GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Dankbaar en vertrouwend heb ik deze week de acute zorg voor de wekelijksche voorziening in de behoeften van ons blad in vertrouwde handen gegeven, en ben op reis gegaan. Verschillende lezers verzochten me iets te laten hoeren per „Relormatie"-kolommen. Aanvankelijk voelde ik daar weinig voor; per ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
L. DOEKES.
G. B.
6022 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

In de historisclis iljn.')Warmeer ik als jongen snuffelde in het bockenkastje van mijn vader of rondspeurde in de laden van het oude kabinet, trof ik daarin — naast de gescliriften van de vaders Yan Velzen en Helenius de Cock, van mannen van gezag in die dagen als Beuker en Littooy, naast ...

De Reformatie
N. B.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
L. DOEKES.
3747 woorden
Calvijn over kerkelijke macht en synode-uitspraken.

Calvijn over kerkelijke macht en synode-uitspraken.

De macht der kerk wordt deels in de afzonderlijke, opzieners, deels in de Concilies, provinciale of algemeene, gezien. Zij is eene geestelijke, en bestaat in leer, rechtspraak, in het maken van verordeningen. En die der leer is tweevoudig: de macht om leerstellingen te leeren, en om die uit te le ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
POST.
L. D.
K. S.
Ds J. A. TAZELAAR
J. MANNI
Ds F. A. DEN BOEFT
K. SCHILDER.
G. B.
4307 woorden
Witte velden.

Witte velden.

We zijn in onzen tijd, aan persproducten zoo overrijk, weer een, nieuw blad rijk geworden. Bij den Delftschen uitgever Meinema verschijnt nu liet Maandblad „Witte Velden", Maandblad voor Gere­formeerden Evangelisatiearbeid.Niet om er mee te evangeliseeren, zooals , , De Kandelaar" en de , ...

De Reformatie
G. B.
868 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

„Het verbond Gods". (II.) Verleden weeli merkten we op, dat de stelling van prof. Aalders, volgens welke zonder eenigen twijfel (!) de deelgenooten van het genade verbond de uitverkorenen zijn, en derhalve (!) verbond en uitverkiezing quantitatief identiek zijn, oo ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
Ds. A. H. VAN MINNEN
Ds T. J. HAGEN
G. B.
6795 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods". (III.) Gemakshalve lieten we verleden week even dr A. Kuyper, naar wien prof. Aalders verwees, rusten, onder belofte evenwel, op hem terug te komen. Dat doen we thans.Aanleiding daartoe ligt in het (lang niet uitzonderlijke) feit, dat ook ...

De Reformatie
K. S.
G. B.
4715 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Hel verbond Goas". (IV.) We eindigden verleden week met de opmerking, dat aan wat prof. Aalders thans als de alleen-gereformeerde opvatting aanwijst, heel wat vastzit. Wel, zoo zeiden we, is het geen „A-dan-wel-B-kwestie", maar ze zit er toch zijdelings aan vast. ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
G. B.
5845 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Eene aanvaardbare verklaring van het wonder? Op de jongste wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit te Arnhem, IE Juli j.l., heeft Dr J. P. van Rooyen een, ook in druk verschenen, referaat gehouden over Toeval en Voorzienigheid. De bespreking van dit interessante, schoongestelde ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
G. B.
7023 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond & ods". (VII.)Verleden week bi-achten •we er bezwaar tegen in, dat prof. Aalders, juist op één der „kardinale" punten van zijn betoog, heil zoekt in de these, dat er een zekere tegenstrijdigheid is tusschen „wezen" en „verschijning" van het verbond.Het doet ons geno ...

De Reformatie
K. S.
K. 'S.
G. B.
A. C. D.
9316 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods”. (VIII.) We konden deze week nog •wel even doorpraten over wat blijkens ons vorig nummer een predikant noemde het „eerstgeboorterecht". • We herinnerden aan het werk van de predikanten K. J. Pieters en J. R. Kreulen, wier geschrift kerkelijk geap ...

De Reformatie
K. S.
A. SCHILDER.
H. M.
T. TIELEMAN.
K. SCHILDER.
G. B.
7087 woorden
van 6