GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1891-02-15
De martelaren.

De martelaren.

XXXVIII. JACOB VAN ZOO. Den laatsten Woensdag der maand Januari 1561, tusschen vijf en zes uur in den ochtend, werd er aan de woning van Jakob van Loo (de Loo) den wolkammer te Rijssel geklopt. De huisheer, meenende, dat het zijne kn ...

15 februari 1891
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1251 woorden
Van De Mis

Van De Mis

ZONDAGSAFDEELING XXX. Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. Hebr. 10:9, III. Hetgene de Roomsche kerk in zake de Mis leert, onderstelt zulk een ontzettend wonder, dat, zoo dit wonder metterdaad plaats gref; p, ee ...

15 februari 1891
De Heraut
KUYPER.
2954 woorden
Niet geheel ten onrechte

Niet geheel ten onrechte

Niet geheel ten onrechte nam de Hoop aanstoot aan wat de luimige Batavus over een Joodschen bekeerling ten beste gaf.Want wel is het volkomen waar, dat in een bekeerd mensch de oude mensch, en dus niet alleen in een bekeerden Heiden de oude Heiden, maar cok v/el terdege in een bekeerden Jo ...

15 februari 1891
De Heraut
888 woorden
„Een onberouwlijke beheering tot zaligheid.”

„Een onberouwlijke beheering tot zaligheid.”

Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekeering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood. (2 Cor. 7 : 10) Zoo moet ge dus voor uw »belijdenis" heren; maar niet minder stellig moet ge u voor uw «belijdenis" hekeeren. Hoe toch zou een ...

15 februari 1891
De Heraut
KUYPER.
1464 woorden
De roeping die Ds. Notten naar de Ned

De roeping die Ds. Notten naar de Ned

Amsterdam, 13 Febr. 1891.De roeping die Ds. Notten naar de Ned. Geref. kerk te Amsterdam ontving was, tot op zekers iioogte, een gebeurtenis van meer algemeene beteekenis.Want wel was het reeds meermalen voorgekomen, dat op onze stille dorpen een leeraar, uit de „Christ. Geref. kerk ...

15 februari 1891
De Heraut
355 woorden
Dienst des Woords

Dienst des Woords

Dienst des Woords (8). Zoo blijft het er dan bij, dat de prediking in Christus' kerk heel iets anders is, dan het brengen van het Evangelie aan ongedoopte Heidenen, Joden of Mahomedanen; en evenzoo heel iets anders dan het persoonlijk getuigen vóór Christus en tegen de v/ereld, om haar te bescham ...

15 februari 1891
De Heraut
1361 woorden
In de Zwolsche Courant wordt

In de Zwolsche Courant wordt

In de Zwohche Courant wordt door Observator een pleidooi vcor hsi Leger des heils geleverd. , Nu weet men dat de Heraut nooit behoord heeft onder de organen der pers, die het Leger des heus hard vielen.Wel zijn we principieel ove: tuigd, dat deze uitwas van het Methodisme niet naar ...

15 februari 1891
De Heraut
KUYPER.
294 woorden
Uit De Pers.

Uit De Pers.

De voorloopige conclusie waartoe Prof. Wielenga in de Bazuin kwam, geeft hem aanleiding tot deze nadere verklaring.»Het komt mij niet ondienstïg voor nog met een enkel woord op het dubbel vijftal historische feiten, door mij aangegeven, terug te komen.Vit een hisiorisch oogpunt kan ...

15 februari 1891
De Heraut
KUYPER.
1296 woorden
Officieele berichten uit de Ued Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued Geref. kerken.

LOENEN AAN DE VECHT. Door 's Heeren gunste is ook de kerk van Loenen tot reformatie gekomen. Onder leiding - yan Ds. L. de Adriaanse van Zeist werden in een vergadering van manslidmaten twee ouderlingen en twee diakenen gekozen en op Woensdagavond 4 Februari wierd de kerkeraad door genoemden dien ...

15 februari 1891
De Heraut
K. E. STEENHUIZEN
Scriba.
W. K. P. GOEREE.
A. C. VAN DMMMELEN
1187 woorden
Zending.

Zending.

De toebrenging der Mahomedanen. DE MIDDELEN. IV. Een iioopgevend teeken voor de verbreiding en de zegepraal van het Christendom onder de Mahomedanen is, dat de staatkundige macht van den Islam over de ...

15 februari 1891
De Heraut
HOOGENBIRK.
756 woorden
van 4