GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

19 resultaten
Filteren
van 2
H. H. K.
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Het antwoord van „De Heiaut" op mijn „Open Brief". „De Heraut" antwoordde als volgt: Eer is teer.Inzake de verdachtmaking van Prof. Wencelius door Prof. Schilder in „De Reformatie", ontving ik het volgende schrijven van Dr Marmelstein, waaraan ik hier ...

26 april 1935
De Reformatie
J. W. MARMELSTEIN
Leraar Chr. H.B.S.
H. H. K.
K. S.
2470 woorden
Arm geworden daar hij rijk was.

Arm geworden daar hij rijk was.

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat hij om onzentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijne armoede rijk zoudt worden. II Cor. 8 : 9. Als we met de herders uit Efrata's veWen ons weer opmaken om het Kindeke, dat in Bethlehe ...

19 december 1920
De Heraut
H. H. K.
1550 woorden
Ten aanzien van

Ten aanzien van

Den Haag^ 4 Dec. 1920.Aan de Redactie van De voor de Gereformeerde in Nederlana. Heraut KerkenGeachte Redactie., Ten aanzien van de faculteiten maak ik geen onderscheid.Tegen het volgen van mijne colleges door hoorders van vrijzinnigen huize heb ik geen bezwaar. ...

12 december 1920
De Heraut
D. P. D. FAEIUS.
H. H. K.
232 woorden
Geen gunst maar recht.

Geen gunst maar recht.

XVIII, Hoewel de Nationale vergadering in 1798 besloten had, dat na drie jaren de betaling van alle tractementen en pensioenen doot den Staat zou ophouden, de geestelijke goederen, waaruit de tractementen betaald werden, in een nationaal fonds vooronderwijs en armverzorging zouden worden o ...

9 mei 1920
De Heraut
H. H. K.
2068 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie, Hooggeachte Redactie!In het artikel van Dr. H, H. K. van 18 dezer over den socialen strijd en de kerk komt eene beoordeeling voor van de neutrale vakorganisatie, die m. i. bepaald moedgevend is voor die werkgevers en werknemers onder ons, ...

2 mei 1920
De Heraut
J. G. WKGNER.
H. H. K.
629 woorden
Het derde eeuwfeest der Dordtsche Synode.

Het derde eeuwfeest der Dordtsche Synode.

Nu het deze week driehonderd ji^ar geleden is, dat de Dordtsche Synode saamkwam, zullen onze Gereformeerde Kerken wel volgens het besluit der Generale Synode van Rotterdam dankbaar in hare samenkomsten den rijken zegen gedenken, dien God de Heere in deze Synode aan Nederland schonk. Hoezeer de on ...

17 november 1918
De Heraut
Dr
H. H. K.
1499 woorden
Reorganisatie.

Reorganisatie.

Ook van moderne zijde, waar men dusver het hardnekkigst aan de bestaande organisatie der Kerk vasthield, begint men allengs in te zien, dat deze organisatie niet deugt, een anachronisme is, een keurslijf, dat de gezonde ontwikkeling der Kerk eer belemmert dan bevordert. Zoo schreef Dr.Van ...

25 november 1917
De Heraut
H. H. K.
958 woorden
Onze groote steden.

Onze groote steden.

Het kerkelijk leven op onze dorpen draagt een zooveel gezelliger en intiemer karakter, dan in onze groote steden. Men kent er elkanders naam en aangezicht. Er is een hartelijke band van gemeenschap onder Gods kinderen. Men deelt in eikaars lief en leed.' En wie als vreemdeling van elders komt en ...

18 november 1917
De Heraut
H. R. ZIJLSTRA.
H. H. K.
671 woorden
Aan het verkeerde adres.

Aan het verkeerde adres.

Meermalen komt het voof, , dat ons brieven werden toegezonden, waarin klachten voorkomen of over handelingen van den predikant en den kerkeraad, waarmede men het niet eens is, óf over misstanden in het persoonlijk leven van ambtsdragers, waaraan men zich ergert.Zulke klachten opnernen doen ...

11 november 1917
De Heraut
H. H. K.
300 woorden
De Kerkhervorming.

De Kerkhervorming.

Het herdenkingsfeest van de geboortenisstonde der Reformatie, dat telken jare op 31 Oct. ' door de Protestantsche kerken wordt gevierd, heeft ditmaal een bijzondere beteekenis, nu het vierde eeuwgetij sindsdien verliep. Ook in onze Gereformeerde kerken zal op den a.s. Zondag daarom dit feit wel o ...

4 november 1917
De Heraut
H. H. K.
2990 woorden
van 2