GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1910-02-06
Pro Kege

Pro Kege

DERDE REEKS. (Vierde gedeelte). Cbristus Koningschap en de Maatscbappy. XIX. Zoo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarvoor, die in de gemeente minst geacht ...

6 februari 1910
De Heraut
3424 woorden
„Op het zand geboumd.”

„Op het zand geboumd.”

En een iegelijk, die deze mijne woorden hoort en ze niet doet, die zal bij eenen dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Matth. 7 : 26. De Bergrede roert en grijpt aan door inhoud, beeld en taal, maar toch stemt ze ook angstig, oo ge ...

6 februari 1910
De Heraut
1742 woorden
Gelijk te verwachten was,

Gelijk te verwachten was,

Amsterdam, 4 Februari 1910.Gelijk te verwachten was, heeft De Tijd terstond vuur gevat op onze bewering, dat met de Reformatie geen nieuwe Kerk is gesticht, maar alleen de reeds eeuwen bestaande hebbende Kerk tot reformatie is gebracht. Met name drijft ze den spot met onze bewering, dat on ...

6 februari 1910
De Heraut
544 woorden
Naar aanleiding van

Naar aanleiding van

Naar aanleiding van het populaire handboek over de Dogmatiek, dat Prof. Bavinck ons schonk in zijn Magnalia Dei, merkt Dr. Wagenaar in de Zuider Kerkbode op, dat het v/oord magnalia „'n soort theologisch professoren latijn" is; 't woord komt van magnus, dat groot beteekent, . zegt hq ter verklari ...

6 februari 1910
De Heraut
188 woorden
Dat de beruchte

Dat de beruchte

Dat de beruchte rede van den heer Ossendorp van den Nederlandschen Onderwijzersbond ook bij de voorstanders der Openbare School onrust heeft gewekt, is op zichzelf een verblijdend teeken.Hoe meer toch de oogen opengaan voor het gevaar, dat in de Neutrale School voor ons nationale leven sch ...

6 februari 1910
De Heraut
478 woorden
Een dogmatisch geschil?

Een dogmatisch geschil?

XIX. Naarmate het licht der hope aldus voor het oog van Gods kind onder het Oude Verbond klaarder ontstoken werd in de vallei der schaduwe des doods, teekende zich tegelijk steeds duidelijker vcor hem af de tegenstelling tusschen het lot, dat den rechtvaardige en d ...

6 februari 1910
De Heraut
2168 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De predikant J. Berendt, geestelijk verzorger van een krankzinnigengesticht te Berlijn, ijvert voor het oprichten van een krankzinnigengesticht te Jerusalem. Hij vond daartoe aanleiding, toen hij op zijn reis door Palestina gewaar werd toe ellendig de verpleging van krankzinnigen in het Joodsche ...

6 februari 1910
De Heraut
WINCKEL.
359 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

ROTTERDAM, 26 Jan. De commissie tot financieelen steun voor aanvragen van buiten, die door den raad der Geref. Kerk alhier daarvoor is benoemd, deelt vereenigingen enz. mede, dat hare colporteurs moeten voorzien zijn van een aanbevelingskaart, door bovengenoemde commissie daarvoor afgegeven. Het ...

6 februari 1910
De Heraut
A. S. ScHAAFSMA
scriba.
P. KOSTER.
613 woorden
Buitenland

Buitenland

N.-Amerika. De Roomsche pers over het Hooger Onderwijs.In De Wachter lazen we een resumé van hetgeen de Rooasche pe; s in de nieuwe wereld denkt over het hooger ondera'ijs dat aldaar gegeven wordt. In een Rjomsch blad werd betoogd, dat doordien men in de instellingen van 't Hooger Onderwij ...

6 februari 1910
De Heraut
835 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Amsterdamsche Kerkbode bespreekt Prof. Rutgers, naar aanleiding van eenige on tevredenheid over de wijze waarop de Kerkeraad bij de jongste verkiezing van een predikant, het tweetal gesteld had, de principieele vraag, in hoeverre de Kerkeraad vrij is om uit een grostal, door de gemeente gef ...

6 februari 1910
De Heraut
835 woorden
van 4