GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. IV.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. IV.

12. Natuurlijk is het mogelijk, dat men met scheppingswet iets anders bedoelt, 'k Zou me kimnen voorïitellen, dat men bedoelt: God heeft in de schepping de verscheiden levenskringen „in kiem" gelegd, en het was zijn wil, dat in historische ontwikkeling het aanvankelijk ongedifferentieerde leven z ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1997 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

9. Nog iets dieper moet ik ingaan op de bewering van mr G., dat we in de s.i.e.k. te m.aken hebben met een seheppingswet, een religieus apriori, een geloofsvooronderstelling, „de" greep naar „het" grondmotief der schepping, een geloofsstuk. Mr G. zegt, dat Kuyper de s.i.e.k. niet heeft uitgevonde ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1889 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr K. Groen II.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr K. Groen II.

4. Bij de beantwoording der vraag of s.i.e.k. ^) een Schriftuurlijk beginsel is, begint mr G. met de historische ontwikkeling dezer gedachte. Volgens hem kwam men in de 16e eeuw in de klem. Eenerzijds was er het gebod van Christus om zich bij de ware kerk te voegen, anderzijds was er het verbod v ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
2203 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen I

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen I

[Opmerking vooraf: „a; i.e.k." wil zeggen: souvereiniteit in eigen kring. Redactie.]In „Nederl. Gedachten" van 22 Maart j.I. wijdt mi' Groen een vrij lang artikel aan mijn bespreking van het Rapport Bedrijfsorganisatie, opgenomen in „De Reformatie" van 14 Febr. Hij put daarbij grootendeels ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1546 woorden
Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Kortgeleden verscheen het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie, dat door de Commissie inzake sociaal-economische aangelegenheden werd uitgebracht aan het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen. Dit rapport is onderteekend door de heeren: J. Schouten, mr H. Bos, K ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
6197 woorden
DUS TOCH TWEEËRLEI EVANGELIE ?

DUS TOCH TWEEËRLEI EVANGELIE ?

In de „Gereformeerde Kerkbode" voor de classes Barendrecht en Dordrecht van 23 Aug. '47 schrijft ds B. Wentsel te Ridderkerk over : Eén Evangelie of t w e e ? Hij bestrijdt daarin ds J. C. Woelderink, die van dr E. Smilde's boek geschreven had, dat daarin door den schrijver als vanzelfsprekend en ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
B. HOLWERDA.
B. H.
3833 woorden
COMMUNISTISCHE ACTIE.

COMMUNISTISCHE ACTIE.

De Heer D. Korpershoe]^ te Rotterdam deed mij een communistisch strooibiljet, dat daar verspreid werd, toekomen. Er staat boven: De wapens neer! Wat de inhoud is, laat zich én uit dit opschrift, èn omdat het van de Communistische Partij inj ons land komt, wel vermoeden. We zullen ons wel wachten ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
NIC. HAAK.
B. HOLWERDA.
L. DOEKES.
6766 woorden
HOUDING TEN AANZIEN VAN OVER­HEIDSMAATREGELEN.

HOUDING TEN AANZIEN VAN OVER­HEIDSMAATREGELEN.

De Heer A. N. G. Bruynis te Bodegraven zond aan de redactie van „De Reformatie" het volgende schrijven, dat we, hier en daar in schrijfwijze even gecorrigeerd, om zijn algemeene strekking hier opnemen.„Hooggeachte Redactie, Zooals de hoofdredacteur onlangs in „De Reformatie" terecht ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
B. HOLWERDA.
6688 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XV (Voorloopig slot). In ons vorig artikel werd aan het slot opgemerkt, dat het Rapport van 1905, gezien zijn tendentieuze weergave van het gevoelen der voormalige gereformeerde theologen, zakelijk reeds een vingerwijzing deed in de richting van het huidige, binden ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
6645 woorden
NAAR AMERIKA.

NAAR AMERIKA.

Bij zijn heengaan naar Amerika wenschen we onzen Redacteur eene voorspoedige en goede reis. De Heere beware hem op de groote wateren, en behoede hem in het uitgestrekte land aan den overkant van den Oceaan. Hij sterke hem daar tot zijn velerlei werkzaamheden, en geve hem een goeden ingang. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
B. HOLWERDA.
6836 woorden
van 5