GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

145 resultaten
Filteren
van 15
S. GREIJDANUS.
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Het gepredikte Woord". Preeken van Johannes Calvijn, vertaald door Ds J. Douma en Ds W. H. v. d. Vegt. Deel Hl. Feeststoffen. T. Wever, N.V. — Franeker.Dit deel bevat preeken over stoffen voor den tijd van Paschen tot Pinksteren, en ook eene preek over de wederkomst des Heeren. De teksten ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
78 woorden
WELKOM !

WELKOM !

We roepen prof. dr K. Schilder een hartelijk welkom toe bij zijne terugkomst in ons vaderland. Wij danken den Heere, dat Hij hem al dezen tijd van reizen en spreken heeft behoed en gesterkt. En nu ruimen we terstond den redactiestoel, om de leiding van „De Reformatie" weer aan de bekwame en bedre ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
81 woorden
„Christus' Levensgarantie. Het wonder der prediking. Publieke Eeredienst", door Prof. C. Veenhof en Ds H. J. Schilder. Uitgave J. Boersma — Enschedé.

„Christus' Levensgarantie. Het wonder der prediking. Publieke Eeredienst", door Prof. C. Veenhof en Ds H. J. Schilder. Uitgave J. Boersma — Enschedé.

Dit zijn drie preeken. De eerste gehouden te Bergschenhoek door Ds H. J. Schilder bij zijn afscheid aldaar, de tweede door Prof. C. Veenhof ter bevestiging van Ds H. J. Schilder te. Utrecht, en de derde door dezen laatste bij zijn intrede te dier stede. Het zijn geen preeken, die voornamelijk pla ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
86 woorden
„Ggschiedenis en Godsopenbaring. Geschiedenis van Noach". No. 4 van Ecclesia-Arsenaal, door Ds G. van Dooren. Uitgave J. Boersma — Enschedé.

„Ggschiedenis en Godsopenbaring. Geschiedenis van Noach". No. 4 van Ecclesia-Arsenaal, door Ds G. van Dooren. Uitgave J. Boersma — Enschedé.

Van dit belangrijk^ werk verscheen hiermee de vierde aflevering, die handelt over wat de Heilige Schrift ons over Noach en zijn zeden of geslacht en den zondvloed openbaart. Dit is een uiterst gewichtig deel der gebeurtenis van menschheid en wereld, die in deze aflevering in haar onderscheiden pu ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
98 woorden
Ter afsnijding van misverstand.

Ter afsnijding van misverstand.

BOEKBESPREKING In mijn woord naar aanleiding van het geschrift der Gebroeders v. d. Wiel, waarin ik, zooals ik uitdrukkelijk schreef, geen recensie gaf, maar slechts enkele opmerkingen maakte in verband met dit geschriftje, sprak ik ook over de voorbede der gemeen­ ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
105 woorden
POLITIEKE SAMENWERKING.

POLITIEKE SAMENWERKING.

In aansluiting aan zijn stuk in „De Reformatie" van 16 Aug. '47, en het Naschrift daarbij van prof. Schilder, heeft dr A. J.* Verbrugih te Hoorn nu een tweede stuk .aan de redactie toegezonden, waarin hij schrijft te hopen, dat hoewel de hoofdredacteur thans afwezig is, toch de wenschelijkheid bl ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
106 woorden
„Instructeurs en Frontsoldaten", door Ds G. van Dooren. Uitgave J. Boersma — Enschedé.

„Instructeurs en Frontsoldaten", door Ds G. van Dooren. Uitgave J. Boersma — Enschedé.

Dit boekje wijst er op, dat de z.g.n. Evangelisatie geschieden moet door elk geloovige op zijn plaats en ten aanzien van degenen, met wie hij in aanraking komt, allereerst door levenswandel, maar ook door woord. Men moet het niet zoeken in uitgebreide or^ ganisatie, noch meenen, dat zij het werk ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
121 woorden
„Getuigend de wijde wereld in!" Eerste deeltje. Door C. Veenhof. 1947. Bondsbureau:Parkstraat 25, Utrecht.

„Getuigend de wijde wereld in!" Eerste deeltje. Door C. Veenhof. 1947. Bondsbureau:Parkstraat 25, Utrecht.

lD0EKDE5PrjnaN6 Op zijn eigen levendige, pakkende wijze behandelt " prof. Veenhof in dit boekje de Handelingen der Apostelen 1—14. Hij noemt het: ulpboekje bij het lezen van „de Handelingen der Apostelen". Daarvoor kan het uitnemend dienst doen, ' niet alleen op de ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
126 woorden
„Nederlandsche wereldreizigers”, door J. van Hulzen. J, H. Kok N.V., Kampen. 1947.

„Nederlandsche wereldreizigers”, door J. van Hulzen. J, H. Kok N.V., Kampen. 1947.

In prettigen verhaaltrant vertelt de Schrijver in dit boek van de groote en moeilijke reizen onzer voorvaderen in het laatst der 16e, en het begin der 17e eeuw naar Indië, noordwaarts en zuidwaarts, en van nog eene vaart in de 18e eeuw, en van drie luchtreizen door Nederlanders naar Indië in deze ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
141 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Joh. Galvijn, „Gulden boekske over het christelijk leven." De Graafschap N. V. - ' Aalten.Dit boekje verscheen het eerst in 1551, in het La^ tijn, en daarna herhaaldelijk in vertaling, ook in het Hollandsch. Het is feitelijk een gedeelte van de Institutie, werd in dezen afzonderlijken vorm ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
149 woorden
van 15