GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In onderscheidene kerkelijke bladen word naar aanleiding van het pas verschenen JaaAoek ten dienste der Geref. kerken in Nedeirland — 1922 —, de aandacht - gevestigd opi het bedenkelijke feit, dat ongeveer 2 00 V-a.n de ruim 700 Geref. kerken geheel vacant zijn. ...

De Reformatie
D.
225 woorden
Houd m gedacbtenis.

Houd m gedacbtenis.

Er gaat in deze liefelijke voorjaarsdagen levenslied op uit de natuur. eenHet vogelenheir ontwaakt en schalt weer zijn lenteliederen uit.In de weiden dartelt weer het jonge leven.Het teere groen aan boom en struik, de zwellende knoppen en de bottexide bladeren, de ontluikende ...

De Reformatie
D.
656 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Van een onverpilcht en ongevraagd Advies. Er is nog al eenig gerucht geweest om den Leidraad der derde Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs in ons land. Men herinnert zich, dat o.a. „De Standaard" van déze activiteit weinig gediend was en bevoegdheids-overschrijd ...

De Reformatie
D.
688 woorden
Jezus ontvangt de zondaars!

Jezus ontvangt de zondaars!

Deze ontvangt de zondaars, en ©et met hen! Dit is het getuigenis, dat de Parizeen en Schriftgeleerden van Jezus gaven, toen Hij goeddoende het land doorging, 2ijn prediking door teekenen en wonderen bekrachtigend.Dit getuigenis had niet ten doel den Heere Jezus te eeren, maar veeleer om ee ...

De Reformatie
D.
709 woorden
Vragen en zoeken.

Vragen en zoeken.

Hier hebt ge een vermaning van den Oud-Testamentischen zanger, die wel altoos voor onzen geest mag staan.Want er is geen dag in ons leven, waarop wij niet zouden behoeven goddelijk hulpbetoon en de ervaring van Zijn kracht.Maar thans toch in 't bijzonder. Vraagt naar den Héére! Den ...

De Reformatie
D.
718 woorden
Het brandende Braambosch.

Het brandende Braambosch.

In bovenstaande woorden wordt de roeping van Mozes ons medegedeeld.Ze had plaats onder zeer bijzondere omstandigheden.Terwijl Mozes de kudde hoedt in de woestijn achter Horeb, wordt zijn aandacht getrokken door ©en vuur.Nader gekomen bemerkt hij, dat het een braambosch is, 'n ...

De Reformatie
D.
738 woorden
Opgestaan.

Opgestaan.

Paschen. Het Paaschfeest is 'c meest blijde feest onder de christelijke vierdagen.De Heere is waarlijk opgestaan!Dat is de blijde Paaschjubel, die, schoon voor het eerst aangeheven in den avond, niet als 'n avondlied mag wegsterven in de verte, maar a ...

De Reformatie
D.
764 woorden
Van Simon gezien.

Van Simon gezien.

De Heere is waarlijk opgestaan!Dat is het blijde Evangelie van Paschen, dat wij weer beluisteren mochten.Waarlijk opgestaan uit de dooden, Hij, Die voor zondaren stierf op Golgotha.Hij heeft alzoo betoond te zijn de Z.oon van. God, Die door den doiod niet kon gehouden worden, ...

De Reformatie
D.
768 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Dorsten. Dorsten! Wat dat is? Vraag het den Oosterling, dié; ''6tidér bVahdeftd heete zonnestralen, zijn hope op water aan den avond van een' gloeienden dag ziet vervliegen, een fata morgana — een'bedriegelijk beeld der fantasie!Vraag het den gewonden ...

De Reformatie
D.
810 woorden
Een vriend van God.

Een vriend van God.

„Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt", is een oud spreekwoord, waarvan de betcekenis nog dagelijks duidelijk jn hel licht treedt.Vriendschap toch vormt een onmisbare schakel in den keten, die de menseben aan elkander verbindt.De behoefte aan vriendscliap is ...

De Reformatie
D.
820 woorden
van 4