GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

145 resultaten
Filteren
van 15
S. GREIJDANUS.
Over vragen van Gereformeerd Kerkverband.

Over vragen van Gereformeerd Kerkverband.

„Voetius over het gezag der Synoden". Op de Synode te Amsterdam, in het vorige jaar, werd luide alarm geroepen over groot gevaar, dat onze Gereformeerde Kerken zou bedreigen, erger dan in 1926, en bitter geklaagd over jongere predikanten, die den eerbied voor het w ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
S. O. LOS.
E. D. KRAAN.
5585 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Goedheid". Ecnige weken geleden wezen we er op, dat na verschijning van Bavineks rede oyer de algemeene genade, Ds T. Bos uitsprak, dat het hem „niet recht duidelijk geworden (was), of de Redenaar ook onderscheid maakt tusschen: algemeene genade als algemeene werk ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
3857 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Een verklaring van de Eerkenordening. Korte verklaring van de Kerkenordening, door Ds Joh. Jansen. Tweede vermeerderde en herziene druk. — J. H. Kok, Kampen.In zijn V o orb e richt voor deizen tweeden druk schrijft Ds Joh. Jansen: „De verdere studie van ons ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
849 woorden
Wat is de beteekenis van den doop?

Wat is de beteekenis van den doop?

'Prof. Dr J. Ridderbos antwoordt op deze vraag in Geref. Weekblad, 4 Januari 1946: „Mijn antwoord op deze vraag is steeds geweest: wat van eiken, ook van den ongeloovigen doopeling geldt, is dat Christus tot hem komt met Zijn aanbod en Zijn eisch. Dat aanbod en die eisch komen ook tot den ongedoo ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
984 woorden
De geestelijke keurmeester.

De geestelijke keurmeester.

Met beroep op David in zijn zonde met Bathseba en Uria, en op Petrus in zijne verloochening. van den Heere, en op Manasse, vroeg ik in mijn Be zestien uitspraken etc, wie in staat was om bij goddeloos levende leden van 's Heeren gemeente met zekerheid vast te stellen, dat de zoodanige toch niet t ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
200 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

EEN DEBATERSHANDIGHEIDJE. In „Gereformeerd Weekblad" van 18 Jan. j.l. zet Prof. Ridderbos Sr, echter zijn bespreking van wat ik zeg omtrent de tweede uitspraak der Synode van Aug. 1945 voort. Hij schrijft dan o.m. „De Schrift zelve onderscheidt tusschen „kinderen d ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
J. GROEN.
5200 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

FATA ACADEMICA. We zijn in staat letterlijk op te nemen het slot van de rede van Prof. Greijdanus: Nu komend tot het verhaal van de lotgevaOen dezer Hoogeschool in den laatsten tijd, behoef ik U niet breedvoerig te vertellen, wat in de oorlogsjaren door de D ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2594 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEEEF. KERKEN, (onderhoudende art. 31 K.O.)DRIETAL: te Helpman-: M. J. C. Blok te Onnen, H. Bouma te Niezijl en J. Waagmeester te Murmerwoude. TWEETAL te Delft: H. Bouma te Niezijl en W. J. van Otterloo te Zuidlioi-n.Te Eouveen: L. J. Goris to Emmen-Erfscheidenveen eu N. "t H ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2109 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DE SYNODE TE UTRECHT VAN JAN.- MAART 1946, EN HARE DOGMATISCHE EN KERKRECHTELIJKE BESLISSINGEN. Zij die van deze Synode revisie en herstel van de verkeerdheden der twee te Utrecht voorafgaande Synodes gevraagd en verwacht hadden, hebben nul op hun rekest gekregen. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
P. DEDDENS.
L. DOEKES.
P. JASPERSE.
D. J. BUWALDA.
K. S.
6614 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

„Het verbond Gods". (II.) Verleden weeli merkten we op, dat de stelling van prof. Aalders, volgens welke zonder eenigen twijfel (!) de deelgenooten van het genade verbond de uitverkorenen zijn, en derhalve (!) verbond en uitverkiezing quantitatief identiek zijn, oo ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
Ds. A. H. VAN MINNEN
Ds T. J. HAGEN
G. B.
6795 woorden
van 15