GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

145 resultaten
Filteren
van 15
S. GREIJDANUS.
Het getuigenis des Heiligen Geestes.

Het getuigenis des Heiligen Geestes.

In plaats van af te wachten totdat we ons hadden uitgesproken, zendt Dr. Greydanus ons opnieuw een uitvoerig schrijven, waarin hij met tal van Latijnsche citaten tracht aan te toonen, dat zijn standpunt juist is. Hoewel het zeker wat veel van het geduld onzer lezers gevergd is, willen we toch de ...

De Heraut
S. GREIJDANUS.
1905 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Principieel verschil? In „De Heraut" van 5 Mei j.l. heeft Dr H. H. Kuyper een aanval gedaan op het wetenschappelijk karakter van de Theologische School te Kampen.Het zou wellicht als verzuim van plicht van den rector dezer School beschouwd kunnen worden, wanneer hij daartegen geen v ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
4810 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Niet in den goeden weg. De Raad van de Gereformeerde Kerk te 's Gravenhage-WiCst heeft een schrijven gericht aan de Curatoren van de Tlieologische School te Kampen en aan de Deputaten voor de oefening van het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland met de ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
2323 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Beter lezen en onderscheiden. Dr W. A. van Es heeft in hel „Gereformeerd Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden", van 1 Juni j.l. geschreven over mijn artikel „Niet in den goeden weg" in „De Reformatie" van 24 Mei j.l.Toon en wij ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K.S.
K. S.
2645 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De volbeid des tijds.') „De volheid des tijds" is een uitdrukking der Heilige Schrift, die dus ook in haar licht bezien, en naar het verband, waarin zij; daar voorkomt, verstaan en verklaard moet worden.Wij vinden haar in Galaten 4:4. Daar schrijft de aposte ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2447 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De volheid des tfjds. II. Christus' komst en heilsarbeid is het middelpunt van de geheels wereldihistorie, van die van Israël, van die der geheele menschheid, van die van het gansche heelal. Op zijne geboorte en. evangelieprediking e ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2367 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De volheid des tijds.') III. We gingen den vorigien keer na, wat „de volheid ides tijds" bij het Joodsche volk in Palestina [insloot met betrekking tot 's Heeren Evangelie- Iprediking en kruisdood, dJ. ten aanzien van de ILeiJsverwer ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1786 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De volheidjdes tijds. ¹) IV. Zoo was er bij de volken rondom de Middellandsche Zee in wijden omvang, de toenmaals bekende en bewoonde wereld, eenheid van opper- Jeerschappij, eenheid van bestuur, eenheid van faal, gebaandheid van weg ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2644 woorden
Het werk Gods in het kerkelijk gebeuren te Amsterdam in 1886.

Het werk Gods in het kerkelijk gebeuren te Amsterdam in 1886.

De Heere regeert.Dit Schriftwoord, zoo menigmaal in de Psalmen voorkomend, en zoo dikwerf in Israels geschiedenis bevestigd, bleek evenzeer waar in de latere eeuwen en betreffende de Kerk en hare reformaties telkens.Luther trad op begen de aflaatprediking, en wilde de menschen weer ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1617 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De wederoprichting der Kerk in deze landen door „de Afscheiding”, in het licht van Matth. 16:18h. III. (Slot.) De Heere bouwt en bewaart Zijne gemeente o p den grondslag van de belijdenis van Hem alsdan C h r i s t u s e n Zone Gods. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1462 woorden
van 15