GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1935-12-13
De Reformatie
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De Macht der Kerk. Mozes, de spreker van de woorden Gods, en Elia, de man van het gebed (Jac. 5:17)'waren twee zeer grooten van het Oude Verbond. Groot daarin, dat de eerste, Mozes, den grondslag mocht leggen van Israels zelfstandig volksbestaan, speciaal van Israë ...

De Reformatie
D. V.
767 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De volbeid des tijds.') „De volheid des tijds" is een uitdrukking der Heilige Schrift, die dus ook in haar licht bezien, en naar het verband, waarin zij; daar voorkomt, verstaan en verklaard moet worden.Wij vinden haar in Galaten 4:4. Daar schrijft de aposte ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2447 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

CuItunT-optimisine of versleten dilemma. cultunr-pessimisme, — eegl Het is nog niet lang geleden, dal we in onzj kringen inzake „de" cultuur elkaar belangslellend bestudeerden, om te ontdekken, wie culluur-opii. mist en wie cultuur-pessimist was. De wijze, waarop i ...

De Reformatie
K. S.
2558 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Kerstvertellioek. Bij het naderkomen van het Kjerstijeest breekt voor velen weer de tijd aan, eens uit te kijken naar geschikte Kerstverhalen. De nadruk moet hier wel vallen op het woord „gescliikt", want verhalen zijn er genoeg, waarin het Kerstgebeuren een plaats ...

De Reformatie
H. S.
875 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De nood aan Candidaten! Over de ontkerstening wordt veel gesproken en geschreven. Dat is ook goed en- bitter uoodig. Een schriller beeld dan uit statistieken erï doorwrochte referaten, rees voor mij op uit een simpel gesprek, dat ik voerde m, et een huisbezoeker in ...

De Reformatie
N. B.
759 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Duitsche Natlonaal-socialisma. V. Nationaal-socialisme en OnderwUs. (I) D e S c h o o 1. (I.) Er is sprake van geweest, dat men ook jeugdafdeelingen vormen zou van kinderen op zeer jongen leeftijd: ...

De Reformatie
B.
1438 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

„Karl Bartb en Cbristelljke Eenheid". / Heeft Karl Barth invloed in Amerika? Zoo ja, hoe laat zich die invloed gelden? Wie zijn de voornaamste voorstanders van Earths theologie in Amerika? Stelt men zich zulke vragen in Nederland ? Op zulke vragen valt niet ...

De Reformatie
C. VAN TILI
1083 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Het Creatlanisme by Augustinus. I. Over het Cneatiamsime of de schepping van de menschelijke ziel heeft de kerkvader Augustinus r 430, veel geschreven, maar hij is niet tot een oplossing gekomen. Hij verhaalt in zijn Retractationes, ...

De Reformatie
LOS.
951 woorden
VRAGEN VAN JONGEREN

VRAGEN VAN JONGEREN

„Onze kerkgang". (Slot.)Als velen klagen over de kerk in onzen tijd. God klaagt over vele kerkmenschen, die verhinderen de kerk tot openbaring te komen in deze wereld als samenkomst van menschen Gods met den levenden en qpgestanen Christus in hun midden, en ...

De Reformatie
V. d. B.
1655 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Almanak van het Studentencorps Fides Quaerit Intellectum", voor het jaar 1936. Pb. Zalsman — Kampen.Evenals „de Wereld-Kroniek" zich onlangs heeft aangediend als goed huisvriend, gezellig, onderhoudend, en een „goeie veertiger", zoo zou ook de almanak van F. 0. I. precies hetzelfde kunnen ...

De Reformatie
K. S.
K. S
1553 woorden
van 2