GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
KERKLIJKLEVEN

KERKLIJKLEVEN

Het Loflied ter eere van den God der Schepping. Kerstfeest, De romanschrijver van vandaag, Gulbraussen, laat in het tweede deel der bekende trilogie „Winden waaien om de rotsen" een dominee optreden, van wien hij zegt, dat hij niet is als andere dominees, di ...

24 december 1937
De Reformatie
N. S.
S. GREIJDANUS
L.
K. S.
6180 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Eet Schriftbewijs van „De Heraut" inzake de verbondsleer. We zijn aan onze lezers een kort aanloopje schuldig, nu we ons zetten tot dit artikel. In de nummers van 17 Juni tot 22 Juli 1938 schreven we wekelijks over het verbond; aanleiding daartoe was met name een r ...

9 september 1938
De Reformatie
K. S.
L.
5343 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Gaarne geven we eene plaats aan de hieronder overgenomen mededeelingen over de stichting van de Theologische School der Gereformeerde kerken in Nederland.Op 6 December heeft de Theol. School haar 40-jarig bestaan gevierd. Dit feit zal gewis in de Geref. kerken niet onopgemerkt voorbijgegaa ...

16 december 1894
De Heraut
L.
K.
(Amst. Kerkbode.)
5015 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Buchman-beweging.Hoezeer de verhouding tusschen Buchmanheweging en ierk soms ook in gereformeerde terben een onderwerp -van discussids wordt, Wijkt o.m. hieruit, dat in één der Indische kerken in Maart 1937 'bij den terkeraad stappen gedaan zijn om in dezen tot klaarheid te komen. We zulle ...

26 augustus 1938
De Reformatie
K. S.
L.
4179 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. 'I.De verbeelding (fantasie) speelt een groote rol ia het leven. Ze toovert ons voor een schijnwerkelijkheid, die soms in verband, soms buiten verband staat met de eigenlijke werkeUjkheid.De zielkimde beeft tot taak om na te gaa ...

19 augustus 1938
De Reformatie
L.
3211 woorden
Van en over Boeken.

Van en over Boeken.

(Slot) Na de bespreking van de vooTnaa, mste eigenschappen van 't werk' van Ds H. J. Heynes, zooals die blijken uit zijn schetsenbundels „Bij' ons in Noord-Holland" en „Noord-Hollandsche menschen en dingen", handelen we thans over den roman, die tot dit 20e eeuwsch ...

19 december 1924
De Reformatie
C. T.
L.
2108 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. IV. Tot dusver vonden wij dit onderscheid tusschen geloof en phantasie, dat het geloof een functie of werldng is omtrent Gods openbaring, terwijl vea> beeldingen alleen inhouden zijn van ons denken. Deze ond ...

9 september 1938
De Reformatie
L.
1867 woorden
EIELKUNDE

EIELKUNDE

Geloof en Verbeelding. II. Welk mensch is er, die niet in gedachten met de toekomst bezig is, zoowel van zichzelf als van anderen? Heeft niet ieder mensch zijn begeerten en wenschen, zijn hoop en vrees, zijn plannen en voornemens? ...

26 augustus 1938
De Reformatie
L.
1806 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en werkelijkheidsgevoel. De meeste menschen hebben idealen noodig om voldoende bevrediging in het leven te vinden. Zulke idealen zijn ook de levensleugens. Deze stelling vindt men geponeerd bij Hendrik Ibsen, overleden 1906. Hij voert een dokter ten tooneele ...

14 oktober 1938
De Reformatie
L.
1738 woorden
Gerrit Willem Knap

Gerrit Willem Knap

gekenschetst als kunstschilder en aestheticus, met een voorwoord van Prof. Huib. Luns, en 61 reproducties. Prijs ƒ7.90. Luze uitg. in leeren bd. ƒ 15.—. N.V. Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij „De Vlijt", Arnhem. II. De verschillende phasen, die Knap in zijn ...

2 juni 1933
De Reformatie
L.
1725 woorden
van 3