GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1903-02-15
„Mijn Schild.”

„Mijn Schild.”

Want God de Heere is eene zon en schild. De Heere zal genade en eere geven. Hij zal het goede niet ontbonden dengenen, die in oprechtigheid wandelen. Psalm 84 : I2. Nog steeds weerklinkt het in 't Wilhelmus door zalen en langs straten; Mijn schilt ende betro ...

15 februari 1903
De Heraut
1451 woorden
Van ’s Heeren Ordinantiën.

Van ’s Heeren Ordinantiën.

LXI. DERDE REEKS. ’s Heeren ordinantiën In de natuur. XXII. Want de ziel van het vleesch is' in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uwe zielen ...

15 februari 1903
De Heraut
3392 woorden
Het Annuarium der Roomsche studenten.

Het Annuarium der Roomsche studenten.

Amsterdam, 13 Febr. 1903.-Zelden heeft een studentenalmanak zoo de aandacht der pers getrokken als dit het geval was met het annuarium der roomsche studenten-vereenigingen, dat dit jaar voor het eerst uitkwam.Deze belangstelling is minder te danken aan den inhoud, dan aan het feit z ...

15 februari 1903
De Heraut
820 woorden
Onze kleeding.

Onze kleeding.

IX. Het schaamtegevoel, dat de eerste wrange vrucht der zonde is, wordt door Augustinus verstaan van de schaamte over de naaktheid des lichaams. Volkomen terecht wijst Augustinus er op (de Civitate Dei 1. XIV. Cap. 17), dat dit schaamtegevoel nog bij alle volkeren ...

15 februari 1903
De Heraut
1705 woorden
Opleidingsquaestie.

Opleidingsquaestie.

De opleidingsquaestie is voor oxis feitelijk beslist.Haar opnieuw op te rakelen heeft in ons oog geen practisch nut. Eer omgekeerd. Ze maakt de klove tusschen broeders dieper, terwijl in de bange worsteling tegen ongeloof en revolutiegeest de eerste en heiligste plicht is, dat de belijders ...

15 februari 1903
De Heraut
1789 woorden
Recensiën.

Recensiën.

CHR. W. KOSTER, Noodzakelijke staking. Een ernstig woord aan alle die Godvreezende zijn. Amsterdam, W. Kirchner, 1903.Uit dit woord spreekt een Christenhart, dat met vrees de revolutionaire strooming in onze dagen gadeslaat. Aan de democratische beweging, ook van Christelijke zijde, is het ...

15 februari 1903
De Heraut
208 woorden
Officieele Becichten.

Officieele Becichten.

De Classis Warfum vergaderd te Winsum op Woensdag 4 Febr. 1903, heeft praeparatoir onderzocht den heer P. A. Sietsema (adres Watergraafsmeer) candidaat aan de Theol.School, en hem met algemeene stemmen beroepbaar gesteld voor de Geref. Kerken.Namens de Classis : S. GROENEVELD, scrib ...

15 februari 1903
De Heraut
W. B. RENKEMA
83 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Naar aanleiding van het overlijden van Dr. Böhl.In het einde van Januari stierf te Weenen de hoogleeraar Dr. Edua'd Böhl, in den ouderdom van 67 jaar. Sedert jaren was hij rustend hoogleeraar; doch zijne krachten lieten hém nog toe uitgebreide bronnenstudiën te maken, met betr ...

15 februari 1903
De Heraut
934 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Onlangs schreef Dr. Wagenaar in de Zuiderkerkbode een van die pakkende samenspraken, die er bij het volk ingaan gelijk men zegt als koek. Ditmaal liep het over het trouwen met een man uit de Hervormde kerk.Anna (tot haar oudere vriendin). Bet, ik moet je in diep geheim iets vertellen. Ik b ...

15 februari 1903
De Heraut
954 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Een statidbeeld voor Servet. Den 27sten October 1903 zal het 350 jaren geleden zijn, dat Michel Ser et, terwijl Calvijn te Geneve was, als Godslasteraar werd verbrand. Nu heeft men op dit éene betreurenswaardige feit dat bij de Reformatie der kerk onder leiding van Calvijn plaats vond, gedurig ge ...

15 februari 1903
De Heraut
WINCKEL.
291 woorden
van 4