GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

227 resultaten
Filteren
van 23
DR. A. K.
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCCVI. ACHTSTE REEKS. LI. (Slot.) En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste 'duisternis; daar zal weening zijn en knersing der tanden. . Matth. XXV : 30. Zi ...

15 december 1918
De Heraut
DR. A. K.
4548 woorden
„Een gebaande weg”.

„Een gebaande weg”.

En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit Egypteland optoog. Jesaia 11 : 16. De pijnlijke profetie ligt er eenmaal toe, dat »de poort eng is en de weg ...

18 juni 1916
De Heraut
DR. A. K.
1067 woorden
„Zij zullen mij allen kennen.”

„Zij zullen mij allen kennen.”

(PINKSTEREN 1916]. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijnen naaste, en een iegelijk zijnen broeder, leeren, zeggende: ent den HEERE; want zij zullen Mij "allen kennen, van hunnen kleinste af tot hunnen grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hunne ongerecht ...

11 juni 1916
De Heraut
DR. A. K.
4605 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCXI. ZESDE REEKS. XXXIV. Menschcnkind, xeg tot den vorst van Tyrus: oo zegt de Heere HEERE: mdal uw hart zich verheft, en zegt: k ben God, ik xit in Godes stoel, in hét hart-der zeeën; daar gij een me ...

28 mei 1916
De Heraut
DR. A. K.
4276 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

ccx. ZlïSDE RJEEKS. XXXIII. Waiit gelijk als die nieuwe Hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijnaangezichte zullen staan, spreekt de HEERE, alzoo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. Jesaia 66 ...

21 mei 1916
De Heraut
DR. A. K.
4652 woorden
„De zonde ligt aan de deur”.

„De zonde ligt aan de deur”.

Is er niet, indien gij weldoet, verhooging? en zoo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijne begeerte is tocli tot u, en gij zult over hem heerschen. . Genesis 4 ; 7. Ons meuschelijk hart voert een in zichzelf afgesloten leven. Een leven dat naar beneden t ...

7 mei 1916
De Heraut
DR. A. K.
1388 woorden
„Ieder man van zijn werk”.

„Ieder man van zijn werk”.

Derhalve kwamen alle wijzen, die al het werk des heiligdoms maakten; ieder man van tijn werk, hetwelk zij maakten. Exodus 36 : 4. Bij den bouw van den Tabernakel, onder lei­ e ding van Bezaléël en Aholiab, is het, of men m van de vakorganisatie leest. »Ieder man, z ...

30 april 1916
De Heraut
DR. A. K.
1324 woorden
„Een kroon van doornen”.

„Een kroon van doornen”.

En eene kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd, en eenen riet stok in zijne rechterhand; en vallende op hunne knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: ees gegroet, gij Koning der Joden. Matth. 27 : 29.De grove mishandeling door de Romeinsche hoofdwacht, in het ...

9 april 1916
De Heraut
DR. A. K.
1129 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCIV. ZESDE REEKS. XXVII. Toen zeide ik: ee mij, want ik verga; dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijne oogen hebben den Koni ...

2 april 1916
De Heraut
DR. A. K.
3798 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCIII. ZESDE REEKS, XXIV. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tof hunne vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den Ijan sla. Mal. 4 : 6. - ...

26 maart 1916
De Heraut
DR. A. K.
3705 woorden
van 23