GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
Dr. KUYPER.

Dr. KUYPER.

Met stillen vireemoed zet ik mij neder om in het blad, waaraan mijn vader tot het laatst zijn krachten heeft gewijd, een woord tot zijne nagedachtenis te schrijven, nu het God den Heere behaagd heeft hem van ons weg te nemen.Dat het einde naderende was, wisten we, maar toch kwam het nog sp ...

14 november 1920
De Heraut
DR
H. H
KUYPER.
2263 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

Amsterdam, 9 Juli 1915' VII. Van al zulke gekunstelde uitleggingen om hetgeen onze belijdenisschriften aangaande Genadeverbönd en Uitverkiezing ons leeren, met elkaar te rijmen en voor ons denken pasklaar te maken, zie men dus af. Wie dat poogt, zal óf het Ge ...

11 juli 1915
De Heraut
DR
H. H. K.
2004 woorden
Staatscommissie,

Staatscommissie,

IV. De cijfers, een vorig maal meegedeeld, hebben wel klaar en duidelijk in het licht gesteld, in wat ongunstige positie het bijzonder Hooger onderwijs in ons land verkeert. Terwijl de Regeering meer dan vier millioen jaarlijks uitgeeft voor de openbare Universitei ...

8 februari 1914
De Heraut
DR
H. H. K
2215 woorden
Van de boeking des Broods.

Van de boeking des Broods.

XIII (Slot.) De treffende overeenstemming, die tusschen ons Avondmaalsformulier en Calvijn's opvatting van het Avondmaal bleek te bestaan, zoowel wat het dogmatische als wat het ritueele gedeelte betreft, kan natuurlijk niet toevallig wezen, maar wijst er op, dat d ...

4 januari 1914
De Heraut
DR
H. H
K
2455 woorden
„Bedriegt uwe zielen niet”.

„Bedriegt uwe zielen niet”.

Zoo zegt de HEERE: edriegt uwe zielen niet, zeggende: e Chaldéen zullen zekerlijk van ons wegtrekken; want zij zullen niet wegtrekken. Jeremia 37 : 9In onze taal spreken we van zelfhsdtog, ^^//mislelding, Be/foegoochellag. In de taal van Jsremla komt hier voor ons zelf onze ziel in de plaa ...

17 augustus 1913
De Heraut
DR
A. K
1149 woorden
Ouders of getuigen ?

Ouders of getuigen ?

III. Het doen van belijdenis des geloofs is dus niet, zooaLs we in ons vorig artikel aantoonden, een zaak, die van onze willekeur afhangt, alsof ieder hierin vrij zou wezen, maar is voor ieder gedoopt lidmaat der gemeente een heilige plicht. Juist omdat men dit in ...

23 februari 1913
De Heraut
DR
H. H. K
2520 woorden
De oraties, waarmede

De oraties, waarmede

De oraties, waarmede de aieuwbeiioemde hoogleerarea te Kampen 16 Januari hua ambt aaavsard hebben, zagen met bekwamea spoed het licht ea zuUea met behagstelliag en waardeeriag la oaze Kerkea oatvangea ea gelezea wordea.De moeilqkste task was daarbij wel weggelegd voor Dr. Ridderbos, die po ...

2 februari 1913
De Heraut
DR
H. H. K
840 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

L. S.De classe Brielle der Geref. kerken heeft in hare vergadering van 6 Nov, j.l. praeparatoir onderzocht en betoepbaar gesteld de heeren J. W. Esselink (adres: Stad a/'t Haringvliet) en C. Koppenaal, candidaten in de theologie. De laatste verzoekt, wegens voortzetting der studiën, den ke ...

17 november 1912
De Heraut
DR
E. J. AALBERTS
J. G. MEYNEN
435 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

LXXI. DSROE REEKS. vm. En gelijk het den menschen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Hebreen 9 : 27. Op hetgeen de apoStel Paulus, uiteraard ook met oog ...

3 november 1912
De Heraut
DR
A. K.
4374 woorden
„Door alle boegselen der toebrenging”.

„Door alle boegselen der toebrenging”.

Uit welken het geheele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijne mate, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. Epheze 4 : i6. De ...

20 oktober 1912
De Heraut
DR
A. K.
1899 woorden
van 3