GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
F. L. RUTGERS.
KUYPER - BIBLOGRAFIE.

KUYPER - BIBLOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. XCII. Wie met zijne schriften bekend is, zal de keuze, die gedaan werd, zeer zeker wel billijken. Immers vindt men hier: lo. Zijne eigenhandige levensbeschrijving, met de voorrede van Paulus Meruia en een naschrift van Franciscus G ...

25 januari 1924
De Reformatie
J. C. RULLMANN.
F. L. RUTGERS.
801 woorden
Prof. Rutgers verzoekt

Prof. Rutgers verzoekt

Amsterdam, 3 Juni 1910.Prof. Rutgers verzoekt ons het volgende schrijven te plaatsen, aan welk verzoek we gaarne voldoen: In den laatsten tijd werd mij herhaaldelijk gevraagd, , of er van de circulaire in zake de verbetering der predikantstractemeaten, die volgens opdracht van de la ...

5 juni 1910
De Heraut
F. L. RUTGERS.
1559 woorden
Ter beantwoording

Ter beantwoording

Prof. Rutgers schrijven: zendt ons het volgendeTer beantwoording van vragen, die aan ondergeteekende gedaan worden, diene de mededeeiing, dat van de circulaire in zake de verbetering der predikantstractementen, die in November 11. aan alle Gereformeerde Kerken is toegezonden, ook thans nog ...

9 januari 1910
De Heraut
F. L. RUTGERS.
158 woorden
Eene nieuwe uitgave van het Kerkelijk Handboekje.

Eene nieuwe uitgave van het Kerkelijk Handboekje.

Wanneer kerken, ook wat hare inrichting betreft, naar Gods Woord gereformeerd zijn, dan vloeit van zelf daaruit voort, dat zij aan allen die tot eenigen kerkdijken dienst geroepen zijn, vooral aan dienaars des Woords en aan ouderlingen, hooger eischen stellen, dan bij eenige andere kerkinrichting ...

25 juni 1905
De Heraut
F. L. RUTGERS.
1043 woorden
Evolutie of Revelatie.

Evolutie of Revelatie.

Amsterdam, 4 Dec. 1903.De rede, die Prof. Kuyper Jr. bij de overdracht van het rectoraat aan de - Vrije Universiteit op 20 October 1.1. gehouden heeft, is voor eenige dagen in druk verschenen; in dat korte tijdsverloop nog vermeerderd met aanteekeningen, die den inhoud dezer studie minsten ...

6 december 1903
De Heraut
F. L. RUTGERS.
669 woorden
Kerkelijke verkiezing.

Kerkelijke verkiezing.

Amsterdam, 27 Nov. 1903.Het najaar brengt te midden van sombere dagen en November-stormen ons weer het altoos moeilijke vraagstuk der kerkelijke verkiezing.Met het Nieuwe jaar treedt een deel der ambtsdragers af; de ledige plaatsen moeten vervuld worden; de kerkelijke stembus gaat o ...

29 november 1903
De Heraut
F. L. RUTGERS.
1484 woorden
Een bezoek aan het zendingshospitaal te Jogja.

Een bezoek aan het zendingshospitaal te Jogja.

De heer H. van Kol, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft in het vorige jaar, van Februari tot Augustus, eene groote reis gedaan door onze Oost-Indische bezittingen, waarbij hij. zich als „eenig doel" had gesteld: „eene studie van de economische toestanden, een onderzoek naar de leem ...

17 mei 1903
De Heraut
F. L. RUTGERS.
2945 woorden
Eene roepstem uit Solo, die de Zending onzer Kerken rechtstreeks aangaat.

Eene roepstem uit Solo, die de Zending onzer Kerken rechtstreeks aangaat.

Gelijk men weet, hebben onze Kerken, sedert hare Generale Synode van Middelburg in 1896, als regel aangenomen, de betrekkelijk kleine kracht, die zij voor de Zending kunnen in dienst stellen, niet over heel Midden-Java te verdeden, maar aldaar op een kleiner arbeidsveld te concentreeren. En in ov ...

19 april 1903
De Heraut
W. D. VAN NISTEN
President.
F. TH. VAN SUCHTELEN
Secretaris.
F. L. RUTGERS.
2353 woorden
Het recht en de vrijheid der Kerken ten aanzien van hare »eigene inrichting”.

Het recht en de vrijheid der Kerken ten aanzien van hare »eigene inrichting”.

Amsterdam, 2 Jan. 1903.In de Heraut van 7 December 11. was de redactie geschreven: „Wel gaf over en weer toe, dat de Kerken over dat beginsel [nl. dat de Kerk een eigen inrichting hebben moet] mochten oordeelen", enz.Het nummer van 14 December bevatte daarop een ingezonden stuk van ...

4 januari 1903
De Heraut
J. WESTERHUIS.
F. L. RUTGERS.
5107 woorden
De authentieke tekst onzer Liturgie.

De authentieke tekst onzer Liturgie.

Nadat de bekende Bijbeluitgave van de Flakkeesche Boekdrukkerij verschenen was, is in 1897 door hare bewerkers daaraan nog toegevoegd eene uitgave van de berijmde Psalmen, de Formulieren van eenigheid en de Liturgie, naar den door de Kerken vastgestelden tekst. Deze uitgave, die geheel bewerkt wa ...

22 juni 1902
De Heraut
F. L. RUTGERS.
775 woorden
van 4