GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1916-10-29
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCXXIII. ZESDE REEKS. XLVI. In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, den koning van Juda, kwam Nebucadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem, en belegerde het. Daniel 1 : 1. ...

De Heraut
Dr. A. K.
5792 woorden
„Gelijk als wanneer een vaandrager versmelt"

„Gelijk als wanneer een vaandrager versmelt"

Ook zal Hij verteren de heerlijkheid zijns wouds en zijns vruchtbaren velds, van de ziele af tot den vleesche toe; en hij zal zijn, gelijk als een vaandeldrager versmelt. Jesaja 10 : 18. Een soldaat kan op-het slagveld nog tot het laatst toe voor zijn leven vechten ...

De Heraut
Dr. A. K.
1124 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. DR. ALEXANDRE WESTPHAL. JEZUS VAN NAZARETH. Harmonie der - vier Evangeliën. Met drie kaarten en een plattegrond. Vertaald door C. K. Uitgave van J. H. Kok te Kampen.Na het uitbreken van den wereldkrijggafDR. ALEXANDRE WESTHAL, Professeur honoraire de I'Université de Paris, bij de Coöper ...

De Heraut
Den Heer L. J. VAN WIJK
G.
1113 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Wat hebben wij te doen? Bovenstaande vraag wordt dezer dagen in Duitschland veel gesteld. In het Ev. Kirchenbl. f. Wiirttbg. antwoordt hierop prelaat von Romer het volgende: „Wij hebben niet velerlei raad noodig, maar slechts een, die veel, ja alles in zich sluit, en deize is- ...

De Heraut
1112 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VERLOREN DOCH NIET VOOR ALTIJD. IV. OP SCHOOL. Op de hoogeschool waar Wulfert een plaats kreeg, zette hij het vrolijke leven van het gymnasium voort, alleen maar op wat grooter schaal.Vader had ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1060 woorden
De rechtspositie onzer predikanten.

De rechtspositie onzer predikanten.

Naar aanleiding van het feit, dat de heer O. Casimier, vroeger predikant bij de Gereformeerde Kerken, maar door de Classis Grootegast uit zijn ambt ontzet »wegens trouwelooze verlating van zijn dienst« nu langs rechterlijken weg zijn aanspraken zal doen gelden op een jaargeld, dat door de Synode ...

De Heraut
942 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Viije Universiteit. Men schrijft ons: De actie voor de Vrije Universiteit is weer met kracht begonnen.In Utrecht werd een provinciale samenkomst gehouden, waar het woord werd gevoerd door Dr. H. Dijk, Prof. Mr. D. P. D. i-'abius en Dr. H. H. Kuyper, t ...

De Heraut
H. BROUWER
H. MZN
CL. Assessor.
922 woorden
Het zij ons vergund

Het zij ons vergund

Amsterdam, 27 Oct. 1916.Het zij ons vergund nog met een enkel woord terug te komen op de rede, die Prof. Bouman bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit hield en waarvan we een vorig maal het korte persverslag mededeelden. Ze werd met bekwamen spoed gedrukt en zag onde ...

De Heraut
776 woorden
Stemming of lot?

Stemming of lot?

Een onzer lezers vraagt ons, wat er tegen kan zijn, wanneer de ouderlingen en diakenen niet door stemming, maar door het lot worden aangewezen? Nu zal de bedoeling van deze vraag wel niet wezen, dat de aanwijzing der ambtsdragers in Christus' Kerk alleen door het lot zou moeten geschieden; ...

De Heraut
771 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

\mVrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: dpor den heer J. Bouwkamp te Lutjegast ^9.25 (verbeterde opgave). •door den heer E. Kadijk te Baflo ƒ 13; door Ds. R. Heidema te Heinenoord f 34; door den heer D. Zoetekouw te ...

De Heraut
415 woorden
van 4