GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1915-10-17
De Heraut
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CLXXXII. ZESDE REEKS. V. Als de wolken vol geworden zijn, zoo storten zij piasregen uit op de aarde; en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaatse, ...

De Heraut
Dr
A. K.
3643 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XI. De vraag, hoe we over onze kinderen te denken hebben, is door onze Gereformeerde Kerk niet los en op zichzelf beantwoord, maar altoos in verband met het vraagstuk van den kinderdoop. Het was de strijd met de Wederdoopers eenerzijds, die de noodzakelijkheid van ...

De Heraut
DR. H. H. K.
1790 woorden
„Alleen ken Uwe ongerechtigheid".

„Alleen ken Uwe ongerechtigheid".

Alleen ken uwe ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE uwen God hebt overtreden, en uwe wegen .verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom, maar zijt mijner stemme niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE. Jeremia 3 : 13. Op schromelijke wijze schie ...

De Heraut
Dr. A. K.
1401 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. JAMES M. LUDLOW. DË DOCHTER VAN JERUSALEM. J. H. Kok — 1915. KAMPEN.Dit boek is een HoUandsche bewerking van een Engelsch verhaal dat zich in PALESTINA en meer bepaald te JERUSALEM afspeelt in den tijd der MAKKABEËN.De gebeurtenissen beschreven in de twee boeken der MAKKABEËN lee ...

De Heraut
G.
1336 woorden
Elk Student soldaat, - ook de theoloog.

Elk Student soldaat, - ook de theoloog.

I. Gelijk we bij de korte aankondiging van het woord, waarmede de pro-rèctor Profv Diepenhorst de colleges aan de Vrije Universiteit opende, beloofden, komen we thans nader op deze rede terug, die éérst thans, nu ze in druk voor ons ligt, naar 'behooren gewaardeerd ...

De Heraut
1155 woorden
L.G.WEISZ & Co.,

L.G.WEISZ & Co.,

L. B. WEISZ & C'Commissionairs in Effacten, Westerrsiarkt ^o. \AMSTERDAM.TflI i aonder den ontzettenden last. Dat kan zoo niet blijven, daarom moeten erassa's Beste, Nieuwe Boeken voor Spotprijzenworden opgeruimd. De Prijsvermirtd ...

De Heraut
901 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Dordrecht. Classe Dordrecht. De kerkeraad der Geref. kerk te SUedrecht bericht, dat de classe Dordrecht D.V. vergaderen zal te Dordrecht op Donderdag 11 November a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór of op Zaterdag ...

De Heraut
J. BRUIGOM
praeses.
A. F. VAN NEUTEGEM
scriba.
C. LiON CACHET
scriba.
A. KOLLAARD
praeses.
P. PRINS
scriba.
J. G. KUNST.
874 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

AAN VRAGERS. Eenige jongelui uit de legerplaats te Oldebroek zonden een drietal vragen, die hier volgen: 1. Op welke wijs zijn de Indianen te Amerika gekomen. Anders gezegd, langs welken weg is Amerika bevolkt? 2. Hoe zijn de negers daar gekomen ? ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
838 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Naar aanleiding van den predikantennood schrijft Ds. Schouten in de Geldersche Kerkbode: Een tweede factor, die bij de behandeling van dit onderwerp ter sprake moet komen en die met de eerste in nauw verband staat, is, dat vele predikanten in den tegenwoordigen tijd hebben te klagen over g ...

De Heraut
715 woorden
Op Woensdag 20 October

Op Woensdag 20 October

Amsterdam, 15 October 1915.Op Woensdag 20 October zal in een openbare Senaatszitting, die te 3 ure in het Gebouw voor den Werkenden Stand zal gehouden worden, de Rector der Vrije Universiteit, Dr. C. van Gelderen, na het houden eener redevoering het Rectoraat overdragen aan den nieuwbenoem ...

De Heraut
496 woorden
van 3