GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

145 resultaten
Filteren
van 15
S. GREIJDANUS.
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Een „vergiftigings"g6val ad acta gelegd. Dr. F. L. Bos schrijft in Kerkpost (Vlaardingen): Elen poosje geleden hadden we een bijzondere kerkvisitatie, om te trachten de moeilijkheden onder ons in der minne op te lossen. De visitatoren hielden verschillende vertrouw ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
2590 woorden
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
„honor in honorante” — — et in honorato.

„honor in honorante” — — et in honorato.

Op den paaschmorgeri grijpen we weer naar den tekst van Paulus' woord over God, die den Middelaar van het genadeverbond zoozeer vereerd en verhoogd heeft, dat Hij Hem een naam gaf welke boven allen naam; is.En we realiseeren ons, dat we 'op Paschen toegekomen zijn aan het thema óók van het ...

De Reformatie
K. S.
K. VAN DIJK.
S. GREIJDANUS.
R. H. BREMMER.
K. MEIMA.
P. JASPERSE.
16201 woorden
„De ergernis en de dwaasheid” in Elsevier, — Paulus en Barkey Wolf.

„De ergernis en de dwaasheid” in Elsevier, — Paulus en Barkey Wolf.

Een van ijver ontstoken telegrammenstuurder, helper op den weg Dijks, ds of emeritus-ds A. G. Barkey Wolf schrijft in „Elsevier" (20 Dec. '47) over de „aantrekkingskracht van Kerstmis". Het stuk is al even „sterk" als het artikel van dr J. H. Bavinck, destijds, over Kerstmis en de boomen van de a ...

De Reformatie
K. S.
G. M. DEN HARTOGH
S. GREIJDANUS.
1110 woorden
De natuurwetten ’s heeren knechten.

De natuurwetten ’s heeren knechten.

O HEERE, Uw woord bestaat in eeuwigheid in de hemelen. Uwe getrouwheid is van geslacht tot geslacht; Gij hebt de aarde vast gemaakt, en zij blijft staan; want zij alle zijn Uwe knechten, zingt de Psalmist, Ps. 119 : 89-91.Daarvan wist het heidendom niet af, en daarvan weet het heidendom va ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2766 woorden
„Het Woord Gods in den Brief aan de Hebreen", door C. Veenhof. D. H. Littooij Azn, Terneuzen. 1946.

„Het Woord Gods in den Brief aan de Hebreen", door C. Veenhof. D. H. Littooij Azn, Terneuzen. 1946.

Deze rede, waarmede prof. Vjsenhof zijn hoogleeraarschap aan de Theologische School te Kampen aanvaardde op 19 Juni 1946, verschijnt nu eerst in druk, doordat de Heer A. Littooij D. Hzn, die haar uitgeven zou, spoedig na ontvangst der copie stierf, en er toen eerst regelingen getroffen moesten wo ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
299 woorden
„Nederlandsche wereldreizigers”, door J. van Hulzen. J, H. Kok N.V., Kampen. 1947.

„Nederlandsche wereldreizigers”, door J. van Hulzen. J, H. Kok N.V., Kampen. 1947.

In prettigen verhaaltrant vertelt de Schrijver in dit boek van de groote en moeilijke reizen onzer voorvaderen in het laatst der 16e, en het begin der 17e eeuw naar Indië, noordwaarts en zuidwaarts, en van nog eene vaart in de 18e eeuw, en van drie luchtreizen door Nederlanders naar Indië in deze ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
141 woorden
„De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad", door prof. P. Deddens. „De Vrije Kerk", Rotterdam.

„De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad", door prof. P. Deddens. „De Vrije Kerk", Rotterdam.

BONKBESPREKING In deze nauwkeiuige studie, oorspronkelijk als referaat voorgedragen op de centrale diaconale Conferen|; ie te Groningen 1947, komt prof. Deddens tot de conclusie, dat de diakenen, volgens de openbaring over hun ambt in de Heilige Schrift, niet het l ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
421 woorden
„Het pad des levens”, door dr F. L. Bos. Guido de Bres, 's Gravenhage. 1947.

„Het pad des levens”, door dr F. L. Bos. Guido de Bres, 's Gravenhage. 1947.

In dit boekje worden omtrent „het pad des levens" of den weg ter zaligheid, of de leer der waarheid van Gods Woord, een 166 vragen gesteld, waarop de antwoorden zooveel mogelijk gegeven worden uit aanhalingen van den Heidelbergschen Catechismus, Nederlandsche Geloofsbelijdenis, Dordtsche Leerrege ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
164 woorden
„Jij Gods kind" door P. C. van Wijk. J. Boersma - Enschede..

„Jij Gods kind" door P. C. van Wijk. J. Boersma - Enschede..

Leer ons volk zijn doop verstaan, vermaande J. A. Wormser. En dat is metterdaad zeer noodig, dat. degenen die naar Gods ordinantie gedoopt zijn, verstaan, wat hun doop voor hen persoonlijk van Godswege beteekent. Naar de bepaling der synodocratische vergaderingen te Utrecht en Zwolle is dat voor ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
286 woorden
van 15