Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

109 resultaten
Filteren
van 11
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 21

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 21

19 begeerte van het volk naar wezenlijken invloed op den gang van zaken is in beginsel door de omwenteling van 1795 vervuld. Vergeleken daarbij is het van ondergeschikt belang, dat die volksinvloed onder Willem I, gelijk trouwens ook al in den Bataafschen tijd, grootendeels illusoir werd gemaakt. ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
327 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 6

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 6

...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
1 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 30

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 30

28 spronkelijk is. Ik druk me voorzichtig uit: aan de studie van de Rechten van den Mensch te onzent is bij mijn weten nooit iets gedaan, maar in de Fransche verklaringen van dien aard van 1789 en 1793 komt ze niet voor, en evenmin in de Amerikaansche, Wel wordt in sommige dezer het recht vermeld ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
436 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 7

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 7

Mijne Heeren Directeuren, Curatoren, Hoogleeraren, Dames en Heeren Studenten, en voorts gij allen, die door Uw tegenwoordigheid te dezer plaatse op den 46sten gedenkdag van de stichting onzer Hoogeschool blijkt geeft in haar een levendig belang te stellen; zeer gewenschte toehoorders! Sprekende o ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
274 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 22

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 22

20 De wijze, waarop de Gereformeerde Overheid optrad, was heusch niet in allen deele van dien aard, dat de Gereformeerden van tegenwoordig er zich mee zouden kunnen vereenigen. Uit dien hoofde zouden wellicht velen hunner tegen den term ,,Gereformeerde staat", toegepast op onze Republiek, ernstig ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
352 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 8

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 8

6 onderwijs, wetenschap en kunst, voor het economische leven, ook voor onze gewesten overzee, er nog vrij wat onderzocht zal dienen te worden. Toch meen ik, dat het, ook al is men overtuigd volstrekt geen definitieven arbeid te kunnen leveren, zijn nut kan hebben, zich eens op dit onderwerp te be ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
344 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 31

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 31

29 konden — zoo werd er gezegd — toch onmogelijk goede Repu; blikeinen zijn. Da Costa zegt ergens, ^) dat onder de voorstanders der omwenteling van 1795 zich velen bevonden, ,,die de Christelijke Godsdienst toch steeds voor den grondslag van den Staat hielden, en althands op het punt der opneming ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
331 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 9

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 9

7 1840, Volgens hem ,,was en bleef de omwenteling, hoewel ze nationaal heette, de triumf eener door Fransche troepen overmagtige partij." ^) Om te kunnen bouwen, achtte deze het noodig, alle overblijfselen op te ruimen van vroegere instellingen, die aan haar theoretisch bestek hinderlijk konden z ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
341 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 27

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 27

25 ,,In de Luthersche en Doopsgezinde gezangbundels, tusschen 1790 ^ en 1795 verzameld, die — de laatste zijn ook door de Remonstranten overgenomen en in Christo Sacrum gebruikt — dus bij de meest besliste vrijzinnigen in den smaak vielen, treft het samengaan van klachten over ons zedelijk bederf ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
340 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 18

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 18

16 Utrechtsche juristen aanleiding zijn, zich minder kras uit te laten dan Fruin gedaan heeft, ik ben daarom voorshands nog niet geneigd, Lohman te volgen, wanneer hij den samenhang tusschen het totstandkomen der staatseenheid te onzent en de omwenteling van 1795 als toevallig voorstelt. „De hist ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
328 woorden
van 11