GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
D. K. W.
IN EEN HUIS VAN WETENSCHAP

IN EEN HUIS VAN WETENSCHAP

Hoe zwaar valt het om aan een verzoek te voldoen Holwerda te herdenken!Nü al te moeten schrijven over hem, waar we nauwelijks gereed zijn met het herdenken van Schilder. Amper tijd om ons te bezinnen en ons te herstellen, en dan al in staat om iets te zeggen over hem, die de Here wegnam va ...

De Reformatie
D. K. W.
3248 woorden
ERFGENAAM VAN HET VERBOND

ERFGENAAM VAN HET VERBOND

Een en zestig jaar geleden werd Klaas Schilder gedoopt als een erfgenaam van het verbond en van het koninkrijk. Niet om een erfgenaam te worden, niet als een klein mens aan wie nog niets beloofd werd. Maar aan hem werden de rijke beloften van Vader, Zoon en Heilige Geest betekend en verzegeld. En ...

De Reformatie
D. K. W.
2640 woorden
De Zendingsarbeid op Oost-  Soemba nog niet afgeloopen

De Zendingsarbeid op Oost- Soemba nog niet afgeloopen

Op verzoek van en met machtiging van de Vergadering van de kerken van Oost Soemba en Savoe publiceer ik den volledigen tekst van een schrijven van deze kerken aan de Generale Synode onzer kerken bijeen te komen in Kampen en een rapport, bevattende een Beschouwing van de Commissie van de kerken va ...

De Reformatie
D. K. W.
K. MEIMA
1071 woorden
De TKeologische Hoogeschool in  de jaren 1946-1948

De TKeologische Hoogeschool in de jaren 1946-1948

Mij werd toegezonden een aardig boekwerkje waarin de lotgevallen van onze hoogeschool in' de jaren 1946—1948 worden verhaald. Na een voorwoordje van den president-curator, ds D. van Dijk, volgt het verslag van de werkzaamheden van de curatoren. Het weid uitgebracht door ds B. A. Bos, die toentert ...

De Reformatie
D. K. W.
1456 woorden
Naar de voltooide oecumenische hierarchie in kerk en zending

Naar de voltooide oecumenische hierarchie in kerk en zending

De pers gaf onlangs het volgende bericht door: I.Z.R. EN WERELDRAAD. In. het gerestaureerde gebouw van de Zendlngshoge-Bchool te Oegstgeest vond dezer dagen een vergadering plaats van het Comité van de Internationale Zendingsraad. Ongeveer 100 vertegenwoordi ...

De Reformatie
C. v. d. WAAL.
K. S.
D. K. W.
5612 woorden
22 MEI 1918 — 22 MEI 1948

22 MEI 1918 — 22 MEI 1948

Bij het overdenken van den rijken levensarbeid van prof. Greijd3, nus staan we dankbaar stil bij de groote belangstelling, die hij had voor aUen arbeid in de kerk des Heeren. Wat had hij een breede en diepe kennis van zooveel onderscheiden wetenschappen. En op het terrein van de theologie was hij ...

De Reformatie
D. K. W.
2040 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

DE OPENBARE LES VAN ONZEN LECTOR IN DE ZENDINGSWETENSCHAP. We zijn in staat, aan onze lezers een betrouwbaar resumé te geven van de eerste publieke rede van ds D. K. Wielenga, onzen lector voor de zendingswetenschap. Te Kampen zijn onderwijs aan de Theologische Hoo ...

De Reformatie
D. K. W.
1225 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De Zendingsarbeid. De eerste stelling cp de kerkelijke congressen behan deld, had ik als volgt geformuleerd: In opdracht van den Vader, den Heere der zending, vergadert de Zone Gods, onze Heere Jezus Christus, Zich een gemeente, uit het gansche menschelijke ...

De Reformatie
D. K. W.
1472 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„De verborgenlieilen van h^t Koninkrijk der Hemelen". Reeds geruimen tijd wacht dit werk op bespreking. Nu dezer dagen het 2e deel verschenen is, willen wij niet langer wachten.Wij bevinden ons bij de beoordeeling in een moeilijke positie., Want terwi ...

De Reformatie
D. K. W.
1094 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Lichtstralen".In 'den 43en jaargang van de serie „Lichtstralen op den akker 'der wereld", zijn reeds twee nummeris verschenen. 'De serie bedoelt het leven van mannen en vrouwen, 'die hun leven gewijd hebben aan Christus op het gebied van Inwendige en Uitwendige Zending, te beschrijven en ...

De Reformatie
D. K. W.
K. S.
365 woorden
van 2