

13 juni 1915
De Heraut
1189 woorden
„Menschenzeelen”.

„Menschenzeelen”.

Ik trok ze met menschenzeelen, met koorden der liefde, en was hun, als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten, en Ik reikte hem voeder toe. Hosea U : 4. Van 't afvallige volk betuigt Jehovah, door Hosea: »Ik trok ze met menschenzeelen". Deze szeele ...

13 juni 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1190 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. H. DE HARTOG. DE REDELIJKHEID DER „ORTHODOXE" LEER. A. H. Kruyt, Uitgever, Amsterdam.Doel der in dit vlugschrift gegeven beschouwing is : „te toonen, dat de „Orthodox" Christelijke leer naar den wezenlijken inhoud, „redelijk" moet heeten" (p. 1).Wij hebben in dit vlugschrift ...

13 juni 1915
De Heraut
G.
1923 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CLXXIII. VIJEDE REEKS. XXXV. Zalig is hij die leest, en zijn zij die hooren de woorden dezer profetie, en die bewaren hctgene daarin geschreven is; want de tijd is nabij. Openbaring ...

13 juni 1915
De Heraut
Dr. A. K.
4239 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Axel, gehouden te Ter Neuzen den 6en Mei 1915. 1. De vergadering wordt geopend door den praeses. Ds. J. H. l^mmertsma, met het zingen van Ps. 25 ; 4. De praeses leest Ps. 11 en gaat voor in gebed. Op hartelijke wijze word ...

13 juni 1915
De Heraut
H. Z. DE MILDT.
696 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

III. Het goed recht van den kinderdoop staat of valt met de verbondsleer onzer Vaderen.Wie deze verbondsleer, die als een gouden draad door heel ons Doopsformu-Her heenloopt, niet beaamt, staat niet alleen machteloos tegenover hen, die den kinderdoop bestrij ...

13 juni 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
2338 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Inwijding van een tehuis voor gevangenen. In et gevangenenkamp te Göttingen is op 15 April en nieuw «Tehuis* voor krijgsgevangenen geopend. an het eind van de straat door het hoofdkamp, erheft zich op de hoogste plaats van het kamp het nieuwe gebouw, dat op eene kapel gelijkt. Het bestaat uit een ...

13 juni 1915
De Heraut
WINCKEL.
510 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Een nieuwe bouw? Het ontbreekt niet aan stemmen, dat de lessen die door den grooten tijd welken men doorleeft, gebracht worden, zullen behartigd worden - in de eerste plaats voor het godsdienstige leven. Men spreekt van een nieuwen bouw die voor het godsdienstig leven noodig i ...

13 juni 1915
De Heraut
467 woorden
van 3