GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Praeses.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Gouda. Vergadering van de Classe Gouda D.V. op Dinsdag 1 Augustus a. s. 's morgens 9 iiür in de Noorderkerk te Gouda.Punten voor het agendum in te zenden vóór 24 Juli aan het adres van dai eerst ondergeteekende.Namens den raad der roepende Kerk ...

De Heraut
Ds. J. A. VERHOOG
Praeses.
J. V. D. HEVDEN
Scriba.
61 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. Aan de Kerkeraden der Gereform. Kerken in Nederland. Weleerw. en Eerw. Broeders!Ongeveer een maand geleden werd door den Kerkeraad der Geref. Kerk van Paesens en Moddergat aan de Kerkeraden der Geref. Kerke ...

De Heraut
IJ. J. ELZINGA
Praeses.
A. TAMSMA
Scriba.
117 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Garnizoen Amersfoort. De Kerkeraad der Geref. kerk te Amersfoort verzoekt dringend, aan kerkeraden en ouders, zoo spoedig mogelijk opgave te mogen ontvangen der namen en adressen hunner jongelingen, die in het begin van Maart of later alhier in garnizoen komen. ...

De Heraut
H. TEKRINK
Praeses.
G. SCHIMMEL
A. DELFOS
198 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 14 Mei. Synode van de Kepkess van Noord«Holland. Deze Synode zal worden gehouden op Woensdag 30 Juni en aanvangen des morgens te 10 ure. Opgave van de namen der Afgevaardigden uit de verschillende Classen en van de op het A ...

De Heraut
Ds. L. NEIJENS
Ds. J. BAKKER
DR. G. VAN GOOR.
W. J. DE HAAS
Praeses.
JOH. V. D. BERG
Scriba.
H. SCHOLTEN
232 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhorting uit het Kerkblad van 31 Jan. 1896. Garnizoen te Naarden. Ouders, voogden, kerkeraden, jongelingsvereenigingen en particulieren worden dringend uitgenoodigd, voor het geval hunne zonen, pupillen of vrienden te Naarden in garnizoen komen, daarvan ...

De Heraut
Ds. W. A. DEKKER
Praeses.
257 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis 's-Hertogenbosch. De classis 's-Hertogenbosch vergadert ditmaal Woensdag 19 April a.s. Stukken voor het agendum worden spoedig ingewacht bij ondergeteekende.J. M. MULDER.'s Hertogenbosch, 4 April I905. Classis Dordrec ...

De Heraut
J. M. MULDER.
V. HEPP
Praeses.
W. ROOZE
Scriba.
Ds. A. SCHWEITZER.
329 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met vei'korting uit het Kerkblad van 29 JVav. 1895.Generale S: ^node dep Geref. Kerken te MJiddeiburg in 8896.• Met het oog op in te zenden Rapporten aan de Geref. kerken en naar aanleiding van een ingekomen verzoek om opgave van den tijd der te houden Synode, maken de Kerkeraden de ...

De Heraut
J. D. V. D. VELDEN
V. D. M.
A
V. D. SLUVS
Praeses.
H. BRINK
Scriba.
Nov. 95 G. BRUGfMA
i'inn.
L. NsijKNS
Scriba.
466 woorden
Officieele berichten uit de ued. Beref. herken.

Officieele berichten uit de ued. Beref. herken.

Friesche Provinciale Synode.Het Moderamen der l'rpv. Syn. van Leeuwarden maakt bekend, dat opgericht is een informatie-bureait, waarbij collectanten, die de Ned. Geref. kerken in deze provincie wenschen te bezoeken, zich zullen hebben aan te melden. Het informatie-bureau houdt zitting in d ...

De Heraut
Dr. L. WAGENAAR
Praeses.
T. J. A
PLOOS V. AMSTEL
ASS.
D. J. B. WIJERS
Scriba.
N. V. D. BLOM
Voorzitter.
J. A. VlERBERGEN
Scriba.
578 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Raad der Geref. Kerk van Krimpen a. d. Lek, _ daartoe aangewezen op de laatstgehoudene classicale vergadering, roept de kerken der classis Gouda tot de gewone driemaandelijksche vergadering op, welke D.V. gehouden zal worden op Dinsdag 4 Mei a. s. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór ...

De Heraut
P.VAN HOVEN
Praeses.
T. GOUWENS
Scriba.
K. VAN ANKEN
Adj.-Scriba.
652 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Mei varhorting uit het Kei Wad van 27 Sept. 1895.Classis Middelburg, gehouden 13 Augustus 18, 95.Nadat de Classis meer dan anders over de zaak der ineensmeliing gesproken heeft, wordt eene motie aangenomen, waarin de Classis haardiep leedwezen uitspreekt, dat de generale eenh ...

De Heraut
J. H. FERINGA
Praeses.
J. K. VAN HAERINGEN
Secr.
J. DEN BOER
Penningm. te Aimherk.
C. MULDER
689 woorden
van 3