GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLXII. ACHTSTE REEKS. VII. En voor den troon was eene glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondpm.den troon, vier dieren, zijnde vol oogen van voren en van achteren. Openb. 4 : ...

4 november 1917
De Heraut
A. K.
3297 woorden
„Maar zij merkten daar niet op”.

„Maar zij merkten daar niet op”.

De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. 2 Kronieken 33 : 10. Met nadruk wees Jezus 't volk dat om hem heen te luisteren stond, ook op de ^^teekenen der tijden", en rekende het met name aan de Farizeërs als schuldige tekortkom ...

12 november 1916
De Heraut
A. K.
1377 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

ccxxv. ZESDE REEKS. XL VIII. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat koninkrijk zal ...

12 november 1916
De Heraut
A. K.
4385 woorden
„Een vriend van God”.

„Een vriend van God”.

' En de Schrift is vervuld gewordeii, die daar zegt: n Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Jacobus II : 23.In 't hart van Azië, waar God den mensch schiep, en straks in Noach en de Aartsvaders de vollere openbarin ...

10 september 1916
De Heraut
A. K.
1144 woorden
„Uw dagen zijn genaderd om te sterben.”

„Uw dagen zijn genaderd om te sterben.”

En de Heere zeide tot Mozes : Zie, uwe dagen aijn genaderd, om te sterven; roep Jozua, en stelt ulieden in de tent der samenkomst, dat Ik hem bevel geve. Zoo ging Mozes, en Jozua, en zij stelden zich in de tent der samenkomst. Deut. 31 : 14. Men kan plotseling, zon ...

3 september 1916
De Heraut
A. K.
1202 woorden
„Een moeder in Israel”.

„Een moeder in Israel”.

De dorpen hielden op in Israel, zij hielden op; totdat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond, eene moeder in Israel. Richteren 5 : 7. Hooger dan Deborah staat geen vrouw in de historie aangeschreven, want zij is 't, • die, met Barak, haar volk van den ondergang heef ...

27 augustus 1916
De Heraut
A. K.
1053 woorden
„De oprechten zoeken zijn ziel”.

„De oprechten zoeken zijn ziel”.

Bloedgierige lieden haten den vrome, maar de oprechten zoeken zijne ziel. Spreuke.i 29 : 10. Haat stoot af, liefde zoekt en lokt.Hierop doelend, zegt Salomo in zijn Spreukenbundel, dat de ruwaard, die op roof, desnoods door moord, uit is, den vrome haat toed ...

20 augustus 1916
De Heraut
A. K.
1091 woorden
„De armen uitberkoren".

„De armen uitberkoren".

Hoort, mijne geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen des koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen die Hem liefhebben ? Jacobus 2:5. Aan wat arm is in deze wereld ontdekt ons Gods Woord een z ...

13 augustus 1916
De Heraut
A. K.
1088 woorden
„Vele leden doch één lichaam”.

„Vele leden doch één lichaam”.

Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. 1 Corinthe 12 : 20. Telkens komt de Heilige Geest er in de Heilige Schrift op terug, dat we onder Christus, als ons Hoofd, wel vele leden, maar toch steeds één lichaam zijn.Toch geraakt dit o, zoo veelom ...

6 augustus 1916
De Heraut
A. K.
1111 woorden
„Alzoo beweende hem zijn bader”.

„Alzoo beweende hem zijn bader”.

En alle zijne zonen en alle zijne dochteren maakten zich op, om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten troos ten, en zeide: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijnen zoon in het graf nederdalen. Alzoó beweende hem zijn vader, Genesis 37 : 35.De geest, die in 't gezin heerscht, sp ...

2 juli 1916
De Heraut
A. K.
1310 woorden
van 4