GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XIII. Een uitvoerige bespreking van het in ons vorig artikel genoemde rapport kan niet worden ondernomen hier; we blijven staan bij enkele hoofdzaken.We zwijgen over de slordige wijze, waarop Calvijn's aan de weerlegging van Servet vastgeknoopt tractaat over ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
H. V.
D. E. C.
K. SCHILDER
9459 woorden
PRATEN OF EERST SCHRIJVEN ?

PRATEN OF EERST SCHRIJVEN ?

IV. De heer Miedema vervolgt zijn „ingezonden": Wat verstaal) U eigenlijk onder samenspreken ? Toch niet een zuiver logisch duel waarin men de argumenten als degens kruist en waarin de grootste consequentenvirtuoos als overwinnaar uit het strijdperk zal tred ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
5565 woorden
ZELFSTANDIG OPTREOEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREOEN IN DE POLITIEK?

X. Hetgeen we tot nu toe opmerkten, had inzóóverre, of men het er mee eens is of niet, voor ons onderwerp beteekenis, als het de vraag doet stellen: hoe kan de A.-R. partij zich concreet voorstellen, te doen wat haar concept-program van Actie voor 1946 (zie „Ned. G ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
B. HOLWERDA.
B. v. d. Berg.
T. JONGELING
J. J. GROENENDIJK
JOH.E.HUTTEN
8688 woorden
DE DOMINEE ZONDER KERK.

DE DOMINEE ZONDER KERK.

Voor enkele weken heeft op den schooldag van het instituut, gevestigd Oudestraat 6 te Kampen, één der sprekers geroemd, dat men de.^crisis te boven was. Doch vrijwel op hetzelfde moment verscheen in „Belijden en Beleven" een brief van een dominee, die nog midden in de crisis zit. Ik heb het oog o ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. S.
W. BOITEN
C. J. BREEN
9476 woorden
Millioenplan

Millioenplan

Ondergeteekenden, die één dezer dagen elkander ontmoetten, voelen zich gedrongen, zich tot het gereformeerde volk te richten met een advies betreffende een aangelegenheid, ten aanzien waarvan zij van onderscheiden kant naar hun oordeel gevraagd zijn.Zij hebben het oog op de van de leiding ...

De Reformatie
F. A. DEN BOEFT.
E. TH. v. d. BORN.
R. H. BREMMER.
P. DEDDENS.
D. v. DIJK.
J. FRANCKE.
S. GREIJDANUS.
B. HOLWERDA.
H. KNOOP.
C. H. LINDEBOOM.
K. SCHILDER.
C. VEENHOF.
G. VISéE.
J. A. VINK.
A. ZIJLSTRA.
666 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„OECUMENISCHE SYNODE". In Augustus j.l. werd te Grand Rapids, Michigan, V. S. eene vergadering gehouden, die als „De eerste oecumenische Synode van Gereformeerde Kerken" zou willen gelden. Er waren, schrijft Ds B. Kok in T h e Standard Bearer van 1 Oct. '46, zevent ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
J. MEESTER.
K. S.
P. DEDDENS
K. SCHILDER
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. M. MULDER.
D. K. WIELENGA.
D. J. BUWALDA.
3998 woorden
VEREEN. VOOR CALVIN. WIJSBEGEERTE.

VEREEN. VOOR CALVIN. WIJSBEGEERTE.

In verband met enkele bij mij binnengekomen brieven deel ik mee, dat onlangs in dit blad is afgedrukt het referaat, dat ik op de huishoudelijke vergadering hield. Ter voorkoming (of wegneming) van misverstand moge reeds nu hieraan toegevoegd worden, dat^| de door mij verdedigde opvattin g| van ar ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
113 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De beteekenis van *t kerkelijk belijden voor het wijsgeerig denken/) 1. Zooals U weet heb ik de Januarivergadering, waar de eerste schermutselingen over dit onderwerp werden gevoerd, niet bijgewoond. Ik moet dus afgaan op wat me, officieel dan wel officieus, over d ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
2230 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

(Verbetering: In het artikel „Waar blijven de gebeden? " van verleden week stond enkele malen 2 Cor. 5, waar bedoeld was 1 Cor. 5). KUYPER EN SCHILDER. Onder den titel: „Tweeërlei Maat" schrijft de Kb. van de werkelijk Gereform. Kerk van Goes: 't Was i ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6637 woorden
van 5