GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VII.) Inzake het Schriftbewijs lieten we Prof. Noordtzij spreken. Thans willen we eon en ander opmerken met betrekking tot het Nieuwe Testament.Gelijk het in de bespreking van het Oude Testament liep over de beteekenis van het begri ...

De Reformatie
K. S.
H. M.
3915 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Veiligheid voor in- en nitwendigen mensch. (Pas ch en.)In plaats van de gev/one artikelen, die ik ditmaal laat rusten, met het oog op het Paaschfeest, geef ik hier (tevens aan een verzoek voldoende) een schets over Psalm 16 : 9—11. De telcst is ons allen bek ...

De Reformatie
K. S.
L. VAN ANDEL.
J. M. S.
H. M.
4660 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Dreigende Defonnatie". Mede ter voldoening aan een geuiten wenscli van eenige lezers, die „al overtuigd" waren, lieb ik besloten, de besprelcing van Prof. Hepps broctiures, al lian ilc ze nog niet staken, omdat dit mij ongeoorloofd lijkt, toch wat minder ruimte vo ...

De Reformatie
K. S.
H. M.
3065 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Stemüus-varla. Onlangs kreeg ik bezoek van een jeugdigen slaalsman. Hij droeg een liberalen naam, maaï daarover leed hij dagelijks smart. Om hem over dien naam te troosten, noemen zijn vrienden hem ook wel „de kleine Albarda". En Wijnkoop, 'die zeer mensehlievend i ...

De Reformatie
N. B.
H. M.
2432 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksterarmosds en Pinksterrjjkdora. Ook op den Pinksterzondag doet de kerk des rieeren belijdenis van liaar algemeen en ongeitwijfeld christelijk geloof. En zij spreekt liet dan weer uit, bij monde van een van haar ambtsdragers: Ik geloof in Jezus Christus, Godis ...

De Reformatie
H. M.
1643 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De vergelijking in de gemeene-gratie-leer. (I.) Over de leer der „algemeene genade" (of „gemeene gratie") is, men herinnert het zich wel, verschil van meening gerezen. Of men in betrekking tot dit punt een rustige bespreking elkander bij nader inzien weer zal helpe ...

De Reformatie
K. S.
H. M.
J. M. J. B.
J. M. J. BRANTS.
3263 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het Bellamy-Stelsel. I. De menschen, die na het intreden van de zoiidie, leven buiten het licht van God's bljaondteiie openbaïlnig, op de aaTde, die „dioomen en disiteiLem, " voQirtba'engt, kunnen vool-al tweeërlei hioiudiing aaniiem ...

De Reformatie
H. M.
2561 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het Bellamy'Stelsel. , 11.Hebben wij dus reeds groote bezwaren tegen het schrijven van dergehjke boeken, deze bezwaren vermeerderen nog als •wij kennis gaan nemen van die beginselen, die Bellamy lin zijn gesdhriflen gepropageerd! heeft en van de methoiden di ...

De Reformatie
H. M.
2648 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het Bellamy-Stelsel. III. Zeer ernstig bezwaar moet ingebracht wordlen t^en het feit dat in den staat van BeUamy alle dingen zonder eenig ondigrscheidi, in wirband gezien moeten worden met de economische gelijik- 'beid en daaruit ver ...

De Reformatie
H. M.
2097 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Christus regelt z|]n verhouding tegenover Maria. Wij hebben er aandacht aan te schenken, dat dleze ontmoeting van Jezus met Zijn moeder op d)e btuiloft te Kana gedateerd is. „En opi den dea-dlen dag, '" — zoO' vangt Johannes de beschrijving van dit wondere bruiloft ...

De Reformatie
H. M.
764 woorden
van 7